บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพลชี้หลังอภิปราย การเมืองไทยขัดแย้งเหมือนเดิม

ดุสิตโพลชี้ ประชาชนเกินครึ่งเห็นว่าการซักฟอกงบ ปี 56 จบ ก็ยังคงขัดแย้งและวุ่นวายเหมือนเดิม เป็นการเล่นเกมการเมืองไม่มีวันจบสิ้น...

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. มีรายงานว่า สวนดุสิตโพล หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน หลังจากที่มีการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 จบลง ผลปรากฏดังนี้ เมื่อถามว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการอภิปรายงบประมาณประจำรายจ่ายประจำปี 56 อย่างไร 38.46% เห็นว่า จะได้รู้ว่าในปีหน้ารัฐบาลมีโครงการอะไรบ้างที่จะช่วยเหลือประชาชน และประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไรจากงบประมาณดังกล่าว /ส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 37.18% เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีการอภิปรายเพื่อพิจารณาความถูกต้อง โปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน 24.36% เป็นการทำหน้าที่ของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะต้องมีการอภิปรายและชี้แจง /มีการถกเถียงกัน

เมื่อถามว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากการอภิปรายครั้งนี้หรือไม่? ประชาชนส่วนใหญ่ 46.15% ตอบ ได้ประโยชน์ เพราะจะได้รู้ว่ารัฐบาลนำเงินไปใช้ในเรื่องอะไรและช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่, เป็นงบประมาณจำนวนมากที่ควรมีการชี้แจง ฯลฯ อันดับ 2 42.32% ไม่แน่ใจ เพราะยังมีบางประเด็นที่รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจนและฝ่ายค้านมุ่งจับผิดมากเกินไป, ต้องรอดูผลงานในปีหน้า ฯลฯ และ 11.53% ตอบ ไม่ได้ประโยชน์ เพราะเป็นการเล่นเกมการเมืองมากเกินไป มีการตอบโต้กันไปมาและมีการประท้วงเหมือนเช่นเคย ฯลฯ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “การอภิปรายของรัฐบาล” ส่วนใหญ่ 48.23% เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องตอบข้อซักถามหรือชี้แจงเหตุผลให้ฝ่ายค้านและประชาชนเข้าใจ 31.74% เห็นว่าการตอบข้อซักถามยังไม่ชัดเจน บางครั้งขาดเอกสารหลักฐานหรือข้อมูลมายืนยัน และ 20.03% รัฐบาลถือเสียงข้างมากย่อมผ่านมติในที่ประชุมอยู่แล้ว

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไรกับ “การอภิปรายของฝ่ายค้าน” 39.08% เห็นว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะต้องตรวจสอบการทำงานและความโปร่งใสของรัฐบาล 31.81% เห็นว่า เนื้อหาที่อภิปรายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว อยากให้เน้นเรื่องงบประมาณในปีหน้าให้มากกว่านี้ และ 29.11% ฝ่ายค้านมุ่งจับผิดเกินไป จนบางครั้งทำให้บรรยากาศในการประชุมดูแย่ลง

เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชน “พึงพอใจ” ต่อการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ประชาชน 40.20% เห็นว่า การอภิปรายงบประมาณครั้งนี้อยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด 32.46% ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และ 27.34% เห็นว่างบประมาณจำนวนนี้น่าจะช่วยพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่

เมื่อถามว่า สิ่งที่ประชาชน “ไม่พึงพอใจ” ต่อการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ส่วนใหญ่ 59.54% เห็นว่า บรรยากาศในการประชุมยังคงมีการประท้วง การทะเลาะเบาะแว้งอยู่เหมือนเดิม /เสียเวลาที่ประชุม 22.68% รัฐบาลตอบข้อซักถามไม่ชัดเจน /ฝ่ายค้านพูดเรื่องเก่าและพูดนอกเรื่องมากเกินไป และ 17.78% เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้ในการอภิปรายมีน้อยไป ขาดความน่าเชื่อถือ

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าสภาพการเมืองไทยหลังการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 เสร็จสิ้นลงจะเป็นอย่างไร? เกินครึ่ง 64.11% เห็นว่า เหมือนเดิม เพราะทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงมีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง แตกแยกอยู่เหมือนเดิม, การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์  เป็นการเล่นเกมการเมืองที่ไม่มีวันจบสิ้น ฯลฯ 23.07% เห็นว่า ดีขึ้น เพราะรัฐบาลสามารถเดินหน้าดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้อย่างเต็มที่, การเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ฯลฯ และ 12.82% เห็นว่า แย่ลง เพราะเรื่องงบประมาณยังคงเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นไปอีก การออกมาเคลื่อนไหวหรือต่อต้านจากกลุ่มต่างๆ อาจมีการนำงบประมาณไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เกิดการทุจริตคอรัปชัน ฯลฯ