วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการลอตใหญ่ 'วิบูลย์' ผงาดปลัดมท.

ในการประชุมครม.ที่ผ่านมา (4 ก.ย.2555) ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการในหลายกระทรวง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555  โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่จับตาสำหรับว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ และเป็นไปตามคาดโดยมีการอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

และมีการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย อีก 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.นายประภาศ บุญยินดี อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย 3.นายชวน ศิรินันท์พร  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง 4.นายขวัญชัย วงศ์นิติกร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 5.นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 6.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มารับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 2 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้ 1.นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 2.นายมณฑล สุดประเสริฐ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม มีจำนวน 5 ราย ดังนี้ 1.พันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.นายชาติชาย สุทธิกลม รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 3.พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 4. นายธวัชชัย  ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม และ 5.นายฐานิส ศรียะพันธ์ รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 5 ราย 1. นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. นายวิจักร อากัปกริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 4. นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และ 5.นายดำรง จิระสุทัศน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กระทรวงคมนาคม ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย 1. นายประณต สุริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และ 2. นายสมชาย  เดชภิรัตนมงคล  รองอธิบดีกรมทางหลวง ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นายพันธุ์เรือง พันธุหงส์ ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.

ขณะที่ พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ครม.ได้อนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอีกตำแหน่ง โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 เป็นต้นไป ตามนัยมาตรา 11 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ พลตำรวจเอกพงศพัศ ยังคงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ต่อไป  โดยให้นับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง และยังคงเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง ส่วนกรณีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้ ให้กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาร่วมกันต่อไป ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ

ในส่วนการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ กระทรวงการคลัง ครม.ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

กระทรวงสาธารณสุข ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประสงค์ วิทยถาวรวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าว (ไม่ก่อนวันที่ 2 ก.พ. 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์)

นอกจากนี้ ยังมีการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 30 (2) (ข) แทนนายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง  

ด้านกระทรวงการต่างประเทศ ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เอกอัครราชทูตและอธิบดี จำนวน 3 ราย 1. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สืบแทนนายวีรพันธุ์ วัชราทิตย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ 2. นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  สืบแทนนายสมชัย จรณะสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน และ3. นายเสข วรรณเมธี รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ สืบแทนนายจิระชัย ปั้นกระษิณ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก

ครม.ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายพิทยา พุกกะมาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 7 ก.ย. 2555 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

ในการประชุมครม.ที่ผ่านมา (4 ก.ย.2555) ได้มีการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการในหลายกระทรวง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นที่จับตาสำหรับว่าที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ และเป็นไปตามคาดโดยมีการอนุมัติแต่งตั้งให้นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย... 4 ก.ย. 2555 19:51 ไทยรัฐ