วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังชง พรฎ.ลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 20%

กระทรวงการคลัง เล็งชง พ.ร.ฎ.ลดภาษีนิติบุคคล เหลือ 20% วันนี้ (18 ก.ย.) เพื่อสนองนโยบายหลังแถลงไว้ในปี 54 ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมครม. วันที่18 ก.ย. กระทรวงการคลังขออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล รัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554)             

กค. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า.  1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 ซึ่งดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554) ได้กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน โดยให้คงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 1.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 1.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับสองรอบระยะเวลาบัญชี ถัดมาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556

2. เนื่องจากในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าหนึ่งรอบระยะ เวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมีรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่าสองรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงระยะเวลาระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงทำให้นิติบุคคลดังกล่าวไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 โดยไม่ต้องกำหนดจำนวนรอบระยะเวลาบัญชีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์  และปรับปรุงการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมให้สอดคล้องกันด้วย  

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 1. กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ 1.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 1.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 2. กำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท  สำหรับกำไรสุทธิในส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ดังต่อไปนี้   2.1 ร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 2.2 ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

กระทรวงการคลัง เล็งชง พ.ร.ฎ.ลดภาษีนิติบุคคล เหลือ 20% วันนี้ (18 ก.ย.) เพื่อสนองนโยบายหลังแถลงไว้ในปี 54 ... 17 ก.ย. 2555 23:36 18 ก.ย. 2555 00:26 ไทยรัฐ