วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ-ค่าเช่าที่พัก

ข้าราชการเฮ! ปรับเพิ่มอีกค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ และ ค่าเช่าที่พัก เสนอที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ม.ค.นี้ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 เสนอให้ ครม.พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ สอดคล้องกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ได้ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สาระสำคัญที่น่าสนใจ มีการแก้ไขปรับเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ตามร่างบัญชี หมายเลข 2 ดังนี้ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ระดับ 1-2 อัตราเดิม 180 บาท เป็น 240 บาท ระดับ 3-8 เดิม 210 บาท เป็น 240 บาท ส่วนระดับ 9 ขึ้นไป อัตราเดิม 240 บาท เป็น 270 บาท นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักรให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามร่างบัญชีหมายเลข 3 ดังนี้ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ระดับ 8 ลงมา อัตราเดิมเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 1,000 บาท เป็นอัตราใหม่ ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท พักคู่ 850 บาท เหมาจ่าย 800 บาท ระดับ 9 เดิมเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 1,600 บาท อัตราใหม่ พักเดี่ยว 2,200 บาท พักคู่ 1,200 บาท เหมาจ่าย 1,200 บาท ระดับ 10 เดิมเหมาจ่ายไม่เกิน 2,500 บาท อัตราใหม่พักเดี่ยว 2,500 บาท พักคู่ 1,400บาท เหมาจ่าย 1,200 บาท

ข้าราชการเฮ! ปรับเพิ่มอีกค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ และ ค่าเช่าที่พัก เสนอที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้... 3 ม.ค. 2554 17:30 ไทยรัฐ