วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรอง ผบก.-สว.

คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว.รวมทั้งสิ้น 626 นาย

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล


1. พ.ต.ท.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รองผู้กำกับการ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็น รองผู้กำกับการ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

1. พ.ต.อ.กิตติโชติ แก่นสาร ผกก.3บก.ส.1 เป็น รองผบก.ส.1
2. พ.ต.อ.สิทธิพน ธรรมสถิตย์พร ผกก.4บก.ส.1 เป็น รองผบก.ส.1
3. พ.ต.อ.อุดร ยอมเจริญ ผกก.5บก.ส.2 เป็น รองผบก.ส.2
4. พ.ต.อ.เกื้อบุญ สงฆ์เจริญ ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4 เป็น ผกก.4บก.ส.1
5. พ.ต.อ. ตรรกพร สุขโชคศิริชัยพร ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส. เป็น ผกก.1บก.ส.2
6. พ.ต.อ.ปราโมทย์ ไชยชิต ผกก.3บก.ส.2 เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวความมั่นคงของสถาบัน บก.ส.4
7. พ.ต.อ.มณฑล บัวจีบ ผกก.6บก.ส.3 เป็น ผกก.1บก.ส.1
8. พ.ต.ท.จรูญ ไพลดำ รองผกก.6บก.ส.1 เป็น ผกก.6บก.ส.1
9. พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ไกรเพ็ชร รองผกก.2บก.ส.2 เป็น ผกก.5บก.ส.2
10. พ.ต.ท.ศักดิพัฒน์ เพ็งคำ รองผกก.6บก.ส.3 เป็น ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุงบก.อก.บช.ส.
11. พ.ต.ท.หญิง ศุทธินี ทรงวรวิทย์ รองผกก.5บก.ส.2 เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าวอาชญากรรมข้ามชาติ บก.ส.4
12. พ.ต.ท.สันต์ชัย มัยญะกิต รองผกก.4บก.ส.1 เป็น ผกก.2บก.ส.1
13. พ.ต.ท.อรรถชาย อรรถตราสิงห์ รองผกก.2บก.ส.3 เป็น ผกก.6บก.ส.3
14. พ.ต.ท.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์ รองผกก.ฝอ.บก.ส.4 เป็น รองผกก.1บก.ส.3
15. พ.ต.ท.กมล พวงงาม สว.กก.2บก.ส.2 เป็น รองผกก.2บก.ส.2
16. พ.ต.ท.เกียรติ กาบบัว สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส. เป็น รองผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.บช.ส.
17. พ.ต.ท.คำรณ อิ่มใจ สว.กก.3บก.ส.1 เป็น รองผกก.3บก.ส.1
18. พ.ต.ท.ประชิต ชัยสุรินทร์ สว.กก.2บก.ส.1 เป็น รองผกก.4บก.ส.1
19. พ.ต.ท.ภัทร์ชาพล ภูริโภไคย สว.กก.2บก.ส.2 เป็น รองผกก.1บก.ส.2
20. พ.ต.ท.สุภัค วงษ์สวัสดิ์ สว.กก.4บก.ส.3 เป็น รองผกก.2บก.ส.3
21. พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ รุจิธนเศรษฐ์ สว.กก.3บก.ส.2 เป็น สว.กก.3บก.ส.3
22. พ.ต.ต.ภคภัค กาวิละ สว.กก.3บก.ส.2 เป็น สว.กก.5บก.ส.3
23. พ.ต.ท.เศรษฐภัทร เรืองวานิช สว.กก.5บก.ส.3 เป็น สว.กก.3บก.ส.2
24. ร.ต.อ.ชูวิทย์ ชูเวช รองสว.กก.4บก.ส.2 เป็น สว.กก.3บก.ส.2
25. ร.ต.อ.พงษ์สิทธิ์ ปาลาพงศ์ นว.(สบ1)ผบก.ส.3 เป็น สว.ฝอ.บก.ส.3
26. ร.ต.อ.พันษา อมราพิทักษ์ ผู้ช่วย นว.(สบ1)ผบช.ส. เป็น สว.ฝ่ายกฎหมายและวินัย บก.อก.บช.ส.
27. ร.ต.อ.พิเชษฐ ฉิมขันธ์ รองสว.กก.4บก.ส.1 เป็น สว.กก.3บก.ส.2

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1


1.พ.ต.อ.ณรงค์รัชช์    คำขำ  ผกก.6 บก.ส.1 เป็น ผกก.3 บก.ส.1
2.พ.ต.ท.ธนาธิษณ์    กวยรักษา  รอง ผกก.4 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.1
3.พ.ต.ท.เกรียงไกร    กาญจนวิทย์  รอง ผกก.6 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.4 บก.ส.1
4.พ.ต.ท.กิตติชัย    สายเพ็ชร์  รอง ผกก.2 บก.ส.1 เป็น รอง ผกก.6 บก.ส.1

กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2


1.พ.ต.อ.นิตินัย    ไชยพิเดช ผกก.1 บก.ส.2 เป็น ผกก.3 บก.ส.2
2.พ.ต.ท.เกษม    กลัดเนินกุ่ม สว.กก.3 บก.ส.2 เป็น สว.กก.2 บก.ส.2

กองตำรวจสื่อสาร


1.พ.ต.อ.สหภูมิ  สง่าเมือง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.เป็น ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส.
2.พ.ต.อ.เรวัต  หัสเสนะ ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส.เป็น ผกก.กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.
3.พ.ต.ท.ชินกฤช ตันเวชศิลป์  รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 2สส.เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส.
4.พ.ต.ท.ถวิล  จันทร์แก้ว รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส.เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.
5.พ.ต.ท.สมศักดิ์  เฉยทุม สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.เป็น ช่างไฟฟ้าสื่อสาร(สบ2)กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.
6.พ.ต.ท.ประชัน  มีมงคล สว.ฝ่ายการสื่อสาร 6 สส.เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.
7.พ.ต.ท.บุญชิด  ศรีจุดานุ  สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส.
8.พ.ต.ต.คมศักดิ์  มัชฌิมวงศ์ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร(สบ2)กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 6 สส.

กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

1.พ.ต.อ.หญิง สธนา กลิ่นหอม ตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็น ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 8 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

