วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ครม.ปู5 แล้ว 'ยิ่งลักษณ์'ควบ รมว.กลาโหมหญิง ตามคาด

ครม.ปู 5 คลอดแล้ว 18 ตำแหน่ง "ยิ่งลักษณ์" นายกรัฐมนตรี ควบ รมว.กลาโหม หญิงคนแรก ขณะที่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กห. ด้าน "เฉลิม" โดนลดชั้นจากรองนายกฯ เป็น รมว.แรงงาน

วันที่ 30 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 ส.ค.2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2554 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 เม.ย.2556 นั้น

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามในมาตรา 171 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง

1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่ง

2. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล  เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก เป็นรองนายกรัฐมนตรี

4. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกรัฐมนตรี

5. นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

6. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

7. นางปวีณา หงสกุล  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. นายชัยเกษม นิติสิริ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

9. นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10. นายวราเทพ รัตนากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกหนึ่งตำแหน่ง

11. นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

12. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม

13. นายสรวงศ์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

13.นายยรรยง พวงราช  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

14.นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

15.นายพ้อง ชีวานันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

16.นางเบญจา หลุยเจริญ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

17.นายพีรพันธุ์ พาลุสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่วนรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่ง ประกอบไปด้วย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศธ.  ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมช.คมนาคม  นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายชลน่าน ศรีแก้ว  รมช.สาธารณสุข และนายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.อุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2556 เป็นปีที่ 68 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ครม.ปู 5 คลอดแล้ว 18 ตำแหน่ง "ยิ่งลักษณ์" นายกรัฐมนตรี ควบ รมว.กลาโหม หญิงคนแรก ขณะที่ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมช.กห. ด้าน "เฉลิม" โดนลดชั้นจากรองนายกฯ เป็น รมว.แรงงาน 27 มิ.ย. 2556 18:10 30 มิ.ย. 2556 20:34 ไทยรัฐ