วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองจ่อเปิดหน่วยบังคับคดีปกครองในภูมิภาค 9 แห่ง

ศาลปกครอง พร้อมเปิดหน่วยบังคับคดีปกครองในภูมิภาค 9 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่กรณีที่ฟ้องคดี ให้ได้รับการเยียวยารวดเร็วมากขึ้น...

วันที่ 16 ส.ค. 56 ที่ศาลปกครองกลาง ถนนแจ้งวัฒนะ นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด กล่าวว่า ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ศาลปกครองจะเปิดการดำเนินงานของหน่วยบังคับคดีปกครองในศาลปกครองภูมิภาคทั้ง 9 แห่ง เพื่อให้บริการแก่คู่กรณี ที่ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองในภูมิภาคนั้น เพื่อให้ได้รับการเยียวยา ความเดือดร้อนเสียหายอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การดำเนินการดังกล่าวนี้ สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กำหนดให้ศาลปกครองโดยสำนักบังคับคดีปกครอง ทำหน้าที่ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง

โดยในช่วงแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการ สำนักบังคับคดีปกครองทำหน้าที่บังคับคดีให้กับทุกศาล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ต่อมาเมื่อศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการเพิ่มมากขึ้น จึงมีการริเริ่มที่จะตั้งหน่วยบังคับคดีปกครองในภูมิภาค โดยกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) ปี พ.ศ.2554-2557 เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครองอันจะทำให้คู่กรณีได้รับการเยียวยาเดือดร้อนรวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ มีรูปแบบขั้นตอนและวิธีการบังคับคดีเช่นเดียวกับที่สำนักบังคับคดีปกครองในส่วนกลางปฏิบัติ ส่วนคดีของศาลปกครองกลางและคดีฟ้องตรงของศาลปกครองสูงสุด รวมทั้งคดีที่ได้มีการดำเนินการบังคับคดีอยู่ก่อนวันที่ 1 ก.ย.นี้ สำนักบังคับคดีปกครองยังคงเป็นหน่วยงาน ที่จะดำเนินการบังคับคดีดังกล่าวต่อไป.

ศาลปกครอง พร้อมเปิดหน่วยบังคับคดีปกครองในภูมิภาค 9 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่กรณีที่ฟ้องคดี ให้ได้รับการเยียวยารวดเร็วมากขึ้น... 16 ส.ค. 2556 17:48 17 ส.ค. 2556 00:24 ไทยรัฐ