วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ชง ครม.ขึ้นเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นเมืองพัทยา

กระทรวงมหาดไทยเอาใจเจ้าภาพ ครม.สัญจร เตรียมเสนอชงขึ้นเงินเดือนผู้บริหารเมืองพัทยายกแผง...


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.ชลบุรี ในวันที่ 19 มิ.ย. นี้ กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง พ.ร.ฎ.กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาวะเศรษบกิจและค่าครอชีพที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2554 ที่อนุมัติให้ปรับเพิ่มอันตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผุ้ว่าฯ กทม. และข้าราชการการเมืองอื่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เป็นการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา ดังนี้

นายกเมืองพัทยา 1 อัตรา เงินเดือนปัจจุบัน 46,280 บาท ขอปรับปรุงเป็น 55,530 บาท รองนายกเมืองพัทยา 4 อัตรา  เงินเดือนปัจจุบัน 25,450 บาท ขอปรับปรุงเป็น 30,540 บาท เลขานุการนายกเมืองพัทยา 1 อัตรา เงินเดือน 16,200 บาท ขอปรับปรุงเป็น 19,440 บาท ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 4 อัตรา  เงินเดือน 11,570 บาท ปรับปรุงเป็น 13,880 บาท ประธานที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา 1 อัตรา เงินเดือน 13,880 บาท ปรับปรุงเป็น 16,650 บาท ที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา 4 อัตรา  เงินเดือนปัจจุบัน 11,570 บาท ปรับปรุงเป็น 13,880 บาท 

ขณะที่ ร่าง พ.ร.ฎ. กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา  เป็นการปรับปรุงอัตราเงินประจำตำแหน่งของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา ดังนี้ ประธานสภาเมืองพัทยา 1 อัตรา เงินเดือน 25,450 บาท  ขอปรับปรุงเป็น 30,540 บาท รองประธานสภาเมืองพัทยา 2 อัตรา เงินเดือน 20,830 บาท ปรับเป็น 24,990 บาท  สมาชิกสภาเมืองพัทยา 21 อัตรา เงินเดือน 16,200 บาท ปรับเป็น 19,440 บาท เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 1 อัตรา เงินเดือน 16,200 บาท ปรับเป็น 19,440 บาท และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินค่าเบี้ยประชุม (1) พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเมืองพัทยา กรรมการ เดิมครั้งละ 250 บาท  เป็น 500 บาท อนุกรรมการ เดิมครั้งละ 200 บาท เป็น 400 บาท (2) ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ พนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นซึ่งมิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างใน สังกัดเมืองพัทยา กรรมการครั้งละ 800 บาท อนุกรรมการ 600 บาท  และกรรมการ จากบุคคลอื่นนอกจาก (1) และ (2)  กรรมการ ครั้งละ 1,000 บาท  อนุกรรมการ 800 บาท.

กระทรวงมหาดไทยเอาใจเจ้าภาพ ครม.สัญจร เตรียมเสนอชงขึ้นเงินเดือนผู้บริหารเมืองพัทยายกแผง... 17 มิ.ย. 2555 13:04 17 มิ.ย. 2555 13:51 ไทยรัฐ