วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิวัฒน์ธำรง' ฟุ้งครม.สัญจรช่วยพื้นที่พัฒนาเร็วขึ้น

โดย

"นิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล" รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การประชุม ครม.นอกสถานที่ ต้องการเน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว พร้อมยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2555 นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลพยายามจัดสรรงบประมาณและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาประเทศ และปัญหายาเสพติด ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีงบประมาณของจังหวัดและท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ จะช่วยเน้นการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ซึ่งต้องใช้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น นโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายใน 5 ปี ระหว่างปี 2555-2559 เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างงานสร้างรายได้ และสร้างหลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

ทั้งนี้ ประกอบด้วยแผนงาน 5 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เช่น พัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเครือข่ายไปยังประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีศักยภาพ การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจ การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และสุดท้ายการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคประชาชน.

"นิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล" รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การประชุม ครม.นอกสถานที่ ต้องการเน้นเรื่องการพัฒนาพื้นที่อย่างรวดเร็ว พร้อมยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว... 18 มิ.ย. 2555 12:53 ไทยรัฐ