1. พ.ต.อ.ผดุง จงสูงเนิน รองผบก.ตชด.ภาค 4 เป็น รองผบก.กฝ.บช.ตชด.
2. พ.ต.อ.ผดุง โพธิดารา รองผบก.ตชด.ภาค 4 เป็น รองผบก.สสน.บช.ตชด.
3. พ.ต.อ.สงวนศักดิ์ กิตยานุรักษ์​ รองผบก.ตชด.ภาค 3 เป็น รองผบก.กฝ.บช.ตชด.
4. พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รองผบก.ตชด.ภาค 4 เป็น รองผบก.สสน.บช.ตชด.
5. พ.ต.อ.เสรี สามดาว รองผบก.ตชด.ภาค 1 เป็น รองผบก.ตชด.ภาค 4
6. พ.ต.อ.อำนวย พวกสนิท รองผบก.สอ.บช.ตช. เป็น รองผบก.ตชด.ภาค 4
7. พ.ต.อ.ณัฐ สิงห์อุดม ผกก.ตชด.12 เป็น รองผบก.อก.บช.ตชด.
8. พ.ต.อ.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รองผบก.ตชด.ภาค 3
9. พ.ต.อ.พยุหะ บุษบงค์ ผกก.ตชด.43 เป็น รองผบก.ตชด.ภาค4
10. พ.ต.อ.พิษณุ จันทรา ผกก.2บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รองผบก.สอ.บช.ตชด.
11. พ.ต.อ.มนต์ชัย เรืองจรัส ผกก.ตชด.13 เป็น รองผบก.อก.บช.ตชด.
12. พ.ต.อ.สุวิช สว่างวงศ์ ผกก.9บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รองผบก.ตชด.ภาค 1
13. พ.ต.อ.จักร์กฤษฎ์ จีระเศรษฐ ผกก.ฝสสน.3บก.สสน.บช.ตชด. เป็น ผกก.5บก.กฝ.บช.ตชด.
14. พ.ต.อ.บรรจบ บุญเกษม ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.14
15. พ.ต.อ.ประเสริฐ ปฏิทัศน์ ผกก.5บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผกก.บช.ตชด.
16. พ.ต.อ.ปรีชา หงษ์จร ผกก.ตชด.31 เป็น ผกก.2บก.กฝ.บช.ตชด.
17. พ.ต.อ.พงศกร เศรษฐวชิรา ผกก.ฝอ.5บก.อก.บช.ตชด. เป็น ผกก.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.
18. พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ ผกก.ตชด.33 เป็น ผกก.ตชด.22
19. พ.ต.อ.พันธ์ศักดิ์ สมันตรัฐ ผกก.ศอพ.บช.ตชด. เป็น ผกก.1บก.กฝ.บช.ตชด.
20. พ.ต.อ.ไพโรจน์ ริมประโคน ผกก.1บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.32
21. พ.ต.อ.ภัทรพล ผ่องแผ้ว ผกก.ตชด.22 เป็น ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
22. พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษา ผกก.บช.ตชด. เป็น ผกก.5 บก.สอ.บช.ตชด.
23. พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.33
24. พ.ต.อ.สนธยา แจงเจริญ ผกก.ตชด.41 เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
25. พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ ผกก.1บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.ตชด.13
26. พ.ต.อ.อนุชา จารุนัฎ ผกก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
27. พ.ต.อ.อภิชาติ มีสุข ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.ตชด. เป็น ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค1
28. พ.ต.ท.ชัยณรงค์ สุตสม รอง ผกก.ตชด.31 เป็น ผกก.ตชด.43
29. พ.ต.ท.ถวัลย์ บุญสูง รอง ผกก.ตชด.33 เป็น ผกก.ตชด.41
30. พ.ต.ท.ธวัชชัย รัฐวินิจ รอง ผกก.บช.ตชด. เป็น ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
31. พ.ต.ท.ประจวบ จรูญธรรม รอง ผกก.ตชด.23 เป็น ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.
32. พ.ต.ท.พหล เกตุแก้ว รอง ผกก.ตชด.43 เป็น ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
33. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ ดิษบรรจง รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผกก.ศอพ.บช.ตชด.
34. พ.ต.ท.พีระศักดิ์ กลีบจันทร์ รอง ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
35. พ.ต.ท.อัครภณ วริศเจริญ รอง ผกก.ตชด.33 เป็น ผกก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
36. พ.ต.ท.คำรณ ถีสูงเนิน รอง ผกก.ตชด.12 เป็น รอง ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
37. พ.ต.ท.หญิง ชนัญญา วรอนุวัฒนกุล รอง ผกก.ฝอ.5บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.บช.ตชด.
38. พ.ต.ท.ฐาปนันท์ หน่อยพงษ์ รอง ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.12
39. พ.ต.ท.หญิง นันทิกานต์ สุทัศษา รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝสสน.1 บกสสน.บช.ตชด.
40. พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ รอง ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ตชด.33
41. พ.ต.ท.ประพฤติ วงศ์พุฒิ รอง ผกก. ฝอ. 1บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง  ผกก.ตชด.32
42. พ.ต.ท.หญิง ภคภณ อมการ รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
43. พ.ต.ท.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม รอง ผกก.ตชด.32 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค1
44. พ.ต.ท.หญิง สุดาพร ปัญญาภิญโญผล รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
45. พ.ต.ท.หญิง สุลดา คงสวน รอง ผกก.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
46. พ.ต.ท.สุวิทย์ สังฆะมณี รอง ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
47. พ.ต.ท.กุลทภัท อุทธิเสน ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.21 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค2
48. พ.ต.ท.ชาตรี มีรสสม ผบ.ร้อย(สบ2) กก.3 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.3 บก.สอ.บช.ตชด.
49. พ.ต.ท.ชำนาญ สมศักดิ์ ผบ.ร้อย(สบ2) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.8 บก.กฦ.บช.ตชด.
50. พ.ต.ท.บงการ เจริญสุข ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.33 เป็น รอง ผกก.ตชด.33
51. พ.ต.ท.ปชา อมรสิริพาณิชย์ สว.กก.ตชด.13 เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
52. พ.ต.ท.มนัส ยะฆะเสม สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
53. พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว สว.กก.ตชด.43 เป็น รอง ผกก.ตชด.43
54. พ.ต.ท.สมภพ อ่อนสิน สว.กก.ตชด.44 เป็น รอง ผกก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
55. พ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.31 เป็น รอง ผกก.ตชด.31
56. พ.ต.ท.หญิง สวยสม บุญโนนแต้ สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
57. พ.ต.ท.สัญชัย สอนเครือ ผบ.ร้อย(สบ2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
58. พ.ต.ท.สำราญ สุธรรม ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.21 เป็น รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด.
59. พ.ต.ท.สุทน บูลย์ชนะ สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.
60. พ.ต.ท.สุระสิทธ์ สกุลพานิช ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.22 เป็น รอง ผกก.ตชด.22
61. พ.ต.ท.เหรียญชัย กมล สว.กก.ตชด.14 เป็น รอง ผกก.ตชด.14
62. พ.ต.ท.อดุลย์ สิริสิทธินันท์ ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.32 เป็น รอง ผกก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
63. พ.ต.ท.หญิง ชัชชลัยย์ ด้วงเอียด สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.เป็น สว.กก.ตชด.12
64. พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ ชื่นสมบัติ สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.กก.ตชด.31
65. พ.ต.ท.ทวี สาวิสิทธิ์ สว.กก.ตชด.23 เป็น สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
66. พ.ต.ท.ธนพล ท้าวหนุ ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.32
67. พ.ต.ท.ธัชพล คงทวี สว.กก.ตชด.11 เป็น สว.กก.ตชด.22
68. พ.ต.ท.นฤพนธ์ จาระนัย สว.กก.4บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
69. พ.ต.ท.หญิง ปราณี อาวุธทอง สว.กก.ตชด.14 เป็น สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
70. พ.ต.ท.หญิงวาสนา สุวรรณเรืองศรี สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.กฝ.บช.ตชด.
71. พ.ต.ท.วิชัย ชาภูคำ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค4 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
72. พ.ต.ท.ศิริชัย สมดี สว.กก.ตชด.23 เป็น สว.กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
73. พ.ต.ต.ชัยชนะ ศรีประไหม สว.ศอพ.บช.ตชด.เป็น สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด.
74. พ.ต.ต.นิรุตติ์ หลิ่มวิรัช สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.บช.ตชด.
75. พ.ต.ต.วิษณุ ชนะอักษร ผบ.ร้อย(สบ2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.44
76. พ.ต.ต.เอกภณ ดาวไธสง สว.กก.ตชด.23 เป็น สว.กก.ตชด.11
77. ร.ต.อ.โอฬาร คำผุย สว.ฝอ.5 บก.อก.บช.ตชด. เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค2
78. ร.ต.อ.กฤษฎา ปลอดโปร่ง ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.14 เป็น สว.กก.ตชด.14
79. ร.ต.อ.กฤษณ์ชัย เชี่ยวชาญ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.11 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.21
80. ร.ต.อ.เกษม เริญตะขิล ผบ.มว.(สบ1) กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
81. ร.ต.อ.คำรณ แร่เพชร ครู(สบ1) กก.ตชด.13 เป็น สว.กก.ตชด.14
82. ร.ต.อ.จตุพล พึ่งพราม ครู(สบ1) กก.ตชด.34 เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.ตชด.
83. ร.ต.อ.เจษฎา ชุมพล ผบ.มว.(สบ1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด.
84. ร.ต.อ.ชัชชัย กอศิริวลานนท์ รอง สว.กก.ตชด.11 เป็น สว.กก.ตชด.14
85. ร.ต.อ.ชิตพล สุวรรณวงศ์ ผบ.มว.(สบ1) กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.4 บก.สอ.บช.ตชด.
86. ร.ต.อ.เชิด เรืองสุขสุด ครู(สบ1) กก.ตชด.21 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.21
87. ร.ต.อ.ญาณวุฒิ ยิ่งยงดำรงกุล รอง สว.กก.ตชด.22 เป็น สว.กก.ตชด.22
88. ร.ต.อ.ณรงค์ สันทัด ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.13 เป็น สว.กก.ตชด.12
89. ร.ต.อ.หญิง ทัศรินทร์ ภิบาลแทน นว.(สบ1) ผบก.ตชด.ภาค3 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค3
90. ร.ต.อ.หญิง ธนิษฐา ศรีบุญ ผบ.มว.(สบ1) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
91. ร.ต.อ.หญิง ธวัลรัตน์ กิจติกรณ์เทวิน ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.14 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
92. ร.ต.อ.ธัญญา ดำแก้ว ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.42 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.42
93. ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา นว.(สบ1) ผบก.ตชด.ภาค2 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค2
94. ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.41 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.42
95. ร.ต.อ.นเรศ สุวรรณี ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.31 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.1บก.สอ.บช.ตชด.
96. ร.ต.อ.นัด ยงยุทธ ผบ.มว.(สบ1) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.9 บก.กฦ.บช.ตชด.
97. ร.ต.อ.หญิง นิภากร วิลาศรี รอง สว.ศอพ.บช.ตชด. เป็น สว.ศอพ.บช.ตชด.
98. ร.ต.อ.บัณฑิต เกิดเสวียด ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.44 เป็น สว.กก.ตชด.43
99. ร.ต.อ.บุญช่วย กระแจะจันทร์ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.34 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
100. ร.ต.อ.บุญช่วย คำแสน ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.34 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค4
101. ร.ต.อ.บุญเลิศ วิเศษชาติ รอง สว.ฝสสน.3 บก.สสน.บช.ตชด. เป็น สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
102. ร.ต.อ.ประดิษฐ์ อุปจันโท ครู(สบ1) กก.ตชด.22 เป็น สว.กก.ตชด.23
103. ร.ต.อ.ประยงค์ มูลกำบิล ครู(สบ1) กก.ตชด.14 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.12
104. ร.ต.อ.ปรีชา พวงจันทร์ ครู(สบ1) กก.ตชด.41 เป็น สว.ฝสสน.1 บก.สสน.บช.ตชด.
105. ร.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑระนนทกะ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.33 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) ฝอ.บก.ตชด.ภาค3
106. ร.ต.อ.ไพบูรณ์ นาเมือง ผบ.มว.(สบ1) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
107. ร.ต.อ.ไพบูลย์ บุญเจริญ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.34 เป็น สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
108. ร.ต.อ.ภูษิต กฤษสมัย รอง สว.กก.ตชด.33 เป็น ผบ.ร้อย.(สบ2) กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
109. ร.ต.อ.หญิง ยุพาพักตร์ สายสุทธิ ผบ.มว.(สบ1) กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.ตชด.23
110. ร.ต.อ.รังสฤษฎ์ สมเทพ รอง สว.กก.ตชด.44 เป็น สว.กก.ตชด.44
111. ร.ต.อ.สมเจตน์ ทรัพย์เพิ่ม ครู(สบ1) กก.ตชด.13 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.13
112. ร.ต.อ.สมชัย สังข์เจริญ รอง สว.กก.ตชด.32 เป็น สว.กก.ตชด.34
113. ร.ต.อ.สมชาย กาละวงศ์ ครู(สบ1) กก.ตชด.32 เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.บช.ตชด.
114. ร.ต.อ.สมศักดิ์ ศิริเวช รอง สว.กก.ตชด.33 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.33
115. ร.ต.อ.สมศักดิ์ สุวรรณสุข ครู(สบ1) กก.ตชด.ตชด.44 เป็น สว.กก.ตชด.44
116. ร.ต.อ.สมาน กลิ่นอุทัย ครู(สบ1) กก.ตชด.32 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
117. ร.ต.อ.สัมฤษธิ์ ดีนุ่ม ผบ.มว.(สบ1) ฝอ.บก.ตชด.ภาค1 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.14
118. ร.ต.อ.สำเนียง องค์การ ครู(สบ1) กก.ตชด.34 เป็น สว.กก.ตชด.44
119. ร.ต.อ.สำราญ มาโชค ผบ.มว.(สบ1) กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.ศฝส.บก.กฝ.บช.ตชด.
120. ร.ต.อ.สุนันท์ ไชยศรี รอง สว.กก.ตชด.32 เป็น สว.ฝสสน.2 บก.สสน.บช.ตชด.
121. ร.ต.อ.เสวียน เรืองฤทธิ์ ครู(สบ1) กก.ตชด.32 เป็น สว.ฝอ.5บก.อก.บช.ตชด.
122. ร.ต.อ.อนุรักษ์ เสนามาตย์ นว.(สบ1) ผบก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.2 บก.สอ.บช.ตชด.
123. ร.ต.อ.อเนชา ตาวัน ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.42 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.42
124. ร.ต.อ.อภิรัตน์ ชาญอสิกุลพิทยา ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.34 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2) กก.ตชด.14
125. ร.ต.อ.อาทร ท้าวศรีบุญเรือง ผบ.มว.(สบ1) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็น สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน  ภาค 1

