วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คปร. เตรียมชง ครม.เออร์ลี่่รีไทร์ข้าราชการปีสุดท้าย

คปร. เตรียมชง ครม.เออร์ลี่่รีไทร์ข้าราชการปีสุดท้าย แนะกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทาง หรือแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอนโดยรวม ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 10 เม.ย. นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ขอความเห็นชอบดำเนินการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ออกจากราชการ ณ วันที่ 1 ต.ค.2555) ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2550 ที่เห็นชอบการดำเนินการมาตรการเกษียณก่อนกำหนด ในระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีงบประมาณ (พ.ศ.2552-2556) ซึ่งที่ผ่านมามีการดำเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555 โดยมีผู้เข้าร่วมมาตรการฯ รวม 83,204 คน อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวนี้ในอนาคต จะต้องมีการทบทวนผลการดำเนินการและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อเสนอ ครม.พิจารณา

โดยกำหนดการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น 4 กรณีคือ กรณีที่ 1 ครม.มีมติให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนสถานภาพโดยออกจากระบบราชการ ไม่กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมมาตรการฯ กรณีที่ 2 ส่วนราชการประสงค์จะยุบเลิกบางภารกิจ ไม่กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม กรณีที่ 3 ส่วนราชการมีอัตรากำลังเกิน กำหนดผู้เข้าร่วมไม่เกินร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมาย และกรณีที่ 4 ส่วนราชการมีข้าราชการสูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละที่กำหนด คือ ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป เข้าร่วมได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของกลุ่มเป้าหมาย กรณีมีข้าราชการอายุ 50 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 20 เข้าร่วมได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของกลุ่มเป้าหมาย โดยกรณีที่ 1-3 ส่วนราชการต้องยุบเลิกตำแหน่ง ส่วนกรณีที่ 4 ไม่ต้องยุบเลิกตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินการในปีงบฯ 2556 ให้เป็นเช่นเดียวกับปีงบฯ 2555 และเห็นควรให้ผู้มีเงินได้ที่ออกจากราชการตามมาตรการฯ และได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน(เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการฯ) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินก้อนดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อนก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2556 และเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางหรือแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อให้การลาออกของข้าราชการครูไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในภาพรวม.

คปร. เตรียมชง ครม.เออร์ลี่่รีไทร์ข้าราชการปีสุดท้าย แนะกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทาง หรือแผนการบริหารอัตรากำลัง เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอนโดยรวม ... 9 เม.ย. 2555 11:47 9 เม.ย. 2555 12:31 ไทยรัฐ