วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้หลังอภิปราย การเมืองไทยขัดแย้งเหมือนเดิม

ดุสิตโพลชี้ ประชาชนเกินครึ่งเห็นว่าการซักฟอกงบ ปี 56 จบ ก็ยังคงขัดแย้งและวุ่นวายเหมือนเดิม เป็นการเล่นเกมการเมืองไม่มีวันจบสิ้น...

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. มีรายงานว่า สวนดุสิตโพล หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หลังจากที่มีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จบลง ผลปรากฏดังนี้ เมื่อถามว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการอภิปรายงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี 56 อย่างไร 38.46% เห็นว่า จะได้รู้ว่าในปีหน้ารัฐบาลมีโครงการอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือประชาชน และประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากงบประมาณดังกล่าว /ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 37.18% เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการอภิปรายเพื่อพิจารณาความถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน 24.36% เป็นการทำหน้าที่ของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะต้องมีการอภิปรายและชี้แจง /มีการถกเถียงกัน

เมื่อถามว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากการอภิปรายครั้งนี้หรือไม่? ประชาชนส่วนใหญ่ 46.15% ตอบ ได้ประโยชน์ เพราะจะได้รู้ว่ารัฐบาลนำเงินไปใช้ในเรื่องอะไรและช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่, เป็นงบประมาณจำนวนมากที่ควรมีการชี้แจง ฯลฯ อันดับ 2 42.32% ไม่แน่ใจ เพราะยังมีบางประเด็นที่รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจนและฝ่ายค้านมุ่งจับผิดมากเกินไป, ต้องรอดูผลงานในปีหน้า ฯลฯ และ 11.53% ตอบ ไม่ได้ประโยชน์ เพราะเป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป มีการตอบโต้กันไปมาและมีการประท้วงเหมือนเช่นเคย ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การอภิปรายของรัฐบาล” ส่วนใหญ่ 48.23% เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเหตุผลให้ฝ่ายค้านและประชาชนเข้าใจ 31.74% เห็นว่าการตอบข้อซักถามยังไม่ชัดเจน บางครั้งขาดเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลมายืนยัน และ 20.03% รัฐบาลถือเสียงข้างมากย่อมผ่านมติในที่ประชุมอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับ “การอภิปรายของฝ่ายค้าน” 39.08% เห็นว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบการทำงานและความโปร่งใสของรัฐบาล 31.81% เห็นว่า เนื้อหาที่อภิปรายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว อยากให้เน้นเรื่องงบประมาณในปีหน้าให้มากกว่านี้ และ 29.11% ฝ่ายค้านมุ่งจับผิดเกินไป จนบางครั้งทำให้บรรยากาศในการประชุมดูแย่ลง

เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชน “พึงพอใจ” ต่อการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประชาชน 40.20% เห็นว่า การอภิปรายงบประมาณครั้งนี้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด 32.46% ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และ 27.34% เห็นว่างบประมาณจำนวนนี้น่าจะช่วยพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่

เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชน “ไม่พึงพอใจ” ต่อการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ส่วนใหญ่ 59.54% เห็นว่า บรรยากาศในการประชุมยังคงมีการประท้วง การทะเลาะเบาะแว้งอยู่เหมือนเดิม /เสียเวลาที่ประชุม 22.68% รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน /ฝ่ายค้านพูดเรื่องเก่าและพูดนอกเรื่องมากเกินไป และ 17.78% เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้ในการอภิปรายมีน้อยไป ขาดความน่าเชื่อถือ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสภาพการเมืองไทยหลังการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เสร็จสิ้นลงจะเป็นอย่างไร? เกินครึ่ง 64.11% เห็นว่า เหมือนเดิม เพราะทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงมีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง แตกแยกอยู่เหมือนเดิม, การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์  เป็นการเล่นเกมการเมืองที่ไม่มีวันจบสิ้น ฯลฯ 23.07% เห็นว่า ดีขึ้น เพราะรัฐบาลสามารถเดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้อย่างเต็มที่, การเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ฯลฯ และ 12.82% เห็นว่า แย่ลง เพราะเรื่องงบประมาณยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นไปอีก การออกมาเคลื่อนไหวหรือต่อต้านจากกลุ่มต่างๆ อาจมีการนำงบประมาณไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เกิดการทุจริตคอรัปชัน ฯลฯ

ดุสิตโพลชี้ ประชาชนเกินครึ่งเห็นว่าการซักฟอกงบ ปี 56 จบ ก็ยังคงขัดแย้งและวุ่นวายเหมือนเดิม เป็นการเล่นเกมการเมืองไม่มีวันจบสิ้น... 19 ส.ค. 2555 10:34 ไทยรัฐ