1.พ.ต.อ.ฉัตรมงคล    พ้นภัย  ผกก.ตชด.14 เป็น ผกก.ตชด.12
2.พ.ต.ท.เพิ่มศักดิ์    ตาตะนันทน์  รอง ผกก.ตชด.14  เป็น รอง ผกก.ตชด.12
3.พ.ต.ท.ตรัย    เข็มเพชร   สว.กก.ตชด.11 เป็น สว.กก.ตชด.14
4.พ.ต.ท.จำลอง    นกเหล็ก ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.11 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.11
5.พ.ต.ต.สมเดช    สินศิริ  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.11 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.11
6.พ.ต.ท.อมรเทพ    ทับทิม สว.กก.ตชด.14 เป็น สว.กก.ตชด.13
7.พ.ต.ท.สิระ    สุวิกรม ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.14 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.11
8.พ.ต.ท.ฉลาม    พงษ์เพชร    ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.14 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.14

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน  ภาค 2


1.พ.ต.ท.อมร    ผ่องสมรูป  รอง ผกก.ตชด.22 เป็น รอง ผกก.ตชด.22
2.พ.ต.ท.ภานุฤทธิ์    แสงแข  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค2  เป็น รอง ผกก.ตชด.23
3.พ.ต.ท.ทรงพล    ธิษาชัย  สว.กก.ตชด.22  เป็น สว.กก.ตชด.22
4.พ.ต.ท.ประเสริฐ    นิลยาภรณ์ ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.22  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.22
5.พ.ต.ท.อัควัฒน์    เผือดนอก  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.22
6.พ.ต.ท.ชนทัต    เทียมนาก  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23
7.พ.ต.ท.เทิดฤทธิ์    สุวรรณประทัง ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23
8.พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์    พรมจันทร์  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.22 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23
9.พ.ต.ท.ขวัญชัย    สิงห์อ่อน  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.22
10.พ.ต.ท.จำเนียร     จันทร์ค้ำ  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24
11.พ.ต.ท.สุชาติ    บุปปาจันโท  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24
12.พ.ต.ต.จารุบุตร    เรืองศรี  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24
13.พ.ต.ท.ชาญชัย    ผลเจริญ  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.24
14.พ.ต.ต.สมศักดิ์    วงศ์ไชยแย้ม  สว.กก.ตชด.21 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23
15.พ.ต.ต.สุรจิต    พรหมประดิษฐ์  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.23 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.21
16.พ.ต.ต.ยุทธกิจ    แสงสุกวาว  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.21 เป็น สว.กก.ตชด.21

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน  ภาค 3


1.พ.ต.อ.เนรมิต    ดุสิตากร  ผกก.ตชด.32 เป็น ผกก.ตชด.31
2.พ.ต.ท.สิปปนันท์    สรณ์คุณแก้ว  รอง ผกก.ตชด.33  เป็น รอง ผกก.ตชด.32
3.พ.ต.ท.จักรินทร์    ถ้ำแก้ว  รอง ผกก.ตชด.32 เป็น รอง ผกก.ตชด.33
4.พ.ต.ท.ปรีชา    วังปรีชา  รอง ผกก.ตชด.32  เป็น รอง ผกก.ตชด.31
5.พ.ต.ท.สมหวัง    ทองคำ  รอง ผกก.ตชด.31 เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3
6.พ.ต.ท.นพเก้า    โกกิละวาที  รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เป็น รอง ผกก.ตชด.32
7.พ.ต.ท.พิรุณ    ชาตะเวที  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34
8.พ.ต.ท.ศรีพูน    วงศ์ละ   ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34
9.พ.ต.ต.ชัยวรุตม์    พร้อมญาติ  ผบ.ร้อย(สบ2)ฝอ.บก.ตชด.ภาค3 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34
10.พ.ต.ท.สมจิต    ชูเชิด  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เป็น สว.ก.ตชด.33
11.พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ สมแก้ว  สว.กก.ตชด.33 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3
12.พ.ต.ต.พรเทพ    ชุมแสง  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.32  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34   
13.พ.ต.ท.กิตติเชษฐ์ ชำนาญยา  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34 เป็น สว.กก.ตชด.32
14.พ.ต.ต.วิชัย    จำปาทุม  สว.กก.ตชด.32 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.32
15.พ.ต.ท.ปรีชา    วังจินา  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.32
16.พ.ต.ต.นิรันดร์    ไชยรัตน์ ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.33 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.34
17.พ.ต.ต.พงษ์นรินทร์ พลนำ  สว.กก.ตชด.31  เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.33
18.พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต่วนชะเอม สว.กก.ตชด.34 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.31
19.พ.ต.ท.สุชาติ    หนองหารพิทักษ์  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.31 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.31

กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน  ภาค 4


1.พ.ต.ท.ภาคภูมิ    ฤาชัย  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.42 เป็น สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4
2.พ.ต.ท.บุญประเสริฐ ทองนุ้ย ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.42 เป็น สว.กก.ตชด.42
3.พ.ต.ท.อำนวย    ชูสงค์  ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.44 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.41
4.พ.ต.ต.จตุพงศ์    สมมัง  สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 เป็น ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.41

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

1.พ.ต.ท. เดชา ปัญญานะ ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด
2.พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ ธงชัย ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด
3.พ.ต.ท.บรรหาร กองพิมพ์ สว.กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด 4.พ.ต.ท.ลือชัย จันทร์โชติ ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด
5.พ.ต.ท.หญิง ประไพ ทองนุช สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด เป็น สว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด
6.พ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ พรหมดี สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด เป็น สว.กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

กองสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน


1.พ.ต.ต อธิวัฒน์ ลาสุทธิ ผบ.ร้อย(สบ.2)กก.1 บก.สอ.บช.ตชด. เป็น ผบ.ร้อย(สบ 2)กก.3 บก.สอ.บช.ตชด.

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

1. พ.ต.ท.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย์ นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน เป็น นวท.(สบ4) กลุ่มตรวจงานชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.10
2. พ.ต.ท.พงษ์นเรศวร์ ตันติวัฒนา นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. เป็น นวท.(สบ4) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.8
3. พ.ต.ท.สมนึก วรรณชิต นวท.(สบ3) พฐ.จว.ภูเก็ต เป็น นวท.(สบ4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.9
4. พ.ต.ท.หญิง ศิริแข โตเลี้ยง นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.7 เป็น นวท.(สบ4)กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.9
5. พ.ต.ท.กระจ่าง รักษ์ณรงค์ นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.8 เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.นราธิวาส
6. พ.ต.ท.ฉลอง เกิดโมลี นวท.(สบ2) พฐ.จว.บุรีรัมย์ เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.บุรีรีมย์
7. พ.ต.ท.ชัยยา หัตถเสรีพงษ์ นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก. เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ พฐก.
8. พ.ต.ท.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล นวท.(สบ2) พฐ.จว.เชียงใหม่ เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.เชียงใหม่
9. พ.ต.ท.ภาณุ พิทยาเวชวิวัฒน์ นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.6 เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.6
10. พ.ต.ท.ศุภชัย ไตรสมบูรณ์ นวท.(สบ2) พฐ.จว.นนทบุรี เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.นนทบุรี
11. พ.ต.ท.สถาพร ทองจำรูญ นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.3 เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.3
12. พ.ต.ท.สมหมาย โชติกะนาวิน นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.7 เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.7
13. พ.ต.ท.อนุวัตร บัวสรวง นวท.(สบ2) พฐ.จว.จันทบุรี เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.จันทบุรี
14. พ.ต.ท.หญิง กนิษฐา ชื่นแย้ม นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก. เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก.
15. พ.ต.ท.หญิง กิตติยา โตพัฒนกุล นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.2 เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.2
16. พ.ต.ท.หญิง ณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง นวท.(สบ2) พฐ.จว.เชียงราย เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.เชียงราย
17. พ.ต.ท.หญิง นวลละออง นวท.(สบ2) พฐ.จว.เลย เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.6
18. พ.ต.ท.หญิง พิกุล นิลพงศ์ นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5 เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.5
19. พ.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี บุญเฉลียว นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก. เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก.
20. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จึงตระกูล นวท.(สบ2) พฐ.จว.อุบลราชธานี เป็น นวท.(สบ3) พฐ.จว.อุบลราชธานี
21. พ.ต.ท.หญิง สุภาพรรณ ปานทั่ง นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก. เป็น นวท.(สบ3) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง พฐก.
22. ร.ต.อ.ดำรงค์ชัย ชนาภัทรภณ นวท.(สบ1) พฐ.จว.เลย เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.เลย
23. ร.ต.อ.ธัชกร ไชยสิทธิ์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.1 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.1
24. ร.ต.อ.นิรุตติ แสนทวีสุข นวท.(สบ1) พฐ.จว.สุรินทร์ เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.สุรินทร์
25. ร.ต.อ.ปิยพงศ์ พรหมบุตร นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.3 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.3
26. ร.ต.อ.ราม พรมโสดา นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.4เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.4
27. ร.ต.อ.วชิรวิชญ์ โจมสติ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.5 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.5
28. ร.ต.อ.วิจิตร ชาติพัฒนานันท์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.9 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.9
29. ร.ต.อ.สมเจตน์ ซ้ายเล้ง นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.1เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.1
30. ร.ต.อ.องอาจ จันทร์โสภา นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.2 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.2
31. ร.ต.อ.อัครเดช วงศ์บุญตัน นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5
32. ร.ต.อ.หญิง กาญจนา แสวงศรี นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.9 เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.หนองบัวลำภู
33. ร.ต.อ.หญิง จันทร์จิรา ยอดรักษ์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.9 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.9
34. ร.ต.อ.หญิง เจนจิรา ทาพา นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.6 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.6
35. ร.ต.อ.หญิง ชัดชนก โชคชัยเจริญ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจเอกสาร พฐก. เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจเอกสาร พฐก.
36. ร.ต.อ.หญิง ทิพย์อาภา แสงอาทิตย์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด พฐก. เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด พฐก.
37. ร.ต.อ.หญิง ธนกร กันนา นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.10 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.10
38. ร.ต.อ.หญิง ธันลินี บุรี นวท.(สบ1) พฐ.จว.กาฬสินธุ์ เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.กาฬสินธุ์
39. ร.ต.อ.หญิง นิลรัตน์ นาคสุวรรณ์ นวท.(สบ1) พฐ.จว.เพชรบุรี เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.เพชรบุรี
40. ร.ต.อ.หญิง บัณชิต สมพงษ์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.1
41. ร.ต.อ.หญิง ปิยะพร จึงสถิตย์กูล นวท.(สบ1) พฐ.จว.หนองคาย เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว. หนองคาย
42. ร.ต.อ.หญิง พิรานันท์ บุญเป็ง นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.5
43. ร.ต.อ.หญิง ภานุชนาถ จำนงเพียร นวท.(สบ1) พฐ.จว.แพร่ นวท.(สบ2) พฐ.จว.แพร่
44. ร.ต.อ.หญิง เมธาพร นันลา นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.4 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.4
45. ร.ต.อ.หญิง รจนาพร เคนบุปผา นวท.(สบ1) พฐ.จว.ปราจีนบุรี เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.ปราจีนบุรี
46. ร.ต.อ.หญิง รุจิฬา อุปริวงศ์ นวท.(สบ1) พฐ.จว.อุทัยธานี เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.อุทัยธานี
47. ร.ต.อ.หญิง ลัดดา ดอกพอง นวท.(สบ1) พฐ.จว.กำแพงเพชร เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.กำแพงเพชร
48. ร.ต.อ.หญิง วรินทรทิพย์ กมลภูผจงภักดิ์ นวท.(สบ1) พฐ.จว.บุรีรัมย์ เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.บุรีรัมย์
49. ร.ต.อ.หญิง วัชรพรรณ วะรินทร์ นวท.(สบ1) พฐ.จว.น่าน เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.น่าน
50. ร.ต.อ.หญิง ศรวนีย์  มณีรัตน์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.6 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.6
51. ร.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ เที่ยงเธียรธรรม นวท.(สบ1) พฐ.จว.สุพรรณบุรี เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.สุพรรณบุรี
52. ร.ต.อ.หญิง สิริวัฒน์ ทั่งทอง นวท.(สบ1) พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.แม่ฮ่องสอน
53. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา คณาศรี นวท.(สบ1) พฐ.จว.ร้อยเอ็ด เป็น นวท.(สบ2) พฐ.จว.ร้อยเอ็ด
54. ร.ต.อ.หญิง สุนันทา สมอุโมงค์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.6 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.6
55. ร.ต.อ.หญิง เสวิตา เลิศสุคนธ์ นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.3 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.3
56. ร.ต.อ.หญิง อินทิรา สุทธิประภา นวท.(สบ1) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.8 เป็น นวท.(สบ2) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.8

