วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารได้เฮ! กลาโหมชงครม.ของบฯปรับเงินเดือน

ถึงคิวทหารเฮ กลาโหมชง ครม.ของบกลาง 952 ล้านปรับเงินเดือนตามข้าราชการพลเรือนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ...

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 17 เม.ย. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่ 1 (ฝ่ายความมั่นคงและโครงสร้าง) ซึ่งมี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเสนอเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของกระทรวงกลาโหม โดยขออนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับ เพื่อปรับปรุงกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการทหารทุกคุณวุฒิ ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญในคุณวุฒิเดียวกัน

รวมทั้งการชดเชยแก่ทหารที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เพื่อแก้ปัญหาเงินเดือนทหารกับข้าราชการพลเรือนสามัญเหลื่อมล้ำกัน ได้แก่ 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และการให้ได้รับเงินเดือน พ.ศ. …. 2. ร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงกลาโหม 3. ร่างคำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยแก่ข้าราชการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ

กระทรวงกลาโหมยังขออนุมัติงบประมาณในส่วนงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือน เพื่อชดเชยแก่ข้าราชการทหารผู้ได้รับผลกระทบโดยจัดสรรให้แก่ส่วนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวนเงิน 952,454,020 บาท โดยจัดสรรให้แก่ส่วนราชการในสังกัด ดังนี้ 1. สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงกลาโหม 18,045,120 บาท 2. กรมราชองครักษ์ 1,985,040 บาท 3. กองบัญชาการกองทัพไทย 86,779,830 บาท 4. กองทัพบก 584,341,030 บาท 5. กองทัพเรือ 182,182,280 บาท 6. กองทัพอากาศ 79,120,720บาท

ทั้งนี้ จะมีการปรับกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการทหารทุกคุณวุฒิ ให้เท่ากันหรือใกล้เคียงกับเงินเดือนแรกบรรจุของพลเรือนสามัญในคุณวุฒิเดียวกัน กรณีที่มีคุณวุฒิต่างกันให้ปรับอัตราเงินเดือนโดยคงค่าความต่างของอัตราเงินเดือนเดิมกับคุณวุฒิหลักที่ใช้อ้างอิง โดยให้ดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ณ 1 ต.ค. 2553 ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของทหารทุกคุณวุฒิตามแนวทางของข้าราชการพลเรือน สามัญตามติ ครม. เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2553 และ ณ 1 ม.ค. 2555 ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของทหารตามแนวทางของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามติครม.วันที่ 31 ม.ค. 2555 ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภทนายทหารชั้นสัญญาบัตร ณ 1 ต.ค.2553 รับเงินเดือนอัตรา น.1 ชั้น 8 ณ 1 ม.ค.2555 ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามบัญชีแนวท้ายกฎกระทรวง รับอัตรา น.1 ชั้น 12.5 ขณะที่บุคคลคุณวุฒิการศึกษาตรงตามบัญชีและมีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การปฎิบัติหน้าที่ราชการที่กระทรวงกลาโหมกำหนดได้รับอัตรา น.1ชั้น 13.5.

ถึงคิวทหารเฮ กลาโหมชงครม.ของบกลาง 952 ล้านปรับเงินเดือนตามข้าราชการพลเรือนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ... 16 เม.ย. 2555 15:25 ไทยรัฐ