วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ตอก74.9% ไม่เชื่อมั่น รบ.'ยิ่งลักษณ์' แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

'เอแบคโพล' ชี้ประชาชน 68.9% กังวลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ภาคใต้ ครองแชมป์ยาเสพติด ระดับชุมชนมากสุด ตอกย้ำ 74.9% ไม่เชื่อมั่น รบ."ยิ่งลักษณ์" รับมือ แก้ปัญหา...

วันที่ 20 ก.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขชุมชน เอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความกังวลต่ออาชญากรรมข้ามชาติในระดับชุมชน กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  2,360 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–19 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา โดยสุ่มตัวอย่างแกนนำชุมชนจากระบบฐานข้อมูลทั่วประเทศ

เมื่อถามแกนนำชุมชนโดยภาพรวมต่อสถานการณ์ปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ในชุมชนล่าสุด พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 73.7 % ของแกนนำชุมชนระบุมีปัญหา ในขณะที่ 26.3% ระบุไม่มีปัญหา ในกลุ่มที่ระบุว่ามีปัญหาพบว่า ส่วนใหญ่หรือ 58.0% ระบุว่ารุนแรง ในขณะที่ 42.0% ระบุว่าไม่รุนแรง

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อจำแนกออกเป็นรายพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มแกนนำชุมชนในทุกพื้นที่ระบุมีปัญหายาเสพติด  ด้านผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอยู่ในระดับรุนแรง โดยภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนมากที่สุดคือ 84.4% รองลงมาคือ  ภาคกลาง  79.2% กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  76.7% ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66.8% และภาคเหนือ 65.1%

นอกจากนี้ 47.9% ของแกนนำชุมชนที่ผู้ศึกษาระบุยังคงมีปัญหาผู้ขาย ผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนอีกด้วย และส่วนใหญ่หรือ 63.8% ระบุสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์ กับ รัฐบาลอภิสิทธิ์ ไม่แตกต่างกัน

เมื่อสอบถามถึงความกังวลต่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ พบว่า ส่วนใหญ่หรือ 68.9% กังวล เพราะเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบน ทุจริต คอรัปชัน ปล่อยชาวต่างชาติเข้าออกได้ง่ายเกินไป ไม่มีข้อมูลตัวบุคคลเมื่อก่อเหตุตามตัวไม่ได้ รัฐบาลไม่ใส่ใจปัญหาชาวต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย รัฐบาลกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจมากเกินไป และเจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากขบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือ  74.9% ไม่เชื่อมั่นต่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในการรับมือป้องกันแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วย

ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวว่า มีประเด็นที่น่าพิจารณาอย่างน้อยสามประการคือ 1. การรับสินบน ทุจริต คอรัปชันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ 2. การกลับมาของปัญหายาเสพติด และ 3. การขยายตัวของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีแนวคิดวิเคราะห์และทางออกดังนี้

ประการแรก การรับสินบน ทุจริต คอรัปชันในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพราะรัฐบาลเกือบทุกรัฐบาลไม่สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและไม่คุ้มครองชาวบ้านที่ออกมาเปิดเผย ขบวนการทุจริตคอรัปชันเ พราะเกรงว่าจะทุบหม้อข้าวของฐานการเมืองตนเอง

ดังนั้น หน่วยงานของรัฐด้านการปราบปรามการทุจริตคอรัปชันต้องมียุทธศาสตร์ออกมาช่วยเหลือปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเองมากกว่าการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกแถลงการณ์ตอบโต้ผลวิจัยที่พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชัน แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วยตามที่เป็นข่าวอย่างแพร่หลายนั้น นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ในสังคมต้องทำอะไรที่มากกว่า “คำสอน” เพราะอาจจะยังไม่มีพลังมากพอ ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของหน่วยงานรัฐ ที่จะเก็บกวาดบ้านของตนเองและจัดระเบียบสังคมให้ใสสะอาดได้

ประการที่สอง สถานการณ์ปัญหายาเสพติดต้องการ คณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทุกมิติมากกว่าการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว และผลวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า การปราบด้วยการทำสงครามยาเสพติดอย่างเดียว ไม่ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนแต่การป้องกันและการบำบัดฟื้นฟูจะมีประสิทธิภาพและคุ้มค่างบประมาณที่ลงทุนไปมากกว่าการปราบปราม เพราะขบวนการค้ายาเสพติด จะมีวิธีเอาตัวรอดมีตัวตายตัวแทนและไม่สามารถสืบจับไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังแท้จริงได้ เช่น ล่าสุดมีข้อมูลวิจัยพบว่าขบวนการค้ายาเสพติด ยอมให้มีการจับกุมลอตใหญ่ โดยผู้ใหญ่ก็มีผลงานโดดเด่นไปตามๆ กัน แต่ลอตใหญ่กว่านั้นสามารถหลุดรอดได้ในวันแถลงข่าวจับกุมนั้นเอง

ประการที่สาม สถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติ น่าเป็นห่วงเพราะบางพื้นที่บางซอยเป็นของชาวต่างชาติไปแล้ว ทางออกที่น่าพิจารณาคือ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำเป็นต้องกล้าหาญตัดสินใจด้วยตนเอง นำคณะบุคคลผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมมาเป็นรัฐมนตรี สามารถสั่งการให้หน่วยงานรัฐทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพแท้จริงไม่ใช่เพียงภาพที่ปรากฏหน้าจอทีวีเพียงอย่างเดียว เพราะอย่าลืมว่าประชาชนจำนวนมากไม่ใช่ “กล่องรับสัญญาณ” เพียงอย่างเดียวแต่มีศักยภาพที่จะตอบโต้กับข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาให้ผ่านสื่อต่างๆ ดังนั้น โอกาสของการปรับคณะรัฐมนตรีกำลังเป็นโอกาสของการแสดงให้เห็นพัฒนาการของความเป็นผู้นำในฐานะนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง.

'เอแบคโพล' ชี้ประชาชน 68.9% กังวลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ภาคใต้ ครองแชมป์ยาเสพติด ระดับชุมชนมากสุด ตอกย้ำ 74.9% ไม่เชื่อมั่น รบ."ยิ่งลักษณ์" รับมือ แก้ปัญหา... 20 ก.ย. 2555 10:59 ไทยรัฐ