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

1.พ.ต.อ.ธวัชชัย เมฆประเสริฐกุล รอง พบก.พฐก. เป็น รอง ผบก.ศพฐ.4
2.พ.ต.อ.ธิติพงศ์ เศรษฐีสมบัติ รอง ผบก.ศพฐ.6 เป็น รอง ผบก.ศพฐ.7
3.พ.ต.อ.วิโรจน์ พานิชผล รอง ผบก.สส.ศชต. เป็น รอง ผบก.ทว.
4.พ.ต.อ.เสรีย์ จันทรประทิน รอง ผบก.ศพฐ.4 เป็น นวท.(สบ 5)พฐก.
5.พ.ต.อ.อุดมศักดิ์ คงอ่ำ รอง ผบก.ศพฐ.9 เป็น นวท.(สบ 5)พฐก.
6.พ.ต.อ.ชัยศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.8 เป็น รอง ผบก.ศพฐ.8
7.พ.ต.อ.ซุซาติ โชคสถาพร นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.3 เป็น นวท.(สบ 5)ศพฐ.2
8.พ.ต.อ.ฐานุพงศ์ กาญจนอุดมวัสส์ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5 เป็น  รอง ผบก.ศพฐ.6
9.พ.ต.อ.นพดล กันตะกนิษฐ์ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.9 เป็น รอง ผบก.ศพฐ.9
10.พ.ต.อ.พล วิทยานนท์ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.10 เป็น นวท.(สบ5) ศพฐ.10
11.พ.ต.อ.พุฒิพัฒน์ วงษ์สงวนศรี ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม สฝจ. เป็น รอง ผบก.พฐก.
12.พ.ต.อ.ยรรยง กองเงิน ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ทว. เป็น รอง ผบก.ศพฐ.3
13.พ.ต.อ.หญิง นิธยา บงกชฆรณีย์ นวท.(สบ 4) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.2 เป็น นวท.(สบ 5 )สผจ.
14.พ.ต.อ.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์ ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.
15.พ.ต.อ.เจริญ ปานคล้าย นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.1เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.3
16.พ.ต.อ.ธนยศ เทพพิชัยยานนท์ นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.10 เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.9
17.พ.ต.อ.พฤติเกศ ศรีชัย  นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.3 เป็น นวท.(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ ศพฐ.1
18.พ.ต.อ.ภิญโญ เอี่ยมภู่ ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.6 เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.7
19.พ.ต.อ.โรจนชัย สุขสมยิ่ง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.8 เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.1
20.พ.ต.อ.ศิริ สกประเสริฐ นวท.(สบ4) กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.1 เป็น นวท.(สบ 4)กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.1
21.พ.ต.อ.อนุกูล พันธุรัตน์ ผกก.ศชบ.สพฐ.ตร. เป็น นวท.(สบ 4)กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.9 22.พ.ต.อ.อรรถพล พงษ์สุพรรณ ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.3 เป็น ผกก.ฝ่ายฝึกอบรม สฝจ.
23.พ.ต.ท.กฤช จินายน นวท.(สบ3)กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.2 เป็น นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจทางยาเสพติด ศพฐ.2
24.พ.ต.ท.เกรียงไกร แช่มชุ่ม นวท.(สบ3)พฐ.จว.น่าน เป็น นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจทางยาเสพติด ศพฐ.5
25.พ.ต.ท.คมสิทธิ์ รังไสย์ รอง ผกก.กพอ.สพฐ.ตร เป็น ผกก.ศขบ.สพฐ.ตร.
26.พ.ต.ท.จันที แจ่มจันทร์ นวท.(สบ3) พฐ.จว.นราธิวาส เป็น นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจทางยาเสพติด ศพฐ.10
27.พ.ต.ท.ญาณวรุตม์ หวังดี รอง ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาซกร 5ทว. เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.3
28.พ.ต.ท.ธีรพล  พันธุ์รัตน์ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ พฐก. เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ทว.
29.พ.ต.ท.ประสิทธิ์ เลิศวรรณเอก นวท.(สบ3)กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.3 เป็น นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.1
30.พ.ต.ท.เผด็จ อุตตรนคร รองผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.4 เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.6
31.พ.ต.ท.พจน์ ฟอร์ตี้ รอง ผกก.กลุ่มงานผู็เชี่ยวชาญ ทว. เป็น นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.3
32.พ.ต.ท.อรรณนพ ตะปานนท์ นวท.(สบ3)กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.2 เป็น  นวท.(สบ4)กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.5
33.พ.ต.ท.อาชวาคม ลีนานนท์ รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ สฝจ. เป็น ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.8
34.พ.ต.ท.หญิง จิตรสิริ คันสนีย์วิทยกุล รอง ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. เป็น  ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 2 ทว.
35.พ.ต.ท.หญิง สุภาวดี แสงเดือนฉาย รอง ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น ผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร.
36.พ.ต.ท.บุญทัน พรเอนก รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.6 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.7
37.พ.ต.ท.หญิง กัลยา มหาอำนาจ  รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.6
38.พ.ต.ท.ณรงค์ มั่นพรม สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 6 ทว. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.2
39.พ.ต.ท.มนวีร์ กลั่นบุศย์ สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร เป็น รอง ผกก.ฝ่ายปกครอง สฝจ.
40.พ.ต.ท.แวว ผ่อนผัน สว.ฝ่ายทะเบียนอาชญากร 3 ทว. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ สฝจ.
41.พ.ต.ท.สมภพ  วงษ์ดวง สว.ฝ่ายยุททธศาสตร์ บก.อก.สพฐ.ตร เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.4
42.พ.ต.ท.หญิง กุศลิน งดงาม  สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ทว.
43.พ.ต.ท.หญิง ขจรศรี แก้วคล้าย สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว.เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.8
44.พ.ต.ท.หญิง จำเรียง เจริญสาย สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว.เป็น รอง ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 7 ทว.
45.พ.ต.ท.ทรงรัตน์ ถิ่นหนองจิก นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.10 เป็น  นวท.(สบ3)กลุ่มงานมาตรฐาน สฝจ.
46.พ.ต.ท.หญิง นิภา เนตรจรัสแสง สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.10 เป็น รองผกก.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.10
47.พ.ต.ท.หญิง รุจิรา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์ สว.ฝ่ายส่งกำลังบำรุงบก.อก.สพฐ.ตร. เป็น รองผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์บก.อก.สพฐ.ตร.
48. พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์ ศิริวงศ์ถวัลย์ สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร7ทว.เป็นรองผกก.ฝ่ายส่งกำลังบำรุงบก.อก.สพฐ.ตร.
49.พ.ต.ท.หญิงสิริกร เกตุแก้ว สว.ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.สพฐ.ตร. เป็น รองผกก.ฝ่ายงบประมาณและการเงินบก.อก.สพฐ.ตร.
50.พ.ต.ท.สุภาวดี ไกรนรา สว.ฝ่ายอำนวยการทว. เป็น รองผกก.กพอ.สพฐ.ตร.
51.พ.ต.ท.หญิงอภิญญา ชาวเมือง สว.ฝ่ายอำนวยการพฐก. เป็นรองผกก.ฝ่ายอำนวยการพฐก.
52. พ.ต.ท.หญิง อรุวรรณ พินธุรักษ์ สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร3ทว. เป็น รองผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร5ทว.
53.พ.ต.ท.เข็มเพชร ภูบุญทน สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.4 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการศพฐ.4
54.พ.ต.ท.เชิดศักดิ์ แก้วมณีโชติ นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรวจยาเสพติดศพฐ.10 เป็น นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝงศพฐ.9
55.พ.ต.ท.ประเวส ภูบุญเต็ม นวท.(สบ2)พฐ.จว.หนองบัวลำภู เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.เลย
56.พ.ต.ท.พรชัย วิชชุตารัช นวท.(สบ2)พฐ.จว.นครสวรรค์ เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.ตาก
57.พ.ต.ท.ไพศาล พวงทอง นวท.(สบ2)พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.สระบุรี
58.พ.ต.ท.หญิงชลีรัชช์ สระดี นวท.(สบ2)พฐ.จว.สระบุรี เป็นนวท.(สบ2)พฐ.จว.ลพบุรี
59.พ.ต.ท.หญิงพวงทิพย์ ตุ้มมณี สว.ฝ่ายธุรการและกำลังพลบก.อก.ส. เป็น สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร3ทว.
60.พ.ต.ท.หญิงวรรณรัตน์ พงษ์สุวรรณ นวท.(สบ2)กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญศพฐ.9 เป็น นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศพฐ.10
61.พ.ต.ท.หญิงโศภชา สิงห์ทอง นวท.(สบ2)พฐ.จว.สกลนคร เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.กาฬสินธุ์
62.พ.ต.ท.หญิงสันธนา จำปา นวท.(สบ2)พฐ.จว.ลพบุรี เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา
63.พ.ต.ต.สิทธิศักดิ์ ปราโมทย์ธนา นวท.(สบ2)พฐ.จว.ลพบุรี เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.พระนครศรีอยุธยา
64.พ.ต.ต.หญิงดุษฎี สุขะวิศิษฐ์ นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศพฐ.2 เป็น นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรจสถานที่เกิดเหตุ ศพฐ.2
65.พ.ต.ต.หญิงนริศรา พลีธัญญวงศ์ สว.กก.ตชด.23 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.1
66.พ.ต.ต.หญิงประไพพิมพ์ หาญมุ่งธรรม นวท.(สบ2)กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศพฐ.1 เป็น นวท.(สบ2)พฐ.จว.เชียงใหม่
67.พ.ต.ต.หญิงพิมพรรณ สุริยะวงศ์ สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.1 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการศพฐ.1
68.พ.ต.ต.หญิงสุรีย์พร นามสอน สว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.1 เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการพฐก.
69.ร.ต.อ.จักรกฤตติ์ เจนธัญญากรรม รองสว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร1ทว. เป็น สว.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร2ทว.
70.ร.ต.อ.หญิงวิภาลักษณ์ นันตา รองสว.ฝ่ายอำนวยการศพฐ.5 เป็นสว.ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร.
71.ร.ต.อ.อริญชยา สิทธิกุล รองสว.ฝ่ายอำนวยการศพฐ.9 เป็นสว.ฝ่ายอำนวยการ ศพฐ.10

