วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ขอคุมท้องถิ่น ตั้งกรมใหม่ ยื้อสำนักนายกฯ

มหาดไทยตื้อไม่เลิกดันกฎหมายตั้งสำนักงาน ก.ถ. คุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แย่งอำนาจกับสำนักนายกฯ ขณะที่ ก.พ.ร.ตั้งป้อมขวาง ยกเหตุผลไม่สอดคล้องกับมติ ครม.เดิม.. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 ส.ค.) กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ซึ่งสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รมว.มหาดไทย เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 7 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเท่ากัน 8 คน ดูแลการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ขึ้นเป็นส่วนราชการใหม่ระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย และให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.พ.ถ.) ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง อาทิ สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่ากรณีการเสนอขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรมใหม่ ไม่สอดคล้องกับมติ ครม.เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2550 ที่ต้องมีการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ และ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำเสนอ ครม. จึงเห็นควรให้มีการศึกษารูปแบบการจัดโครงสร้างระบบและวิธีการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมทั้งระบบก่อน หากจำเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการขึ้นมาใหม่ให้นำเสนอต่อ ครม.ตามขั้นตอนต่อไป  

นอกจากนี้ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ซ้ำซ้อนกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่ง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2552 ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ขณะที่คณะกรรมการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) เห็นว่ากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามหลักความเป็นอิสระของ อปท.ตามรัฐธรรมนูญ ควรแยกงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ อปท.ออกไปจากกระทรวงมหาดไทย โดยทำหน้าที่กำกับดูแล อปท.เพียงด้านเดียว และให้สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามนัยมติ ครม.เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2552 ที่ได้อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...ไว้แล้ว

มหาดไทยตื้อไม่เลิกดันกฎหมายตั้งสำนักงาน ก.ถ. คุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แย่งอำนาจกับสำนักนายกฯ ขณะที่ ก.พ.ร.ตั้งป้อมขวาง ยกเหตุผลไม่สอดคล้องกับมติ ครม.เดิม.. 11 ส.ค. 2552 05:03 11 ส.ค. 2552 05:13 ไทยรัฐ