วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ขอคุมท้องถิ่น ตั้งกรมใหม่ ยื้อสำนักนายกฯ

มหาดไทยตื้อไม่เลิกดันกฎหมายตั้งสำนักงาน ก.ถ. คุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แย่งอำนาจกับสำนักนายกฯ ขณะที่ ก.พ.ร.ตั้งป้อมขวาง ยกเหตุผลไม่สอดคล้องกับมติ ครม.เดิม.. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 ส.ค.) กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ซึ่งสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รมว.มหาดไทย เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 7 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเท่ากัน 8 คน ดูแลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ขึ้นเป็นส่วนราชการใหม่ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย และให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง อาทิ สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่ากรณีการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมใหม่ ไม่สอดคล้องกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2550 ที่ต้องมีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ และ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำเสนอ ครม. จึงเห็นควรให้มีการศึกษารูปแบบการจัดโครงสร้างระบบและวิธีการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั้งระบบก่อน หากจำเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นมาใหม่ให้นำเสนอต่อ ครม.ตามขั้นตอนต่อไป  

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ซ้ำซ้อนกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่ง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2552 ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ขณะที่คณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามหลักความเป็นอิสระของ อปท.ตามรัฐธรรมนูญ ควรแยกงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ อปท.ออกไปจากกระทรวงมหาดไทย โดยทำหน้าที่กำกับดูแล อปท.เพียงด้านเดียว และให้สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามนัยมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2552 ที่ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไว้แล้ว