กองทะเบียนประวัติอาชญากร

1. พ.ต.ท.หญิง ศิรประภา สัตยานุรักษ์ ตำแหน่ง รองผกก.ฝ่ายอำนวยการ ทว. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 4 ทว.

กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี


1.พ.ต. ท.ดรัณ จาดเจริญ ตำแหน่ง รอง ผกก.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลย บก.สท. เป็น รองผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง

1.พ.ต.ต.หญิง พรทิพย์ สงวนศิลป์ ตำแหน่ง สว.ฝ่ายอำนวยการ ศทก. เป็น สว.ฝ่ายอำนวยการ ศทก.

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.พ.ต.อ.อดิศักดิ์ วิบูลชัยโยธิน ตำแหน่ง ผกก.ฝอ.บก.สสท. เป็น รอง ผบก.อก.สทส.
2.พ.ต.อ. อาคม ไตรพยัคฆ์ ตำแหน่ง ผกก.กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. เป็น รอง ผบก.สส.
3.พ.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ ทิพย์โยธา ตำแหน่ง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สทส. เป็น ผกก.ฝอ.สส.
4.พ.ต.ท. เฉลิมพนธ์ มะลิวัลย์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร(สบ 3) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. เป็น ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.
5.พ.ต.ท. รณชัย เมฆชัย ตำแหน่ง รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สทส. เป็น ผกก.ฝอ.บก.สสท.
6.พ.ต. ท.หญิง สายฝน สุกัญจนาถ ตำแหน่ง รอง ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก. เป็น ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก.
7.พ.ต.ท. สุเทพ คำคม ตำแหน่ง รองผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 2 สส. เป็น ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส.
8.พ.ต.ท. อัษฎางค์ ม่วงศรี ตำแหน่ง รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท. เป็น ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย บก.สสท.
9.พ.ต.ท. กุลชาต กุลชัย สว.กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส. เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.สทส.
10.พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ธวัชราภรณ์ ตำแหน่ง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก. เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก.
11. พ.ต.ท. ธรรม์พร กาญจนาภา ตำแหน่ง สว.กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย บก.สสท. เป็น ผกก.กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี บก.สสท.
12.พ.ต.ท. บุญนาค สิงห์สระน้อย ตำแหน่ง สว.ฝอ.ศทก. เป็น รอง ผกก.ฝอ.ศทก.
13.พ.ต.ท. พัชระ จินดาศรี ตำแหน่ง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 4 สส.
14.พ.ต.ท. วิโรจน์ ดอกลำเจียก ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร(สบ 2)กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. เป็น วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (สบ 3)กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.
15.พ.ต.ท. สาโรจน์ ตั้งพูลเจริญ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร(สบ 2) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส. เป็น วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร(สบ 3) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่ สส.
16.พ.ต.ท. สุคนธ์ เพชรสุวรรณ ตำแหน่ง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 7 สส.
17.พ.ต.ท. กัมพล พงษ์แสงศรี ตำแหน่ง รองสว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก. เป็น สว. กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศทก.
18.ร.ต.อ. ปรเมษ ฐ์ แก้วนาค รอง สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2สส. เป็น สว.ฝ่ายการสื่อสาร 2สส.
19.ร.ต.อ.หญิง ปวีณา มีมอญ รอง สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก. เป็น สว.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก.

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.พ.ต.อ กิตติศักดิ์ ปลาทอง ผกก.ฝ่ายนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สง.ก.ต.ช เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.สทส.
2.พ.ต.อ. มนตรี สีทอง ผกก.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. เป็น ผกก.กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ศทก.
3.พ.ต.ท. ณัฎฐพงศ์ธร พูลผล รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.บช.น. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายสื่อสาร 2 สส.
4.พ.ต.ท. พันเลิศ พัฒนาดี รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.บช.ก. เป็น รอง ผกก.ฝ่ายการสื่อสาร 5 สส.
5.พ.ต.ท. อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผกก.ป. สน.ตลาดพลู เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี บก.สสท.
6.พ.ต.ท. เกียรติกุล วงศ์เจริญ สว.สส. สภ.เขวาสินรินทร์ จว.สุรินทร์ เป็น สว.ฝ่ายสื่อสาร 1 สส.
7.พ.ต.ท.บัญชร จำปาจันทร์ สว.ฝอ.บก.ปคม. เป็น สว.ฝอ.ศทก.
8.พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ดวงแสง สว.ฝอ.ภ.จว. ศรีสะเกษ เป็น สว.ฝ่ายสื่อสาร  4 สส.
9.พ.ต.ท. ภีมพศ น้อมชอบ สว.สส. สภ.ค่ายบางระจันทร์ จว.สิงห์บุรี เป็น สว.ฝอ.ศทก
10.พ.ต .ท.วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร พงส์.(สบ2)งานศูนย์ควบคุมการจราจร ด่วน 2 กก.2 บก. เป็น สว. กลุ่มงานระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สส.สบ
11.พ.ต.ท.หญิง สิวาภรณ์ เจริญวงศ์ พยาบาล(สบ 2) กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ.ตร. เป็น สว.กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร ศทก.

