วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ้าง "แอนดรู บิ๊ก" ติวภาษา ครู กทม.รองรับเออีซี 2558

รายงานข่าวจากสภา กทม.แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2555 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบญัตติด้วยวาจาของนายธวัชชัย ปิยนนทยา ส.ก.เขตสาทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดย กรุงเทพมหานครจำเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะกองประชาสัมพันธ์กับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. ซึ่งเป็นด่านหน้าในการที่จะต้องเข้าไปพบกับผู้นำเมืองของประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชีย เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องมีความรู้ ทักษะด้านภาษาเพื่อติดต่อสื่อสาร และต้องเรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ศาสนาของชนชาตินั้นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

ขณะที่นายวิรัช คงคาเขต ส.ก. เขตธนบุรี กล่าวสนับสนุนญัตตินี้ว่า สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร จะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการให้ความรู้กับหน่วยงานต่างๆของ กทม. เพราะเราต้องแข่งขันกับประเทศอาเซียนด้วยกัน ฉะนั้นต้องมีการวางแผน มียุทธศาสตร์และนโยบาย

ด้านนางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่า กทม.กล่าวว่า ผู้ว่าฯ กทม.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยได้เตรียมทุนการศึกษาสำหรับอบรมพัฒนาข้าราชการ ขณะนี้ได้นำร่องข้าราชการในโรงเรียนสังกัด กทม.โดยว่าจ้างแอนดรู บิ๊ก กับสถาบันภาษามาสอนสนทนาภาษาอังกฤษให้กับครู กทม.ทั้ง 2,600 กว่าคน ซึ่งได้ให้ครูได้สนทนาภาษาอังกฤษกันทุกๆสัปดาห์ พร้อมทั้งเชิญบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรอบรมให้คำแนะนำแก่ส่วนราชการต่างๆด้วย.

รายงานข่าวจากสภา กทม.แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2555 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบญัตติด้วยวาจาของนายธวัชชัย ปิยนนทยา... 7 ก.ค. 2555 01:16 7 ก.ค. 2555 01:16 ไทยรัฐ