วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตบรางวัล299พ.อ. ปราบเสื้อแดง ย้ายจ่อขึ้น'พลตรี'

"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ผบ.ทบ. จรดปากกาเซ็นโยกย้ายพันเอกพิเศษ 299 คน วิจารณ์สะพัดเป็นการจัดแถว- ตบรางวัลให้นายทหารที่มีผลงานปราบม็อบเสื้อแดง  ดัน ผบ.ร.1 รอ.-ผบ.ร.2 รอ. จ่อติดยศ "พลตรี" ขณะที่คนสนิท "บิ๊กบัง" กลับหน่วยคุมกำลังอีกรอบ...

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.กองทัพบก  มีคำสั่งกองทัพบกที่ 240/2553 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือนลงวันที่ 16 ต.ค. 2553 พร้อมแจกจ่ายสำเนาคำสั่งโยกย้ายนายทหารระดับพันเอกพิเศษ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับ  รอง ผบ.พล รอง ผบ.มทบ. รองเจ้ากรม และ ผู้การกรม  รวม 299 คน

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า การโยกย้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นหน่วยที่มีผลงานการปราบม็อบคนเสื้อแดง โดยเฉพาะระดับผู้บังคับการกรมในหน่วยของกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (พล.ปตอ.) นอกจากนี้ ยังปรับตำแหน่งผู้บังคับการกรมที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงจำนวนมาก อาทิ ผบ.ร.1 รอ. ผบ.ร.2 รอ. ผบ.ร.9 ผบ.ม.1  ผบ.ม.4  ผบ.ปตอ.1  ผบ.ปตอ.2  โดยนายทหารเหล่านี้ถูกขยับขึ้นไปจ่อเป็น "พลตรี" ในการโยกย้ายครั้งต่อไป

ขณะเดียวกัน ในส่วนนายทหารคนสนิทของ "บิ๊กบัง" พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน อดีตประธาน คมช. และอดีต ผบ.ทบ. ได้ขยับเข้ามาสู่ ผบ.หน่วยคุมกำลังอีกครั้ง เช่น พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง กลับ มาเป็น ผบ.รพศ.3  พ.อ.ชัยนะ นาคเกิด ขึ้นเป็น รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ. พ.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ ขยับเป็น ผอ.กอง รร.รพศ.ศสพ.

สำหรับตำแหน่งที่มีการปรับย้ายที่สำคัญประกอบด้วย  พ.อ.นิรันดร สมุทรสาคร รอง เสธ.ทภ.1 (ตท.18) เป็น รอง ผบ.มทบ.11 พ.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผบ.ร.2 รอ.(ตท.20)เป็น รอง ผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.มนตรี ช้างพลายแก้ว ผบ.ร.9 (ตท.18) เป็น รอง ผบ.พล.ร.9  พ.อ.ไพโรจน์ ทองมาเอง เสธ.พล.ร.9 (ตท.17) เป็น รอง ผบ.มทบ.13  พ.อ.ชัยกร ประเสริฐสุข รอง ผบ.จทบ.สระบุรี(ตท.15) เป็น รอง ผบ.มทบ.13  พ.อ.ณัฐวัฒน์ อัคนิบุตร  ผบ.ร.1 รอ.(ตท.20) เป็น รอง ผบ.จทบ.กาญจนบุรี  พ.อ.กฤต ผิวเงิน ผบ.ร.3 (ตท.18) เป็น รอง ผบ.พล.ร.3 พ.อ.นิรุทธ์ เกตุศิริ ผบ.ร.16(ตท.17) เป็น รอง ผบ.มทบ.22

พ.อ.กฤตัชญ์ สรวมศิริ รอง ผบ.พล.ร.6(ตท.14)เป็น ผบ.มทบ.24  พ.อ.ธรากร ธรรมวินทร ผบ.ร.23 (ตท.18) เป็น รอง ผบ.พล.ร.6  พ.อ.สัมพันธ์  ปานสีดา รอง ผบ.บชร.3(ตท.15) เป็น รอง ผบ.มทบ.31  พ.อ.ศักดา เจียมสกุล  รอง ผบ.จทบ.พิษณุโลก (ตท.14) เป็น รอง ผบ.มทบ.32 พ.อ.โกศล ประทุมชาติ เสธ.มทบ.33(ตท.18) เป็น รอง ผบ.มทบ.33 พ.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผบ.ร.152(ตท.15) เป็น รอง ผบ.พล.ร.5 พ.อ.ชินวัฒน์ ม้นเดช ผบ.ร.153(ตท.18) เป็น รอง ผบ.พล.ร.15  พ.อ.ชรินทร์  อมรแก้ว รอง ผบ.จทบ.สุราษฎรธานี (ตท.16) เป็น รอง ผบ.มทบ.42  พ.อ.ปชัญญ์ ตุลยานนท์ เสธ.พล.ปตอ.(ตท.16) เป็น รอง ผบ.พล.ปตอ. พ.อ.วณเดช สดเอี่ยม เสธ.ขกท.(ตท.15) เป็น รอง ผบ.ขกท.

