วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียว'อิสราเอล'ตั้งทูตวิสามัญฯประจำไทย

ครม.เปิดไฟเขียวให้รัฐบาล 'อิสราเอล' ตั้งเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย ตามที่เสนอมา ขณะที่ ครม.ยังเห็นชอบตั้ง "ชวลิต  ชูขจร" รองปลัดฯ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ด้วย...

วันที่ 7 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ภายหลังจากประชุม ครม.เสร็จสิ้น กรณีการเสนอแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้ 1. รัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย  โดย ครม.มีมติอนุมัติ ตามที่รัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแต่งตั้ง นายชีมอน โรเดด (Mr. Simon Roded) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอิตซ์ฮัก โชฮัม (Mr. Itzhak Shoham) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ครม. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จำนวน 12 คน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งมาครบวาระสองปีแล้ว โดย มีรายชื่อดังนี้ 1. นายณัฐ  โฆษิวากาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคเหนือ 2. นายสำอาง แก้วประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคกลาง 3. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. นางประมวญ  พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคตะวันออก 5. นายวิเชียร เจียระธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคตะวันตก 6. นายสัญญา  ปานสวี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคใต้ 7. รศ.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากสถาบันการ ศึกษา 8. รศ.เสวียน  เปรมประสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นนักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจาก สถาบันการศึกษา 9. นางอณัญญา  หงษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีกิจกรรม เกี่ยวกับการเกษตร 10. นางสาวกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่มีกิจกรรม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 11. นายสุพล  ธนูรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ และขยายพันธุ์พืช และ 12. รศ.จวงจันทร์  ดวงพัตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช

3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) ครม.มี มติอนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอดังนี้ 1. นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 2. นายธัชชยุติ ภักดี รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

4. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภท บริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทยและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ ดังนี้ 1. นายประมุข ลมุล รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 2. นาย มณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นักบริหารระดับต้น) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตกลงยินยอม การโอนด้วยแล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

5. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) คณะ รัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

6. แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ครม.มี มติอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลิต  ชูขจร รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.

ครม.เปิดไฟเขียวให้รัฐบาล 'อิสราเอล' ตั้งเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทย ตามที่เสนอมา ขณะที่ ครม.ยังเห็นชอบตั้ง "ชวลิต ชูขจร" รองปลัดฯ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ด้วย 7 ส.ค. 2555 17:39 7 ส.ค. 2555 22:08 ไทยรัฐ