advertisement

โพล'สวนดุสิต'ชี้ ภาค ปชช.ห่วงปัญหาขัดแย้งการเมือง มากสุด

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 26 พ.ค. 2556 13:37

โพล "สวนดุสิต" ชี้ ภาคประชาชนห่วงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่สุด จี้ สร้างความเข้าใจให้ประชาชน แนะรัฐทำงานยึดประโยชน์ชาติ เป็นสำคัญ ขณะฝ่ายค้าน ต้องสร้างสรรค์ มีเหตุผล ไม่ใช้อคติส่วนตัว

วันที่ 26 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ปัญหาเมืองไทย” ในสายตาผู้แทนชุมชน จากการจัดประชุมวิทยากรชุมชน ที่เป็นผู้แทนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อหาทางออก ของประเทศไทย จานวน 200 คน ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2556 ได้มีการเจาะลึกหาข้อมูล จากผู้แทนชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนปัญหาแนวทางการแก้ไขและทางออกของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาของประเทศไทยที่สะท้อน มาจากชุมชนในจังหวัดต่างๆ

อันดับ 1 ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของนักการเมือง 34.92%  วิธีการแก้ไข คือ ปลูกจิตสานึกให้กับนักการเมือง พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ  อันดับ 2 ปัญหาเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชน 20.63% วิธีการแก้ไข คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระจายความเจริญให้ทั่วถึง ฯลฯ  อันดับ 3 ปัญหาเรื่องยาเสพติด แหล่งอบายมุข 16.68% วิธีการแก้ไข คือ ทุกคนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เจ้าหน้าที่ตารวจต้องเคร่งครัด ลงโทษจริงจัง ฯลฯ อันดับ 4 ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา 14.28% วิธีการแก้ไข คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง สนับสนุนทางการศึกษา ฯลฯ และอันดับ 5 ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคม 13.49% วิธีการแก้ไข คือ ปรับโครงสร้างทางสังคมเพื่อลดช่องว่างทางสังคม ฯลฯ

2. แนวทาง/วิธีการที่จะช่วยหาทางออกให้ประเทศไทย

อันดับ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองให้แก่ประชาชน 33.72% อันดับ 2 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมโดยเฉพาะภาคประชาชน 23.43% อันดับ 3 ควรจะมีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นกระจายไปทั่วประเทศ 17.66% อันดับ 4 เชิดชูคนดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคม 13.14% และอันดับ 5 ปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องเป็นกลาง ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม 12.05%

3. สิ่งท่ี่อยากฝากบอกแต่ละฝ่าย /แต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

1) ฝ่ายรัฐบาล ทํางานโดยยึดประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 54.92%  หยุดคอรัปชันต้องซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาล 24.59% แก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะการสร้างความปรองดอง 20.49%

2) ฝ่ายค้าน ต้องค้านอย่างสร้างสรรค์มีเหตุและผลไม่ใช้อคติส่วนตัว 42.58%  การตรวจสอบหรือคานอํานาจต้องทําอย่างถูกต้องเหมาะสม 33.66  ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 23.76

3) ฝ่ายนักการเมือง  ต้องซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 57.26%  ต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลัก คุณธรรมจริยธรรม
 ทํางานให้เต็มที่สมกับที่ประชาชนไว้วางใจหรือเลือกเข้ามา 31.62 มีความสามัคคี ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก หยุดทะเลาะเบาะแว้ง 11.12%

4) ทหาร ต้องซื่อสัตย์ คํานึงถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญ 41.75% วางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 37.86% จะอดทนไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 20.39%

5) ตำรวจ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดดูแลสังคมให้สงบสุข 44.66% ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ 42.72% วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ไม่ยุ่งเกี่ยวการเมือง 12.62%

6) ข้าราชการพลเรือนทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เป็น ขรก.ท่ี่ดีของบ้านเมือง 81.55% มุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานให้เต็มที่ พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า 13.59% จะต้องเป็นกลาง ไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง 4.86%

7) นักวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม 52.94% 
 เป็นมันสมองเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 33.09% ไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 13.97%

8) คนเสื้อแดง มีสติมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นไม่ใช่ความรุนแรง 47.83%  ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย อยู่ในระบอบประชาธิปไตย 31.52% การแสดงออกที่เหมาะสมคํานึงถึงส่วนรวมเป็นสําคัญ 20.65%

9) คนเเสื้อเหลือง รับฟังความคิดเห็นอย่างมีสติมีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน 50.52% ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย แสดงออกตามความเหมาะสม  28.87% ขอให้นึกถึงประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสําคัญ 20.61%

10) คนไม่มีสีใด  รับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นต่างๆ ด้วยสติ ยึดเหตุผลเป็นสำคัญ  38.14% เคารพกฎหมาย อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 37.11% รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นกลาง วางตัวให้เหมาะสม 24.75%

11) ผู้นำชุมชน เป็นผู้นำที่ดีีไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง 39.47 % นําเสนอความคิดเห็นหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 36.48% สร้างความสามัคคีในชุมชน ความเสียสละทุ่มเท 23.69%

12) ผู้นำศาสนา ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึกที่ด่ีโดยใช้หลักธรรมคําสอนของศาสนา  56.79%  เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นศนูย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชน 24.69% ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง อำนาจและผลประโยชนต่างๆ 18.52%.

โหวตข่าวนี้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement