วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พ.ตั้งแท่นชง ครม.จ่ายเงินประจำตำแหน่งอีก 7 สายงาน

โดย

ก.พ.ชง ครม. วันที่ 26 มิ.ย. สำนักงาน ก.พ. เสนขอความเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....          

วันที่ 25 มิ.ย. 2555 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ก.พ. รายงานข้อเท็จจริงว่า ก.พ.ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดสายงานและระดับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม จำนวน 7 สายงาน ได้แก่ 1. สายงานวิชาการช่างศิลป์ ระดับทรงคุณวุฒิ 2. สายงานมัณฑนศิลป์ ระดับทรงคุณวุฒิ 3. สายงานจิตรกรรม ระดับทรงคุณวุฒิ 4. สายงานเภสัชกรรม ระดับทรงคุณวุฒิ 5. สายงานพยาบาลวิชาชีพ ระดับทรงคุณวุฒิ 6. สายงานแพทย์แผนไทย ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ  และ 7. สายงานจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ จึงจำเป็นต้องแก้ไขบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งท้ายกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551 เพื่อให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่งที่กำหนดเพิ่มเติม ดังกล่าว ได้รับเงินประจำตำแหน่ง     

ทั้งนี้ ในคราวประชุม ก.พ. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ก.พ. ได้พิจารณาร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้วมีมติเห็นชอบ และรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ชึ่งสาระสำคัญของร่างกฎ ก.พ.ดังกล่าว ปรับปรุงบัญชีท้ายกฎ ก.พ.

โดยกำหนดสายงานและระดับตำแหน่งเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มเติม จำนวน 7 สายงาน.

ก.พ.ชง ครม. วันที่ 26 มิ.ย. สำนักงานก.พ. เสนขอความเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25 มิ.ย. 2555 13:47 ไทยรัฐ