วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยผังเมืองรวม กทม. เสร็จทัน พ.ค. 56

ผอ.สำนักผังเมือง กทม.ยัน ผังเมืองรวม กทม. เสร็จทัน พ.ค. 2556 นี้ ชี้ ผังใหม่เอื้อต่อการพัฒนา กทม.มากขึ้น ทั้งส่งเสริมสร้างที่อยู่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว-แก้มลิงให้กับเมือง

วันที่ 9 ม.ค. นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการวางและจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) จนถึงขั้นตอนที่สำนักผังเมือง ได้นำคำร้องทั้งหมดเสนอต่อกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้-เสียไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 55 ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานครได้รับมติของที่ประชุมมาปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งแผนผังและข้อกำหนดของร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการผังเมือง ขณะนี้สำนักผังเมือง อยู่ระหว่างตอบคำร้องโดยแจ้งมติดังกล่าว ให้ผู้มีส่วนได้-เสีย ที่ยื่นคำร้องเข้ามาทุกรายรับทราบ

ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรื่องร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฉบับใหม่ ซึ่งมีมาตรการทางผังเมืองที่เอื้อต่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เชื่อมโยงกับจังหวัดปริมณฑล ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง และที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า การให้เพิ่ม Bonus FAR ในหลายเรื่อง เช่น การทำที่จอดรถบริเวณสถานีปลายทางรถไฟฟ้า การสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือการเพิ่มพื้นที่แก้มลิงให้กับเมือง และการสร้างอาคารประหยัดพลังงานก็จะได้รับ FAR เพิ่มนั้น

กรุงเทพมหานคร ได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจแก้ไขร่างกฎกระทรวง และจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับกฎกระทรวงต่อไป คาดว่า จะแล้วเสร็จทันภายในเดือน พ.ค. 56  โดยจะมีผลใช้บังคับต่อเนื่อง กับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

ผอ.สำนักผังเมือง กทม.ยัน ผังเมืองรวม กทม. เสร็จทัน พ.ค. 2556 นี้ ชี้ ผังใหม่เอื้อต่อการพัฒนา กทม.มากขึ้น ทั้งส่งเสริมสร้างที่อยู่อาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า เพิ่มพื้นที่สีเขียว-แก้มลิงให้กับเมือง 9 ม.ค. 2556 15:18 ไทยรัฐ