วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดแผนปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ (ฉบับมาร์ค)

วิกฤติบ้านเมืองขณะนี้ เป็นเสมือนฝีที่เกิดกลัดหนองอย่างรุนแรง รากฐานของปัญหาหมักหมมมานาน ถูกกระตุ้นจากโครงสร้างอำนาจทางการเมือง ทำให้ประเทศยามนี้ระสำ่ระสาย การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการต่อสู้ทางการเมืองกำลังเป็นไปอย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันรัฐบาลที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ดูเสมือนว่ามองเกมข้ามพ้นการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มคนเสื้อแดง แต่จับประเด็นปัญหาสังคมที่สั่งสมและมองว่าปัญหาเหล่านี้เป็นที่มาของความไม่เป็นธรรมของคนในสังคม (ทุกคน)

อันเป็นที่มาของ แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ (โรดแมป) ทั้งปัญหาโครงสร้างทางการเมือง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้ ความยากจน ความไม่เป็นธรรม และเตรียมประกาศในเร็วๆ นี้

แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนจากนายอภิสิทธิ์ ที่ระบุว่าอาจจะเป็น 1-2 วันนี้ แต่ ไทยรัฐออนไลน์ ได้รับการเปิดเผยถึงแผนเบืื้องต้นดังกล่าวจากคนในรัฐบาล

โดยแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เบื้องต้นกำหนดไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย  1. การปฏิรูปทางการเมืองในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เพื่อแก้ไข้ปัญหาทางการเมืองแล้วข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆ ให้มีเจตนารมณ์ในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


ด้านที่ 2. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะความเหลื่อมลำ้ทางโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมระหว่างคนชนบทและคนเมือง

ด้านที่ 3. การปฏิรูประบบธรรมมาภิบาล ความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาการทุจริต คอรัปชัน โดยเฉพาะในประเด็นข้อเรียกร้องเรื่องสองมาตรฐาน ด้านกระบวนการยุติธรรม และบทบาทยุติธรรม และบทบาทขององค์กรอิสระในด้านการตรวจสอบต่างๆ

และด้านที่ 4. การปฏิรูปสื่อ  โดยเฉพาะปัญหาการใช้สือในรูปแบบใหม่ที่หลากหลายในการบิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อเคเบิลทีวี  วิทยุชุมชน และสื่ออินเทอร์เน็ต รวมทั้งสังคมออนไลน์ เว็บไซต์  ทวิตเตอร์  เฟซบุ๊ก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม 4 แนวทางดังกล่าว จะตรงกับโรดแมปที่นายกฯ วางไว้หรือไม่ คงต้องอดใจรอไว้ฟังจากปากของนายกฯ เอง.

 

แม้ว่าแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระบบ (โรดแมป) จะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนจาก "อภิสิทธิ์" ที่ระบุว่าอาจจะเป็น 1-2 วันนี้ แต่ ไทยรัฐออนไลน์ ได้รับการเปิดเผยถึงแผนเบืื้องต้นดังกล่าวจากคนในรัฐบาล.. 3 พ.ค. 2553 12:59 ไทยรัฐ