บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิวัฒน์ธำรง' ฟุ้งครม.สัญจรช่วยพื้นที่พัฒนาเร็วขึ้น

โดย

"นิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล" รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การประชุม ครม.นอกสถานที่ ต้องการเน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว พร้อมยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555 นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาประเทศ และปัญหายาเสพติด ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีงบประมาณของจังหวัดและท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ จะช่วยเน้นการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น นโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี ระหว่างปี 2555-2559 เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ทั้งนี้ ประกอบด้วยแผนงาน 5 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เช่น พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเครือข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีศักยภาพ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และสุดท้ายการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาชน.