วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยิ่งลักษณ์'ส่งสารวันเด็ก เน้นแสวงความรู้รับมือ'เออีซี'

"ยิ่งลักษณ์" ส่งสารถึงเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 56 ให้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต้องแสวงความรู้ไม่จำกัด เพื่อรับมือการเข้าสู่เออีซีในปี 58 ...

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบสารเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556 ความตอนหนึ่งว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ขอส่งความรัก ความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ทุกคน วันเด็กแห่งชาติได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึง ความสำคัญของตน ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง อยู่ในกฎระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี รู้จักคิด รักตนเอง รักครอบครัว และรักประเทศชาติ ตลอดจน ยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า ปี 2556 ขอมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” เด็กและเยาวชนล้วนมีอิสระทางความคิด แต่การแสดงออกต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการรักษาวินัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคม และการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยเฉพาะปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างกว้างขวาง การแสวงหาความรู้จึงไม่มีขีดจำกัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหลายทาง เช่น การอ่านหนังสือ การเดินทาง การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เด็กและเยาวชนจึงต้องรู้จักคิด เลือกรับข้อมูล ที่มีประโยชน์

พร้อมย้ำว่า โดยเฉพาะในปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ เด็กและเยาวชนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน พร้อมกับการฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการก้าวสู่อาเซียนได้อย่างมั่นใจ

"ยิ่งลักษณ์"ส่งสารถึงเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 56 ให้ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต้องแสวงความรู้ไม่จำกัด เพื่อรับมือการเข้าสู่เออีซีในปี 58 ... 11 ม.ค. 2556 17:38 ไทยรัฐ