ตำรวจภูธรภาค 7

1. พ.ต.อ.กฤษณะ     ทรัพย์เดช  รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม  เป็น รอง ผบก.สส.ภ.7
2. พ.ต.อ.ชัชชรินทร์    สว่างวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี  เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
3. พ.ต.อ.ทิวา บุญดำเนิน รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี  เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร
4. พ.ต.อ.พีรชาติ   รื่นเริง รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
5. พ.ต.อ.วรณัฏฐ์  ผันผ่อน รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม  เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
6. พ.ต.อ.กษณะ  แจ่มสว่าง  ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม
7. พ.ต.อ.คำรณ บุญเลิศ ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี  เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
8. พ.ต.อ.ณรงค์  ทรัพย์เย็น  ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 เป็น รอง ผบก.อก.ภ.3
9. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์  นพแก้ว ผกก.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี
10. พ.ต.อ.บุญธรรม วรรณรัตน์ ผกก.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นรอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
11. พ.ต.อ.ประยุทธ  ชมมาลี ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
12. พ.ต.อ.ประเสริฐ  เงินยวง  ผกก.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร เป็น รอง ผบก.อก.ภ.7
13. พ.ต.อ.ภาณุเดช  พัฒนธรรม  ผกก.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
14. พ.ต.อ.มนต์ชัย    เพ็ญสูตร  ผกก.สภ.บางเลน จว.นครปฐม เป็นรอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี
15. พ.ต.อ.สุทธิ  พวงพิกุล ผกก.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี
16. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ สุขแสวง  ผกก.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผบก.จว.เพชรบุรี
17. พ.ต.อ.อนุภาพ  ศรีนวล ผกก.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี  เป็น รอง ผบก.จว.ราชบุรี
18. พ.ต.อ.ชวลิต  สุขสุวรรณ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น ผกก.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
19. พ.ต.อ.ชาติชาย นาถึง ผกก.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม เป็น ผกก.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
20. พ.ต.อ.ธนู  ฮวบประเสริฐ ผกก.สภ.โพธาราม จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
21. พ.ต.อ.บุญญฤทธิ์  รอดมา  ผกก.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี เป็นผกก.สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี
22. พ.ต.อ.มนัส ประชาชน ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
23. พ.ต.อ.ฤทธิรงค์ กันยาประสิทธิ์ ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
24. พ.ต.อ.วันชัย ธารณธรรม ผกก.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
25. พ.ต.อ.วิทัศน์ บริรักษ์ ผกก.สภ.สามร้อยยอด จว.ประขวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
26. พ.ต.อ.วิโรจน์  เหมือนแท้  ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
27. พ.ต.อ.สมชัย   สิทธิชัย  ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.7  เป็น ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
28. พ.ต.อ.สมเดช ฐิตวัฒนะสกุล ผกก.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี
29. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ปิ่นทอง ผกก.สภ.บางแพร จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.บางเลน จว.นครปฐม
30. พ.ต.อ.สุวิทย์ ชาวศรีทอง ผกก.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี เป็น ผกก.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
31. พ.ต.ท.กังวาน วงศ์อารักษ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม เป็น ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7
32. พ.ต.ท.ขวัญชัย ธีระกุล รอง ผกก.สส.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี เป็นผกก.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี
33. พ.ต.ท.จักรพันธ์ แก่งสันเทียะ  สวญ.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี
34. พ.ต.ท.เจนณรงค์ สมเสถียร  สวญ.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร เป็นผกก.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร
35. พ.ต.ท.ชลิต เกตุศรีเมฆ รอง ผกก.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 เป็น ผกก.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
36. พ.ต.ท.ชัชพงศ์ สุขบุญชูเทพ รอง ผกก.จร.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี เป็น ผกก.สภ.ด่านทับตะโก จว.ราชบุรี
37. พ.ต.ท.ชาติชาย นาคะสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
38. พ.ต.ท.ชูยศ ทองอยู่ รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผกก.กก.สส.ภ.จว.ประขวบคีรีขันธ์
39. พ.ต.ท.เชิดศักด์ิ เฉลียวศิลป์ รอง ผกก.ป.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี เป็น     ผกก.สภ.เดิมบางนางบวช จว.สุพรรณบุรี
40. พ.ต.ท.ทรงกลด ธนกรธัญโชค รอง ผกก.สส.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
41. พ.ต.ท.ธนรัชน์ สอนกล้า รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
42. พ.ต.ท.นภดล รุ่งสาคร สวญ.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร เป็น ผกก.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร
43. พ.ต.ท.นิรันดร ศิริสังข์ไชย รอง ผกก.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม เป็นผกก.สภ.ปากน้ำปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์
44. พ.ต.ท.บุญเลิศ บวรมหาชนก รอง ผกก.ป.สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
45. พ.ต.ท.ปรัชญา ทองน้ำวน  รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7 เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.7
46. พ.ต.ท.พงศธร  ศรีเปลี่ยนจันทร์ สวญ.สภ.สามกระทาย จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี
47. พ.ต.ท.พศวีร์  เรืองภู่ สวญ.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี
48. พ.ต.ท.พัฒน์ รงค์วราโรจน์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี เป็นผกก.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์
49. พ.ต.ท.พิทักษ์ รัตนสุภา รอง ผกก.ป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม เป็นผกก.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม
50. พ.ต.ท.พิศุทธิ์ ศุกระศร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น     ผกก.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์
51. พ.ต.ท.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ สวญ.สภ.บางยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผกก.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์
52. พ.ต.ท.ไพโรจน์ คุ้มภัย สวญ.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี เป็น  ผกก.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
53. พ.ต.ท.ภัคภณ เล็กท่าไม้ รอง ผกก.สส.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม เป็น ผกก.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร
54. พ.ต.ท.ยงยุทธ  ไพบูลย์วงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7
55. พ.ต.ท.วรเดช สวนคล้าย สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ จว.เพชรบุรี เป็น ผกก.สภแก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
56. พ.ต.ท.วัฒนา ประสมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี เป็นผกก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี
57. พ.ต.ท.ศราวุธ สุทธิวิชัย รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม
58. พ.ต.ท.สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ สวญ.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม
59. พ.ต.ท.สรวิศ พุกะทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม เป็น ผกก.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม
60. พ.ต.ท.สุพมาส บัวลาด รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.7  เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.7
61. พ.ต.ท.สุเมธ  สุนทร รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี เป็น ผกก.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี
62. พ.ต.ท.อดิศักดิ์ บุญทัน  รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
63. พ.ต.ท.อดุลย์ ชายภักตร์  รอง ผกก.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็นผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสาคร
64. พ.ต.ท.อนินท์ ศรีสรรพางค์ สวญ.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี เป็นผกก.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
65. พ.ต.ท.อนุรักษ์ พรพุทธศรี รอง ผกก.สส.สภ.ท่ามะกา จว.กาญจนบุรี เป็น ผกก.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์
66. พ.ต.ท.อภิชิต สุรพินิจ รอง ผกก.กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น     ผกก.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี
67. พ.ต.ท.กิตติ มหารักษิต  รอง ผกก.ป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.กก.ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7
68. พ.ต.ท.จิระเดช  ชมภูนิตย์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม
69. พ.ต.ท.ณัฐ แท่นวิทยานนท์ สวญ.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี  เป็น สวญ.สภ.ยี่สาร จว.สมุทรสงคราม
70. พ.ต.ท.ดิเรก  ชาวสวน รอง ผกก.ป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี  เป็นรอง ผกก.ป.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
71. พ.ต.ท.ทูน เดชคุณมาก รอง ผกก.กก.สส.จว.สมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7
72. พ.ต.ท.ธนากร สุวรรณศรี สวญ.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สวญ.สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี
73. พ.ต.ท.นพดล ปิ่นนิล รอง ผกก.ป.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
74. พ.ต.ท.นริสสร์     สังข์กระแสร์     รอง ผกก.ป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี     เป็น       รอง ผกก.ป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
75. พ.ต.ท.นิพนธ์     เลิศพลรัตน์       รอง ผกก.สส.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
76. พ.ต.ท.นิวัติ     มาตะราช       รอง ผกก.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7     เป็น      รอง ผกกป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
77. พ.ต.ท.ประเสริฐ     กัลยาวุฒิพงศ์       สวญ.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี     เป็น     รอง ผกก.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
78. พ.ต.ท.ประเสริฐ     กีเกษมศรี       รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี
79. พ.ต.ท.ปรีชา     รอดคงที่       รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.ท่าไม้รวก จว.เพชรบุรี
80. พ.ต.ท.พิเชษฐ     ไวยวุฒินันท์       รอง ผกก.ป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธื     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
81. พ.ต.ท.พิทยา     มหัตกีรติ       สวญ.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี     เป็น     สวญ.สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี
