วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อชง ครม.จ่ายเงินเดือน ขรก.ชายลาเลี้ยงลูกได้ 15 วัน

โดย

คลังชง ครม.ไฟเขียว พรฎ.จ่ายเงินเดือนฯ-ระเบียบค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ ขรก.ชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกได้เงินเดือน 15 วัน...

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 20 มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... มีดังนี้ 1. กำหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรจะมี สิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่าหากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา แต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ภายหลังจากที่พ้น 30 วันแรกนับแต่วันที่ภริยาได้คลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดี หรือตำแหน่งเทียบเท่า ขึ้นไปพิจารณาเห็นสมควร

2. กำหนดให้ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา 3. กำหนดให้ข้าราชการผู้ใดซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เว้นแต่เป็นการ อุปสมบทโดยไม่ถือเป็นลาตามมติคณะรัฐมนตรีหรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณีให้ลาโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  4. กำหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพมี สิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกินสิบสองเดือน

สำหรับร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....นั้น มีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. กำหนดให้ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร จะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน15 วันทำการ โดยมีเงื่อนไขว่า หากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก นับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาแต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ภายหลังจากที่พ้น 30 วันแรกนับแต่วันที่ภริยาได้คลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างลาหรือ ไม่ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่า ขึ้นไปพิจารณาเห็นสมควร  2.กำหนดให้ลูกจ้างประจำผู้ใดซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เว้นแต่เป็นการอุปสมบทโดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรีหรือยังไม่เคยประ กอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 3. กำหนดให้ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ มีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างลาได้ไม่เกินสิบสองเดือน.

คลังชงครม.ไฟเขียว พรฎ.จ่ายเงินเดือนฯ-ระเบียบค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ ขรก.ชายลาช่วยภรรยาเลี้ยงลูกได้เงินเดือน 15 วัน... 19 มี.ค. 2555 11:38 ไทยรัฐ