พ.อ.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผอ.กองยุทธการ ทภ.1 (ตท.20) เป็น ผบ.ร.1 รอ. พ.อ.ศตวรรษ รามดิษฐ์ รอง ผบ.ร.2 รอ. (ตท.21) เป็น ผบ.ร.2 รอ. พ.อ.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ ผบ.กรม.สน.พล.ร.9 (ตท.19)เป็น ผบ.ร.9 พ.อ.อดิศร โครพ รอง ผบ.ร.29(ตท20)เป็น ผบ.กรม.สน.พล.ร.9  พ.อ.สมชาติ แน่นอุดร เสธ.พล.ร.3 (ตท.19)เป็น ผบ.ร.3  พ.อ.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม เสธ.พล.ร.6 (ตท.21)เป็น ผบ.ร.6  พ.อ.สมชาย เพ็งกรูด รอง ผบ.ร.16(ตท18)เป็น ผบ.ร.16 พ.อ.ธัญญา เกียรติสาร รอง ผบ.ร.6(ตท.21)เป็น ผบ.ร.23 พ.อ.ธวัช ศรีสว่าง ผบ.ป.21 (ตท.18) เป็น ผบ.ป.4 พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รอง ผบ.ป.21(ตท.19) เป็น ผบ.ป.21  พ.อ.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง เสธ.พล.ม.1 (ตท.24) เป็น ผบ.ม.3 พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผอ.กยก.ทภ.3(ตท.21) เป็น ผบ.ร.4  พ.อ.ธิรา แดหวา รองเสธ.พล.ร.15(ตท21) เป็น ผบ.ร.152 พ.อ.นิพนธ์ รองสวัสดิ์ ผบ.ศคบ.บชร.4(ตท.16) เป็น ผบ.ร.153

พ.อ.ทวี เกิดสมบูรณ์ ประจำ มทบ.42(ตท.18) เป็น ผบ.ป.5  พ.อ.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผอ.กยก.นสศ.(ตท.24) เป็น ผบ.รพศ.3  พ.อ.เชษฐา ตรงดี ผอ.กอง ศสพ. (ตท.21) เป็น ผบ.รพศ.2  พ.อ.ทัตเทพ รอดจิตต์ ผบ.ม.4 รอ.(ตท.19) เป็น ผบ.ม.1 รอ. พ.อ.ศักดา เนียมคำ รอง เสธ.พล.ม.2 รอ. (ตท.20) เป็น ผบ.ม.4 รอ. พ.อ.วิรัตน์ นาคจู ผบ.ปตอ.2 (ตท.21) เป็น ผบ.ปตอ.1 พ.อ.วรวุฒิ วุฒิศิริ รอง ผบ.ปตอ.1(ตท.23) เป็น ผบ.ปตอ.2 พ.อ.อรรถพร อินทรทัต ผบ.หน่วย ขกท.นสศ.(ตท.21)เป็น ผบ.หน่วย ขกท.ทภ. พ.อ.สงคราม ดอนนางพา ผบ.หน่วยขกท.ทภ.(ตท.21) เป็น ผบ.หน่วยขกท.นสศ

รายชื่อโยกย้ายนายทหารทั้งหมดดูได้ที่นี่ http://www.thairath.co.th/files/command/240_53.pdf

"ประยุทธ์ จันทร์โอชา" จดปากกาเซ็นโยกย้ายพันเอกพิเศษ 299 คน วิจารณ์สะพัดเป็นการจัดแถว- ตบรางวัลให้นายทหารที่มีผลงานปราบม็อบเสื้อแดง ดัน ผบ.ร.1 รอ.-ผบ.ร.2 รอ. จ่อติดยศ "พลตรี" ขณะที่คนสนิท "บิ๊กบัง" กลับหน่วยคุมกำลังอีกรอบ... 18 ต.ค. 2553 16:59 ไทยรัฐ