วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.เตรียมกวาดล้างแก๊งเงินกู้นอกระบบ

มท.จัดหนักแก๊งเงินกู้นอกระบบผิดก.ม. เตรียมชง ครม.รับทราบ เพื่อหาแนวทางปราบปราม และช่วยเหลือ ปชช. ชี้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล สร้างความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุม ครม.ที่จะถึงกระทรวงมหาดไทย (มท.) เตรียมรายงานให้ครม.รับทราบ แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ว่าได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งบุคคลดังกล่าวส่วนมากจะใช้วิธีการทวงหนี้ด้วยวิธีการข่มขู่หรือใช้กำลัง หมายจะเอาชีวิตและทรัพย์สิน มีการทวงถามทุกวัน จนทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยที่บ้านได้ ต้องไปอาศัยบ้านญาติเพื่อที่จะไม่ให้ถูกข่มขู่หรือทำร้าย การดำเนินการของกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบดังกล่าว เป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการสร้างความเป็นธรรมในสังคม เป็นภารกิจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของกระทรวงมหาดไทย ของรัฐบาล จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา

1. ให้จังหวัดแจ้งอำเภอโดยศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 1.1 ด้านการสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือใช้กำลัง (1) รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ด้วยการข่มขู่หรือใช้กำลัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นช่องทางที่เป็นความลับ ปลอดภัยแก่แหล่งข่าว (2) สืบสวนหาข่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และจัดระบบการข่าวเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่เข้าองค์ประกอบในลักษณะผู้มีอิทธิพล (3) กลั่นกรอง ตรวจสอบเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร ด้วยความละเอียดรอบคอบ รัดกุม ถูกต้องเป็นธรรม (4) จัดระบบการให้ความคุ้มครองบุคคลที่ให้เบาะแส

1.2 ด้านการป้องกัน (1) ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการกระ ทำของบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ (2) ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด แจ้งข้อมูลข่าวสารและปัญหาความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดจากการกระทำของบุคคล ที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบและบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ (3) เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องดีงามเกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย

1.3 ด้านการปราบปราม (1) สืบสวน ติดตามพฤติการณ์เครือข่าย หากพบการกระทำความผิดดังกล่าวหรือถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ หนี้นอกระบบเบื้องต้นให้ทำการไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ความผิดตามแนวทางของกฎ กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 หรือถ้าเป็นเกษตรกรที่เป็นหนี้นอกระบบ ให้ใช้การไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้เพื่อนำหนี้เข้าในระบบ โดยใช้แนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 หรืออาจจะตั้งคณะทำงานเจรจาหนี้ที่มีความสามารถในการไกล่เกลี่ยและประนอม หนี้แล้วจัดทำสัญญายินยอม (2) ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับจ้างทวง หนี้โดยใช้วิธีข่มขู่หรือใช้กำลัง (3) ให้มีการสร้างช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน หรือจากลูกหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งทำการสอดส่องเฝ้าระวังพฤติการณ์ของเจ้าหนี้ที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเข้มงวด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด

2. แจ้งให้จังหวัดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม 2.1 แจ้งอำเภอสำรวจข้อมูลบุคคลที่รับจ้างทวงหนี้ที่มีพฤติกรรมข่มขู่ หรือนายทุนที่ปล่อยเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยให้รายงานข้อมูลบุคคลเป้าหมายในทางลับให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 2.2 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิลหรือป้ายพลาสติก) อำเภอละ 1 ป้าย เพื่อรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน กรณีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ และมีการข่มขู่ หรือใช้กำลัง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ เสร็จแล้วติดตั้งป้ายดังกล่าวบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอให้เห็นเด่นชัด โดยพิจารณาใช้งบประมาณจากงบสนับสนุนงานบูรณาการและการแก้ไขปัญหาของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ฯ 2.3 เจ้าหน้าที่อยู่เวรรับโทรศัพท์ หรือรับแจ้ง และให้บันทึกรับเรื่องไว้ด้วย ทั้งนี้อาจแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน หรือเวรชันสูตรพลิกศพ หรือเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ก็ได้ตามความเหมาะสม 2.4 รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

3. กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามตรวจสอบ และประมวลผลการปฏิบัติราชการกรมการปกครองตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อผลงานความก้าวหน้าในนโยบายรัฐบาล มีผลสัมฤทธิ์ในอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายเฉพาะ และบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.

มท.จัดหนักแก๊งเงินกู้นอกระบบผิดก.ม. เตรียมชง ครม.รับทราบ เพื่อหาแนวทางปราบปราม และช่วยเหลือ ปชช. ชี้เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล สร้างความเดือดร้อน 29 ก.ค. 2556 09:30 29 ก.ค. 2556 10:15 ไทยรัฐ