วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟ้าหญิงทรงเมตตาผู้ป่วยมะเร็ง ตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เพราะทรงเข้าใจถึงความทุกข์ทรมาน และความต้องการความช่วยเหลือของผู้ป่วยมะเร็ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางคู่ขนานกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว ทั้งที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลและผู้ป่วยทั่วไป ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับมะเร็งได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง เป็นศูนย์ชำนาญการในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแล กิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้ให้บริการคือ ให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อน โดยสามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1141 กด 4949 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการจัดการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากสถานพยาบาลสู่บ้านและชุมชน และวางแผน การพยาบาลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล  สามารถพักอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขและมั่นใจ โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ใช้ศาสตร์และศิลป์มาผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ โดยศึกษาพัฒนารูปแบบการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ครอบครัว และผู้ดูแล อย่างครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การจัดบริการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีและเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถมีส่วนร่วมกับศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ โดยร่วมเป็นสมาชิก อาสาสมัคร หรือร่วมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ฯ ได้ที่ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2576-6074-6 และคอลเซ็นเตอร์ 1141 กด 4949 หรือ www. cccthai.org

เพราะทรงเข้าใจถึงความทุกข์ทรมาน และความต้องการความช่วยเหลือของผู้ป่วยมะเร็ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จึงทรงจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง" ขึ้น 2 มิ.ย. 2553 13:44 3 มิ.ย. 2553 05:53 ไทยรัฐ