วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วงเสวนาวุฒิฯตอกย้ำ ท้องถิ่นเข้มแข็ง-ปชช.เข้มแข็ง

วงเสวนา “ปฏิรูปประเทศไทยการกระจายอำนาจอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” ตอกย้ำ ท้องถิ่นเข้มแข็ง-ประชาชนเข้มแข็ง

วันที่ 27 ก.ค.ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลวุฒิสภา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดเสวนา“ปฏิรูปประเทศไทยการกระจายอำนาจอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” โดย น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า คนทั่วไปมองว่าการกระจายอำนาจ นำไปสู่การทุจริตจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นแต่ความจริงแล้วการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีสิทธิตรวจสอบ การทำงานของท้องถิ่นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้น รับฟังเสียงจากประชาชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

นายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า กรอบความคิดการกระจายอำนาจไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางมายังท้องถิ่น แต่เป็นการให้อำนาจท้องถิ่นแก้ไขปัญหาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีกลไกที่ถูกกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ส่วนสำคัญคือ พื้นที่ชุมชน ต้องสร้างความเข้มแข็งให้เขาเดินต่อไปได้ โดยไม่ทำลายจิตวิญญาณตัวเอง เหมือนคนสุขภาพดีที่ไม่ได้แปลว่า ไม่ป่วย แต่มีภูมิคุ้มกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมแต่ละฝ่าย มองว่าต้องแยกออกจากกันแต่วันนี้สามารถสร้างรอยเชื่อมได้ในมุมของกฎหมายจาก รัฐธรรมนูญในหมวด 14

ทั้งนี้ไม่มีใครยืนยันได้ว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นทำให้เกิดการทุจริตใน วงกว้างแต่สามารถจับทุจริตได้มากขึ้น เพราะมีการตรวจสอบกันเองมากขึ้น แต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือทำอย่างไรให้ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์เป็นค่านิยมหลักของประชาชน คงต้องอาศัยพลังการควบคุมกันเองทางสังคมที่จะปฏิเสธคน ที่ทำไม่ถูกต้องและต้องชื่นชมคนดี

นางจินตนา แก้วขาว ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น สร้างผลกระทบให้คนในพื้นที่กลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านโยนายของรัฐ กลับเป็นคนที่ถูกข่มขู่ คุกคามประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้มีการกำหนดแผนพัฒนาจังหวัด ให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่โดยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกำหนดนโยบาย

วงเสวนา“ปฏิรูปประเทศไทยการกระจายอำนาจอย่างไรให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง” ตอกย้ำ ท้องถิ่นเข้มแข็ง-ประชาชนเข้มแข็ง 27 ก.ค. 2555 18:08 27 ก.ค. 2555 23:25 ไทยรัฐ