วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พ.แก้กฎนับวันทำงาน ขรก.ชายลาช่วยเมียคลอดบุตร

ก.พ.ขอไฟเขียวแก้กฎกระทรวงกรณี ขรก.ชายลาช่วยเมียคลอดลูก-ลาฟื้นฟูสมรรถภาพ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 26 มี.ค. สำนักงาน ก.พ. ขอความเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... สาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ. กำหนดวันใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ช) และ (ฌ) ของข้อ 8 (9) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 ดังนี้ “(ช) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย (ฌ) ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ”

นอกจากนี้ ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 11 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือถูกสั่งให้ไปทำการใด ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้น เหมือนเต็มเวลาราชการ หรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เนื่องจากได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ จนทำให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือพิการ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นกลับมาปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคำนวณเพื่อหาอัตราเงินเดือน ที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด.

ก.พ.ขอไฟเขียวแก้กฎกระทรวงกรณี ขรก.ชายลาช่วยเมียคลอดลูก-ลาฟื้นฟูสมรรถภาพ.. 25 มี.ค. 2556 15:26 ไทยรัฐ