82. พ.ต.ท.พินิจ     เตียงพานิช       สวญ.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี     เป็น     สวญ.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี
83. พ.ต.ท.มนตรี     อนุชา       รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี
84. พ.ต.ท.วิฑูร     บรรเทาทุกข์       รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม     เป็น     รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครปฐม
85. พ.ต.ท.วิรัตน์     เพชรทอง       รอง ผกก.สส.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
86. พ.ต.ท.วิโรจน์     จันทร์หอม       รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
87. พ.ต.ท.วิสูตร     สถิตย์       สวญ.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม     เป็น     รอง ผกก.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7
88. พ.ต.ท.สมชาญ     พิณคันเงิน     สวญ.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
89. พ.ต.ท.สายันห์     เพ็งบุญชู       สวญ.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี     เป็น     รอง ผกก.จร.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี
90. พ.ต.ท.สุทธิพงษ์     พงศ์ประภาอำไพ       รอง ผกก.สส.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพานน้อย
91. พ.ต.ท.สุธี     รักอาชีพ       สวญ.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม     เป็น     รอง ผกก.กก.สส.3 บก.สส.ภ.7
92. พ.ต.ท.เสวก     อรุณรุมแสง       สวญ.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี     เป็น     สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ จว.เพรชบุรี
93. พ.ต.ท.อำนวย     พงษ์สวัสดิ์       รอง ผกก.สส.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี
94. พ.ต.ท.อำพันธ์ุ     ชมกรด       รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
95. พ.ต.ท.ทองอินทร์     อันทะบาล       พงส.(สบ3) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาญจนบุรี
96. พ.ต.ท.บรรเลง     สุดจิตต์       พงส.(สบ3) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครปฐม
97. พ.ต.ท.พัสกร     ดวงดาว       พงส.(สบ3) สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์
98. พ.ต.ท.พินัย     ชูแก้ว       พงส.(สบ3) สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร
99. พ.ต.ท.ไพบูลย์     แพรสีนวล       พงส.(สบ3) สภ.บางเลน จว.นครปฐม     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
100. พ.ต.ท.ไพศาล     สังข์เทพ       พงส.(สบ3) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์
101. พ.ต.ท.วันชัย     พุทธวงษ์       พงส.(สบ3) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี
102. พ.ต.ท.วิทูร     มาศเกษม       พงส.(สบ3) สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
103. พ.ต.ท.สรายุทธ     บุรีวชิระ       พงส.(สบ3) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
104. พ.ต.ท.สามารถ     พฤกษา       พงส.(สบ3) สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม
105. พ.ต.ท.สำราญ     ละมั่งทอง       พงส.(สบ3) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
106. พ.ต.ท.สุคนธ์     เนียมเพราะ       พงส.(สบ3) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี
107. พ.ต.ท.เสน่ห์     เย็นเยือก       พงส.(สบ3) สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.ศรีประจันตต์ จว.สุพรรณบุรี
108. พ.ต.ท.อรรถชัย     นพภักดี       พงส.(สบ3) สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
109. พ.ต.ท.อรัญ     โตยิ่ง       พงส.(สบ3) สภ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์
110. พ.ต.ท.เอกรัตน์     จันทรังศรี       พงส.(สบ3) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร     เป็น     รอง ผกก.สส.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์
111. พ.ต.ท.ตนุภัทร     ศรีวิบูลย์       พงส.(สบ3) สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม     เป็น     พงส.(สบ3) สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี
112. พ.ต.ท.ไพบูล     วาสนาม       พงส.(สบ3) สภ.กระตีบ จว.นครปฐม     เป็น     พงส.(สบ3) สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี
113. พ.ต.ท.วรวุฒิ     กาญจนวณิชย์       พงส.(สบ3) สภ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี     เป็น     พงส.(สบ3) สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
114. พ.ต.ท.กมล     โอศิริ       สวป.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์
115. พ.ต.ท.ก้องเกียรติ     ตั้งกิติกุล       สว.สส.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
116. พ.ต.ท.จรรยา     ประทุมทอง       ผบ.ร้อย(สบ.2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.7     เป็น     รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี
117. พ.ต.ท.จรัญ     ยวงนุ่น       สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์
118. พ.ต.ท.จริน     หงษ์ทอง       สว.กก.สส.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์     เป็น     รอง ผกก.กก.สส.จว.สมุทรสาคร
119. พ.ต.ท.จรูญศักดิ์     โต๊ะถม       สวป.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์
120. พ.ต.ท.เฉลิมพล     จิตรบรรจง       สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี     เป็น     รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี
121.พ.ต.ท.ชวลิต เปียแก้ว พงส.(สบ 2)สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง.ผกก.ป.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
122.พ.ต.ท.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
123.พ.ต.ท.ชาญชัย ณัฐโสนามัย สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี
124.พ.ต.ท.ชุมพล ประเสริฐสังข์ สวป.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี
125.พ.ต.ท.ตุลย์ สุนทรวิภาค สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.9.บก.อก.ภ.7
126.พ.ต.ท.ทินกร คุมกลาง สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ด่านมะขามเตี้ย จว.กาญจนบุรี
127.พ.ต.ท.ธนเดช ตันติอาภา สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากน้ำปราณ จว.กาญจนบุรี
128.พ.ต.ท.ธนิต แย้มเกศร์หอม สว.ธร.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยกระเจา จว.กาญจนบุรี
129.พ.ต.ท.ธีรพจน์ ศิริธรรม สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม
130.พ.ต.ท.บุธรรม เย็นจิตร สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
131.พ.ต.ท.ประวิทย์ แช่มมั่นคง สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
132.พ.ต.ท.ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์ สว.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี เป็น สวญ.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรณบุรี
133.พ.ต.ท.พรศักดิ์ วรคุตตานนท์ สว.ธร.สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์
134.พ.ต.ท.พันธุ์ธัช เดชสิทธิ์นัจกร สวป.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดอนเจดีย์ จว.สุพรรณบุรี
135.พ.ต.ท.ภคิน ศิวเมธากุล นว.(สบ 2) ผบช.ภ.7 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร
136.พ.ต.ท.วิชัย โพธิ์อุบล สว.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7
137.พ.ต.ท.เวช พิสูตร์ สว.กก.สส.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
138.พ.ต.ท.สาทร เอี่ยมสอาด พงส.(สบ 2) สภ.องค์พระ จว.สุพรรณบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
139.พ.ต.ท.สำราญ สมคะเณ สว.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7 เป็น รอง ผกก.ฝอ.7 บก.อก.ภ.7
140.พ.ต.ท.สุทัด คำทอน พงส.(สบ 2)สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ราชบุรี
141.พ.ต.ท.สุรพล บริหารพานิช พงส.(สบ 2) สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี
142.พ.ต.ท.อดุลย์ เรืองช่วย สว.สส.สภ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
143.พ.ต.ท.หญิง คนึง คลังสิน สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี
144.พ.ต.ท.หญิง มะวรรณ โรจน์ปักษาเทพ สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.7
145.พ.ต.ท.กิตติ ลิขิตที่รุ่งเรือง สว.สส.สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม เป็น สว.จร.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
146.พ.ต.ท.กิตติภพ กลิ่นหอม สวป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม เป็น สวป.สภ.บ้านแหลม จว.เพชรบุรี
147.พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ จันทรดิษฐ์ สวป.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี เป็น สวป.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี
148.พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ คงทับทิม สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม เป็น สวป.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี
149.พ.ต.ท.คณิน คุ้มคำ สว.สส.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เป็น สว.อก.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร
150.พ.ต.ท.จาตุรนต์ เสนาลอย สวป.สภ.เมืองสมุทรสงคราม จว.สมุทรสงคราม เป็น สวป.สภ.ด่านแม่แฉลบ จว.กาญจนบุรี
151.พ.ต.ท.ชณหวรรธน์ ชื่นกลิ่่นธูป สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม
152.พ.ต.ท.ชาญณรงค์ พวงมาลัย สว.ธร.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี
153.พ.ต.ท.ชินโชติ โชติศิิริ สวป.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สวป.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี
154.พ.ต.ท.ชูชีพ ตะโฉ สว.สส.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร เป็น สว.สส.สภ..ชะอำ จว.เพชรบุรี
155.พ.ต.ท.เชิดชัย ยิ่งสังข์ สวป.สภ.หวยกระเจา จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์
156.พ.ต.ท.ณฐพล แสงนิล สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี
157.พ.ต.ท.ณัฐพล สีดานนท์ สว.ฝ่ายบริหารการศึกษา ศฝร.ภ.7 เป็น สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี
158.พ.ต.ท.เตชสิทธิ์ แสงประทุม สว.จร.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สวป.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม
159.พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ แพ่งนคร สว.ธร.สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี เป็น สว.ธร.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
160.พ.ต.ท.ทวี ยุทธศักดารักษ์ สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.โพหัก จว.ราชบุรี
161.พ.ต.ท.ทวีป สุธาประดิษฐ์ สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี เป็น สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี
162.พ.ต.ท.ทศพล ทองเฉลิม สว.สส.สภ.หนองหญ้าไซ จว.สุพรรณบุรี เป็น สว.สส.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม
163.พ.ต.ท.ธีรพร วิจิตรบรรณการ สวป.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี เป็น สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
164.พ.ต.ท.ธีรยุทธ เกตุมั่งมี สว.สภ.ไร่สะท้อน จว.เพชรบุรี เป็น สว.สส.สภ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
165.พ.ต.ท.นพดล เกิดปราโมทย์ สวป.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี เป็น สวป.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร
166.พ.ต.ท.บรรจบ สิงห์สรศรี สว.สส.สภ.บางแพ จว.ราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.สามพราน จว.นครปฐม
