advertisement

วุฒิฯจัดให้ผ่านฉลุยกฎหมายจัดตั้ง 'จังหวัดบึงกาฬ'

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 7 ก.พ. 2554 16:23

วุฒิสภา ผ่านฉลุย ร่างพ.ร.บ.จัดตั้ง จ.บึงกาฬ ตามร่างสภาผู้แทนราษฎร หลังส.ว.ติงเสนอให้มีผลหลัง 90 วัน นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่เป็นผล

ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว มี นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม โดยคณะกรรมาธิการไม่มีการแก้ไขในวาระสอง แต่นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา อภิปรายท้วงติงว่า อยากให้ร่าง พ.ร.บ.ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามร่างเดิมของครม. แทนที่จะมีผลนับแต่วันที่ประกาศฯ เพราะกฎหมายฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น อาทิ กรมการปกครอง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ฯลฯ ที่ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมาย และยังไม่มีเหตุผลพิเศษที่การจัดตั้ง จ.บึงกาฬจะมีความพร้อมในทันที นอกจากนี้ส.ว.บึงกาฬอาจจะมีปัญหาเพราะการตั้งจังหวัดอาจมีหลังการสรรหาส.ว.สรรหาชุดใหม่แล้ว อาจทำให้การเลือกส.ว.บึงกาฬล่าช้าไปอีก

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. กล่าวว่า การพิจารณากฎหมายดูจะเป็นการเร่งรีบเกินเหตุในการตรากฎหมาย ตนไม่เห็นด้วย เข้าใจว่านักการเมืองต้องการให้มีจังหวัดเพิ่มขึ้นเพื่อการมีข้าราชการ มีจังหวัด มีส.ส.เพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มไม่ได้คำนึงถึงภาระทางงบประมาณ หากการจะมีจ.บึงกาฬแล้วเร่งรีบเพื่อประโยชน์อื่น ถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ โดยเฉพาะปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีความไม่แน่นอนว่า จำนวนส.ส.เขตจะออกมาอย่างไร และขอตั้งข้อสังเกตในการเร่งรัดพิจารณากฎหมายเพื่อให้ทันกับการสรรหาส.ว.สรรหาชุดใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อการลดจำนวนส.ว.สรรหา เพิ่มจำนวนส.ว.เลือกตั้ง

นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา กล่าวว่า การออกกฎหมายไม่ควรเร่งกระบวนการโดยคำนึงถึงแต่จำนวนส.ส. การเขียนกฎหมายให้มีผลบังคับใช้เร่งด่วนหมายความว่ามีการเตรียมคนไว้สำหรับ การเป็นส.ส.แล้ว หากเราเร่งโดยไม่เตรียมการสำหรับหน่วยงานที่ต้องบริการประชาชน หรือการทำธุรกรรมของประชาชน จะเกิดความโกลาหลแน่นอน อย่าห่วงว่าเร่งเพราะกลัวจะมีปัญหากับการเลือกส.ว. เพราะส.ว.ไม่ใช่คนใช้กฎหมาย การเร่งกฎหมายย่อมหมายความถึงการเร่งกระบวนการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ถือเป็นการกระทำที่ไม่บังควร อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามมาตราที่เสียงส่วนใหญ่มีมติเห็น ด้วย และมีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ฯในวาระ 3 ด้วยคะแนน70 ต่อ 22 เสียง งดออกเสียง 3 โดยให้เป็นไปตามร่างของสภาผู้แทนราษฎร.

โหวตข่าวนี้
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement