วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ-ค่าเช่าที่พัก

ข้าราชการเฮ! ปรับเพิ่มอีกค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทางไปราชการ และ ค่าเช่าที่พัก เสนอที่ประชุม ครม.พรุ่งนี้...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ม.ค.นี้ คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 เสนอให้ ครม.พิจารณาร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อแก้ไขให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ สอดคล้องกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ได้ปรับปรุงระบบตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ สาระสำคัญที่น่าสนใจ มีการแก้ไขปรับเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร ตามร่างบัญชี หมายเลข 2 ดังนี้ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ระดับ 1-2 อัตราเดิม 180 บาท เป็น 240 บาท ระดับ 3-8 เดิม 210 บาท เป็น 240 บาท ส่วนระดับ 9 ขึ้นไป อัตราเดิม 240 บาท เป็น 270 บาท นอกจากนี้ยังปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักรให้เหมาะสมกับ สภาวการณ์ปัจจุบัน ตามร่างบัญชีหมายเลข 3 ดังนี้ คือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ระดับ 8 ลงมา อัตราเดิมเหมาจ่ายวันละไม่เกิน 1,000 บาท เป็นอัตราใหม่ ห้องพักเดี่ยว 1,500 บาท พักคู่ 850 บาท เหมาจ่าย 800 บาท ระดับ 9 เดิมเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 1,600 บาท อัตราใหม่ พักเดี่ยว 2,200 บาท พักคู่ 1,200 บาท เหมาจ่าย 1,200 บาท ระดับ 10 เดิมเหมาจ่ายไม่เกิน 2,500 บาท อัตราใหม่พักเดี่ยว 2,500 บาท พักคู่ 1,400บาท เหมาจ่าย 1,200 บาท