167.พ.ต.ท.บรรเจิด เรืองวอน สว.สส.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี
168.พ.ต.ท.บุญส่ง พันธ์จินดา สวป.สภ.ดอนตูม จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี
169.พ.ต.ท.ปรัชญา คชประดิษฐ์ สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 เป็น สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
170.พ.ต.ท.ประชุม นนทารักษ์ สวป.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี
171.พ.ต.ท.พรชัย ศรีแดงบุตร สว.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี เป็น สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
172.พ.ต.ท.ไพโรจน์ บุตรภานุรักษ์  สว.สส.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม
173.พ.ต.ท.รถพร แร่ศรีจันทร์ สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
174.พ.ต.ท.วรวัชร แค้มวงศ์ สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร เป็น สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
175.พ.ต.ท.วสันต์ ลือฤทธิ์ สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี เป็น สวป.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์
176.พ.ต.ท.วัชระ ไชยวานิช สว.สส.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร เป็น สว.สส.สภ.ศรีประจันต์ จว.สุพรรณบุรี
177.พ.ต.ท.วิษณุ ทวีแสง สว.สส.สภ.สามพราน จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
178.พ.ต.ท.วีรชาติ สงวนเกียรติ สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
179.พ.ต.ท.สมเกียรติ กรรณวัฒน์ สว.สส.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม เป็น สว.สส.สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรรณบุรี
180.พ.ต.ท.สันคม เพชรสงฆ์ สวป.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.สส.สภ.สามชก จว.สุพรรณบุรี
181.พ.ต.ท.สัมฤทธิ์ มั่นใจ สว.สส.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี เป็น สว.สส.สภ จอมบึง จว.ราชบุรี
182.พ.ต.ท.สามารถ ชาโรจน์ สว.สส.สภ.สามชุก จว.สุพรรณบุรี เป็น สว.สส.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์
183.พ.ต.ท.สุนทร งามเหลือ  สว.สส.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น สว.สส.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์
184.พ.ต.ท.สุรัตน์ ประทุมแก้ว สวป.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น สวป.สภ.บางคนที จว.สมุทรสงคราม
185.พ.ต.ท.เสนาะ รังสินทบุตร สวป.สภ.วัดเพลง จว.ราชบุรี เป็น สวป.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์
186.พ.ต.ท.อนันต์ธไชย อุ่นเมตตาอารี สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 เป็น สวป.สภ.บางตาเถร จว.สุพรรรบุรี
187.พ.ต.ท.หญิง นิรินทร คำเลิศ สว.ฝอ.9 บก.อก.ภ.7 เป็น สว.อก.สภ.เขาดิน จว.ราชบุรี
188.พ.ต.ท.หญิง มณีนุช ภู่ภักดิ์ สว.ธร.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.ธร.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี
189.พ.ต.ท.หญิง สุธินันธ์ กุลวงศ์ สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรสงคราม
190.พ.ต.ท.สัญญพงษ์ โชติธันยพัฒน์ พงส.(สบ 2)สภ.สองพี่น้อง จว.สุพรรณบุรี เป็น สวป.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
191.พ.ต.ท.ชำนาญ บุญเหมาะ  พงส.(สบ 2) สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
192.พ.ต.ท.นที จันทร์จิรานุวัฒน์ พงส.(สบ 2) สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
193.พ.ต.ต.กมล เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ ผบ.ร้อย(สบ 2ฝป กก.ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย บก.สส.ภ.7 เป็น สว.กก.สส.ถ.จว.ราชบุรี
194.พ.ต.ต.เจนณรงค์ โลหะกิจตระกูล สวป.สภ.สามร้อยยอด จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.สส.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
195.พ.ต.ต.เฉลิมพล จุมปูอา สวป.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7
196.พ.ต.ต.เชิดชัย ป้อชำนิ สวป.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี
197.พ.ต.ต.นพชัย เสมอจิตต์ สว.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม เป็น สวป.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี
198.พ.ต.ต.มานพ น้ำประสานไทย สว.สส.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
199.พ.ต.ต.วรพงศ์ แก้วแหวน สวป.สภ.เมืองนครปฐม เป็น สวป.สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี
200.พ.ต.ต.สมคิด สระทองทรัพย์ สวป.สภ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.สส.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม
201.พ.ต.ต.สัญชัย สินค้า สวป.สภ.ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
202.พ.ต.ต.อรรถสิทธิ์ พัฒนาประทีป สวป.สภ.จอมบึง จว.ราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์
203.พ.ต.ต.อำนวย ศรีสงคราม สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เป็น สว.สส.สภ.หนองหญ้าไช จว.สุพรรรบุรี
204.พ.ต.ต.อำนาจ เอี่ยมใจดี สวป.สภ.ทองผาภูมิ จว.กาญจนบุรี เป็น สว.จร.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี
205.พ.ต.ต.ทรงวุฒิ เจริญวิชยเดช พงส.(สบ 2) สภ.อู่ทอง จว.สุพรรณบุรี เป็น พงส.(สบ 2) สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม
206.ร.ต.อ.กัมพล จงรุ่งสำราญ นว.(สบ1)ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็น สว.อก.สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี
207.ร.ต.อ.กาจภณ ปฐมัง นว.(สบ1)ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี
208.ร.ต.อ.จิตดี จันทร์โรจน์ รอง สวป.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี เป็น สว.ธร.สภ.ดำเนินสะดวก จว.ราชบุรี
209.ร.ต.อ.จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา รอง สว.จร.สภ,ชะอำ จว.เพชรบุรี เป็น สวป.สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
210.ร.ต.อ.เฉลิมฤทธิ์ ถาวร รอง สวป.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม เป็น สว.สส.สภ.เดินบางนาบวช จว.สุพรรณบุรี
211.ร.ต.อ.ชนรดิช เทียนทอง รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7
212.ร.ต.อ.ชนิตร วิโรจน์ศิริ รอง สวป.สภ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรี เป็น สว.สส.สภ.เลาขวัญ จว.กาญจนบุรี
213.ร.ต.อ.ชัยยศ เหล่ามัง พงส.(สบ 1)สภ.ลาดใหญ่ จว.สมุทรสงคราม เป็ฯ สว.อก.สภ.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี
214.ร.ต.อ.โชค อยู่พวง รอง สวป.สภ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี เป็น สว.อก.สภ.ลาดหญ้า จว.กาญจนบุรี
215.ร.ต.อ.ณัฐดนัย อำภา รอง สว.จร.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี
216.ร.ต.อ.ทวีศักดิ์ เมืองคลี่ รอง สว.สส.สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี เป็น สว.อก.สภ.อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์
217.ร.ต.อ.เทิดศักดิ์ หาญณรงค์ รอง สวป.สภ.พนมทวน จว.กาญจนบุรี เป็น สว.อก.สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี
218.ร.ต.อ.ธนกฤษณ์ คล้ายทอง รอง สวป.สภ.บางเลน จว.นครปฐม เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งคลี จว.สุพรรณบุรี
219.ร.ต.อ.ธานินทร์ สันชวฤทธิ์ พงส.(สบ 1) สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร เป็น สว.อก.สภ.บ้านหนองพลับ จว.ประจวบคีรีขันธ์
220.ร.ต.อ.ธีระยุทธ สุทธิพนไพศาล รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม เป็น สว.สส.สภ.บ้านแพ้ว จว.สมุทรสาคร
221.ร.ต.อ.นิพนธ์ จ้อยศรีเกตุ รอง สวป.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น สว.อก.สภ.ลูกแก จว.กาญจนบุรี
222.ร.ต.อ.พัสกร  ประจิตร รอง สว.กก.สส.จว.สมุทรสาคร เป็น สว.อก.สภ.ปากน้ำปราณ จว.ประจวบคีรีขันธ์
223.ร.ต.อ.พีระ  อัศวพิบูรย์ผล รอง สว.จร.สภ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม เป็น สว.กก.สส.จว.สมุทรสาคร
224.ร.ต.อ.ไพฑูรย์ ไม้จันทร์ รอง สว.สส.สภ.เข้าย้อย จว.เพชรบุรี เป็น สว.สส.สภ.เขาย้อย จว.เพชรบุรี
225.ร.ต.อ.ไพรัช รำออ รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี เป็น สว.ธร.สภ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี
226.ร.ต.อ. เฟื่อง ระบิล พึ่่งอุบล รอง สวป.สภ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม เป็น สว.อก.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร
227.ร.ต.อ.ภูทเดชา ผลพานิชย์ รอง สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 เป็น สว.สส.สภ.บ้านคา จว.ราชบุรี
228.ร.ต.อ.ยศพงศ์ พันธุ รอง สว.สส.สภ.สามพราน จว.นครปฐม เป็น สว.อก.สภ.บางหลวง จว.นครปฐม
229.ร.ต.อ.ยุทธนา สร้อยระย้า รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.7 เป็น สว.สส.สภ.หนองปรือ จว.กาญจนบุรี
230.ร.ต.อ.รณรงค์ ชื่นจิตร รอง สวป.สภ.เดิมบางนาบวช จว.สุพรรณบุรี เป็น สว.อก.สภ.บ้านยางชุม จว.ประจวบคีรีขันธ์
231.ร.ต.อ.รัชพล กิตติ์ธภาชิน รอง สว.กก.ปฏิบัติการพิเศษ บก.สส.ภ.7 เป็น สวป.สภ.องค์พระ จว.สุพรรรบุรี
232.ร.ต.อ.ฤทธิชัย หล้าจันทร์ รอง สวป.สภ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม เป็น สว.สส.สภ.สามควายเผือก จว.นครปฐม
233.ร.ต.อ.วรศิศธิ์ อุ่นเธียมโสม รอง สว.สส.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร เป็น  สวป.สภ.บางโทรัด จว.สมุทรสาคร
234.ร.ต.อ.วิชาญ ยศชู รอง สวป.สภ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์  เป็น สวป.สภ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์
235.ร.ต.อ.วิเชียร พลับโต รองสวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร เป็น สว.ธร.สภ.บางปลาม้า จว.สุพรรณบุรี
236.ร.ต.อ.วิริยะ นิยมดี รอง สว.สส.สภ.ทับสะแก จว.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น สว.อก.สภ.ธงชัย จว.ประจวบคีรีขันธ์
237.ร.ต.อ.วิฬเวชน์ ร้านชิตวงศ์ รอง สว.สส.สภ.โพธิ์แก้ว จว.นครปฐม เป็นสว.อก.สภ.กระตีบ จว.นครปฐม
238.ร.ต.อ.ศักดิ์ศรี ทายสงค์ รอง สว.จร.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เป็นสว.อก.สภ.กรับใหญ่ จว.ราชบุรี
239.ร.ต.อ.สมคะเน อัครกันทรากร ผู้ช่วย นว.(สบ1) ผบช.ภ.7 เป็น นว.(สบ 2) ผบช.ภ.7
240.ร.ต.อ.สมพงษ์ มากขนอน  รอง สว.สส.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรณบุรี เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งคอก จว.สุพรรบุรี
241.ร.ต.อ.สัมพันธ์ นาลัย รอง สว.จร.สภ.บ้านโป่ง จว.ราชบุรี เป็น สว.สส.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี
242.ร.ต.อ.สามิตร ไชยอิ่มคำ รอง สวป.สภ.กำแพงแสน จว.นครปฐม เป็น สว.อก.สภ.สามความเผือก จว.นครปฐม
243.ร.ต.อ.สุเทพ เพ็ชรเกิด พงส.(สบ1)สภ.เมืองราชบุรี จว.ราชบุรี เป็น สว.อก.สภ.ด่านทับตะโก จว.ราชบุรี
244.ร.ต.อ.สุนทร เข็มเมือง รอง สวป.สภ.เมืองเพชรบุรี จว.เพชรบุรี เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.เพชรบุรี
245.ร.ต.อ.โสเพชร จันทร์พลงาม พงส.(สบ1)สภ.หลักห้า จว.ราชบุรี เป็น สว.อก.สภ.คลองวาฬ จว.ประจวบคีรีขันธ์
246.ร.ต.อ.อดิเรก ขุนจันดี รอง สว.จร.สภ.เมืองสุพรรณบุรี จว.สุพรรณบุรี เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งหลวง จว.ราชบุรี
247.ร.ต.อ.อติโรจน์ พิทักษ์สกุลกิตยา รอง สว.จร.สภ.ท่าเรือ จว.กาญจนบุรี เป็น สว.อก.สภ.โพรงมะเดื่อ จว.นครปฐม
248.ร.ต.อ.อำนาจ ปรีชาวาท รอง สว.จร.สภ.เมืองกาญจนบุรี จว.กาญจนบุรี เป็น สวป.สภ.สำรอง จว.กาญจนบุรี
249.ร.ต.อ.อิชยา พงษ์กมลสัตย์ รอง สวป.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี เป็น สว.อก.สภ.หนองรี จว.กาญจนบุรี
250.ร.ต.อ.อิทธิกร จิตต์หาญ รอง สวป.สภ.กระทุ่มแบน จว.สมุทรสาคร เป็น สว.อก.สภ.สระแก้ว จว.สุพรรณบุรี
251.ร.ต.อ.พงส.(สบ 1)สภ.เมืองสมุทรสาคร จว.สมุทรสาคร เป็น สว.สส.สภ.โคกขาม จว.สมุทรสาคร

3 ก.พ. 2554 03:28 ไทยรัฐ