วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคมเฮ ได้บำนาญ ชราภาพ8พันล.


สปส.เผยสิทธิผู้ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนครบ15ปีอายุถึง55 รับ20%ของเงินเดือนตลอดชีพ

สปส.เตรียมควักเงินกว่า 8,000 ล้านบาท ปี 2557 จ่ายเงินกรณีชราภาพเป็นปีแรกให้กับผู้จ่ายเงินประกันสังคมครบตามกำหนด จำนวน 1.25 แสนคน เบื้องต้นคนฐานเงินเดือน 9 พัน จะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ 1.8 พันบาท เงินเดือน 1.5 หมื่น ได้รับ 3,000 บาท สั่งเร่งศึกษาอัตราเงินชราภาพให้เหมาะสมกับฐานเงินเดือนผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงสิทธิประโยชน์ของผู้ส่งประกันสังคมพึงได้รับหลังส่งเงินครบตามกำหนด โดยเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการ สปส. กระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษก สปส. กล่าวว่า ในปี 2557 สปส.จะเริ่มจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ที่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 15 ปี ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้กฎหมายประกันสังคมกำหนดให้รับเงินชราภาพ เป็นเงินบำนาญไปตลอดชีวิต ส่วนคนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมครบ 15 ปี แต่อายุยังไม่ถึง 55 ปี จะรับเงินชราภาพได้ก็ต่อเมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 15 ปี แต่มีอายุครบ 55 ปี จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนเสียชีวิต เงินชราภาพจะตกเป็นของลูกหลานของผู้ประกันตน

รองเลขาธิการ สปส. กล่าวว่า สปส.ได้ประมาณการในปี พ.ศ.2557 จะมีผู้ประกันตนอายุครบ 55 ปี ที่ส่งเงินสมทบครบ 15 ปี ได้รับเงินบำนาญชราภาพ จำนวน 5,000 คน รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท และมีผู้ประกันตนรับเงินบำเหน็จชราภาพประมาณ 120,000 คน เป็นเงินจำนวน 8,000 ล้านบาท รวมแล้ว สปส.ต้องจ่ายเงินชราภาพกว่า 8,090 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมทั้งหมด 946,376 ล้านบาท และกำลังศึกษาว่าควรจ่ายเงินบำนาญชราภาพในอัตราเท่าใดให้เหมาะสมกับฐานเงินเดือนของผู้ประกันตน เนื่องจากผู้ประกันตนมีฐานเงินเดือนในระดับที่แตกต่างกัน โดยจะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน

นายอารักษ์ กล่าวอีกว่า หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพไปตลอดชีวิต ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง และถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือนขึ้นไป จะปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 ต่อปี สำหรับผู้ที่จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมด ที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบไว้ในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำเหน็จที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบไว้ในส่วนของสงเคราะห์บุตรและชราภาพทั้งหมด พร้อมดอกผลตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด และถ้าผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญชราภาพ

สำหรับผู้ประกันตนที่อายุครบ 55 ปี แต่ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ 15 ปี ซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพนั้น นายอารักษ์ กล่าวว่า หากยังไม่ขอใช้สิทธิหรือยังทำงานต่อไปจนอายุ 60 ปี ก็สามารถส่งเงินสมทบต่อจนครบ 15 ปี เพื่อใช้สิทธิรับเป็นเงินบำนาญชราภาพได้ หรือถ้าต้องออกจากงานแต่ยังต้องการส่งเงินสมทบต่อไปจนครบก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ได้ทันที แต่จะใช้ฐานในการคำนวณเงินสมทบเท่ากันที่ 4,800 บาท ต่างจากผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่ระบุฐานต่ำสุดไว้ที่ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท การคำนวณผลตอบแทนจึงสูงต่ำตามฐานเงินเดือน ทั้งนี้การขอรับสิทธิประโยชน์กำหนดไว้ภายใน 2 ปี แจ้งได้ที่ สปส. ทั่วประเทศ จะมีการประกาศให้ทราบเพื่อตรวจสอบสิทธิชุดแรกในเดือน ธ.ค.56

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่าจากการคำนวณเบื้องต้นพบว่า ผู้ที่มีอัตราเงินเดือน 9,000 บาท หากส่งเงินสมทบกรณีชราภาพครบ 15 ปีจะได้รับเงินบำนาญประมาณเดือนละ 1,800 บาท ถ้าเงินเดือน 15,000 บาท จะได้รับประมาณเดือนละ 3,000 บาท ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีรายได้อยู่ในอัตราต่ำสุดไม่เกินเดือนละ 1,650 บาท และนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ 83 บาท จะได้รับเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพเดือนละ 600 บาท ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนกลุ่มนี้มีอยู่กว่า 100,000 คน สปส.กำลังศึกษาการปรับเพดานขั้นต่ำในการจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าครองชีพ โดยเงินชราภาพควรจะสูงกว่าอัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลจ่ายให้เดือนละ 600 บาท

3 ธ.ค. 2555 08:03 ไทยรัฐ