วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กลุ่ม'ศิลปินแห่งชาติ'ร่วมลงชื่อค้าน'นิรโทษฯ'เหมาเข่ง

ศิลปินแห่งชาติ-ซีไรต์ แถลงการณ์ คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเหมาเข่ง ชี้ ขัดต่อหลักความเป็นธรรม ชี้ ไม่ใช่ทางที่จะทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ...

วันที่ 6 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มศิลปินเพื่อประชาธิปไตย ดังรายชื่อท้ายนี้ มีมติร่วมต่อต้านคัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับนี้ ด้วยเห็นว่า เจตนารมณ์ของร่างกฎหมายนิรโทษกรรม ที่มุ่งผลจำเพาะแก่ประชาชนทุกสีเสื้อที่ กระทำความผิดอันเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมือง เป็นหลักการที่สังคมควรพิจารณา แม้จะมีรายละเอียดบางประเด็นที่เห็นแตกต่างกันบ้างก็ตาม ย่อมเป็นที่ยอมรับได้
แต่ร่างกฎหมายที่ผ่านวาระ 3 อย่างรวบรัดตัดตอน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่า กระบวนการทั้งหลายทั้งปวง ของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทย ตลอดเวลาที่ผ่านมา มิได้มีจุดหมายอื่นใด นอกจากการมุ่งล้างผิด อย่างเด่นชัดให้กับ กลุ่มผู้นำของตนเอง โดยเอาชีวิต เลือดเนื้อ ความเดือดร้อน และความบาดหมางในสังคมเป็นเงื่อนไขและโอกาส

ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับ “เหมาเข่ง” และ “สุดซอย” ยังขยายความ ขยายเงื่อนเวลาย้อนหลังไปถึงปี 2547 และเดินหน้ามาถึงปี 2556 ซึ่งมิอาจเข้าใจเป็นอื่นได้เลยว่า กระบวนการทั้งหมด ล้วนแวดล้อมอยู่กับผลประโยชน์ของส่วนตน ซึ่งทับซ้อนผลประโยชน์ชาติ และกระบวนการคอร์รัปชัน ด้วยนโยบายการเมือง โดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรม และความเสมอภาคของประชาชน

แถลงการณ์ระบุว่า ในฐานะผู้ทำงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม เรามีความเห็นว่า เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองนับจากปี 2547 เป็นต้นมา มีผู้สูญเสีย และความเสียหายจำนวนมาก มีเหตุการณ์ พฤติกรรม ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ และข้อกล่าวหาโต้แย้งอันสลับซับซ้อน ข้อเท็จจริงที่แตกต่างและกระจัดกระจายเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการสะสาง เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ โดยกระบวนการยุติธรรม เพื่อสังคมจะได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดบรรทัดฐานใหม่ในการจัดการความขัดแย้ง การทำลายกระบวนการยุติธรรมโดยวิธีล้างผิดแบบ “เหมาเข่ง” “สุดซอย” ของร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลัก “ความเป็นธรรม” และเหยียบย่ำทำลาย “ความจริง”

ทั้งนี้ การนิรโทษกรรมเหมาเข่ง จึงเป็นกลลวงที่ใช้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นเหมือนเบี้ย ของความขัดแย้ง ทางการเมือง เป็นข้ออ้าง ทำให้การใช้สิทธิ์เสรีภาพทางการเมือง โดยสันติของประชาชนกับการก่ออาชญากรรม โดยรัฐหรือการก่อความรุนแรงของกลุ่มบุคคลและกลุ่มทางการเมืองบางกลุ่มกลายเป็นสิ่งเดียวกันจนมิอาจจำแนกแยกแยะได้

และผลสุดท้าย ก็จะไม่มีใครต้องรับผิดชอบต่อชีวิตทรัพย์สินและความเสียหายที่ เกิดขึ้นเหมือนเดิม และจะส่งผลต่อการบั่นทอนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในภายหน้า เช่นนี้แล้ว จะเรียกร้องให้เกิดความสมานฉันท์และปรองดองของคนในชาติได้อย่างไร

เราผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ ขอร่วมแสดงเจตนาคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม “เหมาเข่ง” “สุดซอย” อย่างถึงที่สุด และขอเรียกร้องให้รัฐบาลได้รับฟังแห่งมโนธรรมสำนึกของประชาชนก่อนจะกลายเป็น รัฐบาลที่ไร้ซึ่ง “ความชอบธรรม” โดยสิ้นเชิง

สำหรับรายชื่อ กลุ่มศิลปินเพื่อประชาธิปไตยที่ร่วมลงชื่อ ประกอบด้วย อาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติ, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ, ประยอม ซองทอง ศิลปินแห่งชาติ, กฤษณา อโศกสิน ศิลปินแห่งชาติ, ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติ, อัศศิริ ธรรมโชติ ศิลปินแห่งชาติ, ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ, สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติ, สุเทพ วงค์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ, สุรชัย จันทิมาธร ศิลปินแห่งชาติ, อ.ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ, ทองแถม นาถจำนง นายกสมาคมนักกลอน, ชมัยภร แสงกระจ่าง, เจน สงสมพันธุ์

ไพฑูรย์ ธัญญา (ซีไรต์), ศิลา โคมฉาย (ซีไรต์), ไพวรินทร์ ขาวงาม (ซีไรต์), ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ (ซีไรต์), วัชระ สัจจะสารสิน (ซีไรต์), มนตรี ศรียงค์ (ซีไรต์), อังคาร จันทราทิพย์ (ซีไรต์), เรวัตร พันธุ์พิพัฒน์ (ซีไรต์), นายจเด็จ กำจรเดช (ซีไรต์), วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย, สังคม ทองมี, สุนทรี เวชานนท์, วสันต์ สิทธิเขต, จุมพล อภิสุข, พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, มงคล อุทก, คฑาวุธ ทองไทย (อ.ไข่ มาลีฮวนน่า)

บิลลี่ โอแกน, สินจัย เปล่งพานิช, ฉัตรชัย เปล่งพานิช,โกสินทร์ ขาวงาม, จันทนา ฟองทะเล, บัญชา อ่อนดี, ไชยา วรรณศรี, พินิจ นิลรัตน์, ป่อง ต้นกล้า, อ.สมภพ บุตราช, อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, เมืองไทย บุษมาโร, ปริทรรศ หุตางกูล, สุรพล ปัญญาวัชระ, จุลจิต เสน่ห์งามเจริญ, สมเกียรติ เรืองอุไร, พิภพ พรแสงศิลป์, ชูเกียรติ ฉาไธสง, จามิกร แสงศิริ, นิต กรรมาชน, สุกัญญา มิเกล, บุษกร พิชยาทิตย์, แน่งน้อย ปัญจพรรค์, นิรัติศรัย หล่ออรุโณทัย, ตี๋-ชิงชัย บูรพา อารัมภีร

ดร.ญาดา อารัมภีร, นรีภพ สวัสดิรักษ์, จรัญ หอมเทียนทอง, ดร.พิเชฐ แสงทอง, เสน่ห์ วงษ์กำแหง, รัตนธาดา แก้วพรหม, จตุพล บุญพรัด, ขจรฤทธิ์ รักษา, เรืองกิตติ์ รักกาญจันท์, บัญชา คามิน, สีเผือก คนด่านเกวียน, ศิริวร แก้วกาญจน์, พยัต ภูวิชัย, เดช อัศดง, ธนภูมิ การช่าง, วงกากบาท, จ๊อบ บรรจบ, หล่อ ภูบรรทัด, สัจจา ไพรีรัตน์, หนึ่ง คนจร, วงแอ, กิ่งฉัตร ปิยะพร ศักดิ์เกษม, พิชามญชุ์ ชัยดรุณ

ศิลปินแห่งชาติ-ซีไรต์ แถลงการณ์ คัดค้าน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเหมาเข่ง ชี้ ขัดต่อหลักความเป็นธรรม ชี้ ไม่ใช่ทางที่จะทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ... 6 พ.ย. 2556 16:25 ไทยรัฐ