บริการข่าวไทยรัฐ

'สรรพากร'ขอครม.กู้เงิน 988 ล้าน พัฒนาระบบเก็บภาษี

กระทรวงการคลังขอคณะรัฐมนตรี อนุมัติวงเงินกู้ "DPL" จำนวน 988 ล้านบาท เพื่อให้กรมสรรพากร ใช้พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี...

วันที่ 7 ก.ย. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ต.ค. กระทรวงการคลังขออนุมัติการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan :DPL) ดังนี้ 1.ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ให้กับกรมสรรพากร สำหรับโครงการพัฒนาระบบ ยื่นรายงานประกอบแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (Summary Table) วงเงิน 988,570,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

โดยให้กรมสรรพากร ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใด ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วย

ข้อ 2.ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการ และอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและจัดทำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 วงเงิน 10,700,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) 3.ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. สำหรับโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnerships :PPPs) วงเงิน 26,750,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

4.ขออนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กค. สำหรับโครงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และรูปแบบทางธุรกิจ ที่เหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPPs Model) สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง วงเงิน 26,750,000 บาท (วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7) โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะพิจารณารายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการอีกครั้ง ในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินกู้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้ DPL เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม.