วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมว.สธ.ชงครม.มาตรการระบบบริหารยา คุมเข้มการเบิกจ่ายค่าหมอ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมชงที่ประชุม ครม.สัญจร ขอความเห็นชอบมาตรการระบบบริหารยา คุมเข้มการเบิกจ่ายค่าหมอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.ชลบุรี วันที่ 19 มิ.ย. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ จะขอความเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการในระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการกำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานงบประมาณ รวมถึงเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ติดตามกำกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบในการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบมาตรการที่ได้กำหนดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1.การควบคุมกำกับการใช้ยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าในระบบประกันสุขภาพ
1.1 การมีกลไกกลางในการเจรจาต่อรองราคายาที่มีราคาแพง โดยเฉพาะรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีราคาแพงและมีผู้จำหน่ายรายเดียว มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1.2 มาตรการควบคุมการกำกับการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยาต้นแบบในระบบประกันสุขภาพ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่าย การกำหนดอัตราอ้างอิง การเบิกจ่ายากลุ่มเป้าหมาย การปรับโครงสร้างชดเชยค่ายาและค่าบริการ ระบบสารสนเทศข้อมูลการเบิกจ่ายและการสั่งจ่ายยา มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
1.3 นโยบายส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักและยาชื่อสามัญ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาชื่อสามัญ การมีระบบประกันสุขภาพยาชื่อสามัญ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งกรมในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
1.4 การกำหนดแนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในยากลุ่มเป้าหมายที่มีมูลค่าการใช้จ่ายสูง รวมถึงข้อบ่งชี้การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยเทคโนโลยีราคาแพง มอบหมายให้กรมการแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
1.5 การกำหนดกลไกกลางในการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจ่ายยา มอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง

2. การพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมส.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รวมทั้งสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

3. การปรับอัตราการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็นเอกภาพระหว่างกองทุน มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง นักวิชาการ/ราชวิทยาลัย รวมทั้งสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

4. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจ่ายแบบตกลงราคาล่วงหน้าบริการผู้ป่วยนอก ทั้งในลักษณะต่อครั้งต่อคนที่สอดคล้องกับต้นทุนและยกระดับคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นมาตรฐานและใช้ร่วมกันระหว่างกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความยั่งยืนในการควบคุมค่าใช้จ่ายระยะยาว มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาโรคร่วมไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมชงที่ประชุม ครม.สัญจร ขอความเห็นชอบมาตรการระบบบริหารยา คุมเข้มการเบิกจ่ายค่าหมอ 18 มิ.ย. 2555 10:57 ไทยรัฐ