วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.แต่งตั้งบอร์ด กปภ.-ดัน'เชวงศักดิ์'นั่งที่ปรึกษารมช.เกษตรฯ

ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการก.เกษตรฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อีก 7 คน.....

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นเวลา 1 ปี ตามที่ประธานกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่องและได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงรถประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งสังกัดเดิมต่อไป

แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพิ่มเติม ตามที่รองนายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติเสนอ

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ แทนนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ซึ่งลาออก ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ จำนวน 2 ราย ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. นายจิรเดช วรเพียรกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง 2. นางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานกรรมการ 2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 3. นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน กรรมการ 4. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง 5. นางชูจิรา กองแก้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการ 6. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตข้าราชการตำรวจ กรรมการ 7. นายอัมภัส ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการ 8. นายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป.

ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้ง เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการก.เกษตรฯ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค อีก 7 คน..... 26 มี.ค. 2556 16:47 26 มี.ค. 2556 19:38 ไทยรัฐ