บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ ปิดสมัยประชุมสภาฯ 29 พ.ย.

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 29 พ.ย. นี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

วันที่ 22 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่ทรงมีพระราชดำริว่า ตามที่ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัย ประชุมสามัญทั่วไป ในวันที่ 1 ส.ค.2555 นั้น

บัดนี้ จะสิ้นกำหนดสมัยประชุมในวันที่ 28 พ.ย.2555 สมควรจะปิดประชุมได้แล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 และ 187 ของรัฐธรรมนูญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญทั่วไปตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.2555 โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