วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศอ.รส.ประกาศ เสื้อแดง ออกราชประสงค์

ศอ.รส. ออกประกาศ ให้ผู้ชุมนุมเสื้อแดง ออกจากบริเวณราชประสงค์ หากฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน  2 หมื่นบาท "สาทิตย์" แจงไม่ใช่สลายชุมนุม...

เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 3 เม.ย. 2553  พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวว่า ตามที่มีประกาศเรื่อง ห้ามบุคคล เข้า หรือ ให้ออกจากบริเวณพื้นที่อาคาร หรือสถานที่ที่กำหนด รวมถึงการห้าม การใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้ง และ แก้ไข หรือ การบรรเทาเหตุการณ์ ในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อห้ามการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้การดำรง ของประชาชนทั่วไปเป็นไปโดยปกติสุขนั้น ปรากฏว่า ได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลทำการชุมนุมโดยปิดกั้นและกีดขวางพื้นที่บริเวณ แยกราชประสงค์ และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจสำคัญ ทำการปลุกระดม ยุยงปลุกปั่น สร้างสถานการณ์ เกิดความเดือดร้อน เสียหายต่อการประกอบสัมมาอาชีพ และการดำรงชีวิตโดยปกติสุข ของประชาชน ซึ่งมิใช่การชุมนุมโดยสงบ ตามรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 และวรรคท้าย ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ให้ออกประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้บุคคลที่เป็นแกนนำ หรือผู้จัดให้มีการชุมนุม และผู้ร่วมการชุมนุม ออกจากพื้นที่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้

ก. ถนนราชดำริ ตั้งแต่ แยกราชประสงค์ ถึงแยกประตูน้ำ
ข.ถนนราชดำริ ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงสถานีรถไฟฟ้าราชดำริ
ค.ถนน พระรามที่ 1 ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกปทุมวัน
ง.ถนนเพลินจิต ตั้งแต่แยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม

2. ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.ให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร หรือเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการ ตามประกาศนี้

4.ประกาศกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงชื่อ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านนายสาทิตย์ วงษ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ศอ.รส.ว่า การออกประกาศฉบับที่ 5 เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจาก ศอ.รส. พิจารณาเห็นว่าการชุมนุมมีเวลามากว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งเดิมชุมนุมที่สะพานผ่านฟ้าฯ โดยทางราชการอะลุ่มอะหล่วย ต่อมาผู้ชุมนุมเคลื่อนมาปิดแยกราชประสงค์ ถือเป็นย่านธุรกิจ ที่สำคัญและเกิดผลกระทบต่อสังคม และธุรกิจทั้งประเทศ และการชุมนุนมดังกล่าวไม่ใช่ชุมนุมโดยสงบ ไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางศอ.รส. ขอให้ตำรวจไปเจรจากับผู้ชุมนุมเพื่อให้ออกจากพื้นที่ แต่ผู้ชุมนุมปฏิเสธ เพื่อที่จะให้การชุมนุมราชประสงค์ที่สร้างความเดือดร้อนต้องมีการดูแลให้เกิดความเรียบร้อย ทาง ศอ.รส. จึงต้องออกประกาศฉบับนี้ แต่ไม่มีแนวทางสลายการชุนนุมแต่ประการใด แต่เพื่อให้มีสภาพบังคับตาม พรบ.ความมั่นคง ดังนั้น การชุมนุมเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย

นายสาทิตย์ กล่าวอีกว่า เมื่อออกประกาศ พรบ.ไปแล้ว ผู้ใดยังชุมนุนมอยู่ ตั้งแต่แกนนำหรือผู้ร่วมการชุมนุนม ถ้ายังชุมนุมอยู่ถือว่าได้ทำผิดข้อกำหนดนี้ ถือว่ามีความมิดตามกฎหมาย หากผู้ชุมนุมได้รับทราบว่า เป็นการประทำที่เป็นความผิด แล้วออกจากที่ชุมนุม ก็จะไม่มีความผิดใด ซึ่งทาง ศอ.รส. เล็งเห็นว่าผู้ชุมนุมมีจำนวนมาก เข้าใจว่าส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องประกาศฉบับนี้ และ ไม่ทราบว่ามีการขอให้ออกจากที่ชุมนุม ดังนั้น เมื่อชุมนุมโดยผิดกฎหมายจากนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เป็นช่วงเวลาที่ ศอ.รส. จะประชาสัมพันธ์ ให้เข้าใจว่า บัดนี้เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมาย เป็นความผิดทางอาญา จึงขอให้ออกจากบริเวณนั้นทาง ศอ.รส.ได้ให้ตำรวจ ใช้เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ต่อเนื่องจนกระทั่งถึงพรุ่งนี้ หากยังชุมนุมอยู่จะมีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เชื่อว่า ผู้ชุมนุมไม่ทราบว่ามีการประกาศบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ผิดกฎหมาย หากญาติพี่น้องชี้แจงให้พี่น้องเข้าใจ ว่าไม่ใช่การสลายเป็นการขอให้ออกจากพื้นที่ชุนนุนม ทางศอ.รส. และรัฐบาลหวังว่าการประชาสัมพันธ์ จะเข้าใจ ต้องรอการประชาสัมพันธ์

ศอ.รส. ออกประกาศ ให้ผู้ชุมนุมเสื้อแดง ออกจากบริเวณราชประสงค์ หากฝ่าฝืน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท "สาทิตย์" แจงไม่ใช่สลายชุมนุม... 4 เม.ย. 2553 00:26 4 เม.ย. 2553 00:40 ไทยรัฐ