วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน. ชงแจก 2 ขั้นพิเศษ จนท.ปราบยาเสพติด

กอ.รมน. ชง ครม.วันนี้ อนุมัติแจก 2 ขั้นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรที่ ครม.จะไฟเขียวในหลักการ.. 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (11 ส.ค.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอขอความเห็นชอบในการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นกรณีพิเศษ(สองขั้น) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น ไม่เกินร้อยละ 1 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 1,207,879คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตาม ปฏิบัติการ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด" และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบีติงานในปีต่อไป  

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) สำนักงบประมาณต่างเห็นควรที่ ครม.จะให้ความเห็นชอบในหลักการให้ กอ.รมน. พิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปีกรณีพิเศษสองขั้นดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงบประมาณเห็นควรด้วยว่า ในกรณีที่ผู้ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้นหากได้รับค่าตอบแทนพิเศษใน รอบการพิจารณาใดไม่ถึงร้อยละ 4 ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นร้อยละ 4 เช่นเดียวกับในปีงบฯ 2547-2550 ที่ผ่านมา สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบฯ 2552 ของส่วนราชการต้นสังกัดในโอกาสแรกก่อน หากไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายได้ก็ให้เบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ

กอ.รมน. ชง ครม.วันนี้ อนุมัติแจก 2 ขั้นพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นควรที่ ครม.จะไฟเขียวในหลักการ.. 11 ส.ค. 2552 03:48 11 ส.ค. 2552 04:27 ไทยรัฐ