วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล'สวนดุสิต'ชี้ ภาค ปชช.ห่วงปัญหาขัดแย้งการเมือง มากสุด

โพล "สวนดุสิต" ชี้ ภาคประชาชนห่วงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่สุด จี้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน แนะรัฐทำงานยึดประโยชน์ชาติ เป็นสำคัญ ขณะฝ่ายค้าน ต้องสร้างสรรค์ มีเหตุผล ไม่ใช้อคติส่วนตัว

วันที่ 26 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ปัญหาเมืองไทย” ในสายตาผู้แทนชุมชน จากการจัดประชุมวิทยากรชุมชน ที่เป็นผู้แทนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหาทางออก ของประเทศไทย จานวน 200 คน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ได้มีการเจาะลึกหาข้อมูล จากผู้แทนชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนปัญหาแนวทางการแก้ไขและทางออกของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาของประเทศไทยที่สะท้อน มาจากชุมชนในจังหวัดต่างๆ

อันดับ 1 ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของนักการเมือง 34.92%  วิธีการแก้ไข คือ ปลูกจิตสานึกให้กับนักการเมือง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ  อันดับ 2 ปัญหาเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชน 20.63% วิธีการแก้ไข คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายความเจริญให้ทั่วถึง ฯลฯ  อันดับ 3 ปัญหาเรื่องยาเสพติด แหล่งอบายมุข 16.68% วิธีการแก้ไข คือ ทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เจ้าหน้าที่ตารวจต้องเคร่งครัด ลงโทษจริงจัง ฯลฯ อันดับ 4 ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา 14.28% วิธีการแก้ไข คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง สนับสนุนทางการศึกษา ฯลฯ และอันดับ 5 ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม 13.49% วิธีการแก้ไข คือ ปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อลดช่องว่างทางสังคม ฯลฯ

2. แนวทาง/วิธีการที่จะช่วยหาทางออกให้ประเทศไทย

อันดับ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองให้แก่ประชาชน 33.72% อันดับ 2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชน 23.43% อันดับ 3 ควรจะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นกระจายไปทั่วประเทศ 17.66% อันดับ 4 เชิดชูคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคม 13.14% และอันดับ 5 ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเป็นกลาง ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม 12.05%

3. สิ่งท่ี่อยากฝากบอกแต่ละฝ่าย /แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

1) ฝ่ายรัฐบาล ทํางานโดยยึดประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 54.92%  หยุดคอรัปชันต้องซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล 24.59% แก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะการสร้างความปรองดอง 20.49%

2) ฝ่ายค้าน ต้องค้านอย่างสร้างสรรค์มีเหตุและผลไม่ใช้อคติส่วนตัว 42.58%  การตรวจสอบหรือคานอํานาจต้องทําอย่างถูกต้องเหมาะสม 33.66  ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 23.76

3) ฝ่ายนักการเมือง  ต้องซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 57.26%  ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม
 ทํางานให้เต็มที่สมกับที่ประชาชนไว้วางใจหรือเลือกเข้ามา 31.62 มีความสามัคคี ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก หยุดทะเลาะเบาะแว้ง 11.12%

4) ทหาร ต้องซื่อสัตย์ คํานึงถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 41.75% วางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 37.86% จะอดทนไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 20.39%

5) ตำรวจ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดดูแลสังคมให้สงบสุข 44.66% ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ 42.72% วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง 12.62%

6) ข้าราชการพลเรือนทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เป็น ขรก.ท่ี่ดีของบ้านเมือง 81.55% มุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานให้เต็มที่ พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า 13.59% จะต้องเป็นกลาง ไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง 4.86%

7) นักวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม 52.94% 
 เป็นมันสมองเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 33.09% ไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 13.97%

8) คนเสื้อแดง มีสติมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ความรุนแรง 47.83%  ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ในระบอบประชาธิปไตย 31.52% การแสดงออกที่เหมาะสมคํานึงถึงส่วนรวมเป็นสําคัญ 20.65%

9) คนเเสื้อเหลือง รับฟังความคิดเห็นอย่างมีสติมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน 50.52% ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย แสดงออกตามความเหมาะสม  28.87% ขอให้นึกถึงประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสําคัญ 20.61%

10) คนไม่มีสีใด  รับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นต่างๆ ด้วยสติ ยึดเหตุผลเป็นสำคัญ  38.14% เคารพกฎหมาย อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 37.11% รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นกลาง วางตัวให้เหมาะสม 24.75%

11) ผู้นำชุมชน เป็นผู้นำที่ดีีไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง 39.47 % นําเสนอความคิดเห็นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 36.48% สร้างความสามัคคีในชุมชน ความเสียสละทุ่มเท 23.69%

12) ผู้นำศาสนา ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึกที่ด่ีโดยใช้หลักธรรมคําสอนของศาสนา  56.79%  เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นศนูย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชน 24.69% ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อำนาจและผลประโยชนต่างๆ 18.52%.

โพล "สวนดุสิต" ชี้ ภาคประชาชนห่วงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่สุด จี้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน แนะรัฐทำงานยึดประโยชน์ชาติ เป็นสำคัญ ขณะฝ่ายค้าน ต้องสร้างสรรค์ มีเหตุผล ไม่ใช้อคติส่วนตัว 26 พ.ค. 2556 12:30 26 พ.ค. 2556 13:37 ไทยรัฐ