วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกฟ้อง เทศบาลตำบล 'พานทอง' จ.ชลบุรี ห้ามสร้าง ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่

ศาลปกครองพิพากษาเทศบาลตำบลพานทอง จ.ชลบุรี มีคำสั่งห้ามก่อสร้างอาคารเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 19 ก.พ. ศาลปกครองกลาง โดย นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ในฐานะตุลาการเจ้าของสำนวนและคณะ ออกบัลลังก์อ่านคำพิพากษายกฟ้อง ในคดีหมายเลขแดงที่ 215/2556  ซึ่ง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดเล็ก เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสยื่นฟ้องเทศบาลตำบลพานทอง นายกเทศมนตรีตำบลพานทอง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  ว่า ร่วมกันไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดเล็ก เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสที่ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยอ้างว่า มีกลุ่มชาวบ้านรวมตัวคัดค้าน ทั้งที่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ได้ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีผลสำรวจของ สวนดุสิตโพลยืนยันว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย กับการเปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อในชุมชน

ทั้งนี้ ศาลปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จังหวัดชลบุรี  โดยผู้ว่าการราชการจังหวัดชลบุรี ออกประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องนโยบายการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อขยายสาขาธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่จากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็ก โดยห้ามเจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้บริษัท หรือห้างค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารพื้นที่ เสมือนอาคารพาณิชย์ (ห้องแถว) เป็นร้านค้าปลีก ค้าส่งในเขตเทศบาล และไม่อนุญาตให้เปิดบริการร้านค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่ จากขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็ก (แบบห้องแถว) ในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ได้ทำมาค้าขายมาแต่ดั้งเดิม เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83  และมาตรา 84 และมีคำสั่งทางปกครองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลพานทอง เทศบาลตำบลพานทอง ไม่อนุญาตให้บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดเล็ก เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส”  เนื่องจากเห็นว่า คำขออนุญาตดังกล่าวขัดต่อประกาศจังหวัดชลบุรี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และการที่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ยกอุทธรณ์ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง.

 

ศาลปกครองพิพากษาเทศบาลตำบลพานทอง จ.ชลบุรี มีคำสั่งห้ามก่อสร้างอาคารเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ชอบด้วยกฎหมาย 19 ก.พ. 2556 18:55 ไทยรัฐ