วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์ภา เสนอระดมความคิดนานาประเทศ ผลักดันหลักนิติธรรม ความยุติธรรมสู่พัฒนายั่งยืน

อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์

ร่วมผลักดันหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา ซึ่งมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้ร่วมกับรัฐบาล, กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ จัดเสวนาระดับนานาชาติ “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law” ว่าด้วยเรื่องความสำคัญของหลักนิติธรรม ความยุติธรรม และความมั่นคงต่อวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ.2015 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ โดยมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุม ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้

นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเชื่อมโยงของหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เข้มแข็ง กับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวม จึงมีพระดำริให้ประเทศไทยนำเสนอเรื่อง “หลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ในระเบียบวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ภายหลังปี ค.ศ.2015” โดยหัวข้อนี้ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 22 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา และเข้าสู่การพิจารณาและรับรองเป็นที่เรียบร้อยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 เมื่อต้นเดือนตุลาคม หลักนิติธรรมฟังดูเป็นนามธรรม แต่ทว่าส่งผลกระทบในทางลบที่เป็นรูปธรรม เพราะหากประชาชนขาดความเชื่อมั่นในระบบกฎหมาย ย่อมส่งผลกระทบแน่นอน การมีหลักนิติธรรมจะทำให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐจะใช้อำนาจปกครอง บังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค รวมถึงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วย

ผอ.สธท.กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการระดมความคิดเห็นของบุคคลสำคัญใน 3 กลุ่มได้แก่ ผู้นำประเทศ หรือตัวแทนจากภาครัฐของประเทศต่างๆ, นักวิชาการและตัวแทนจากภาคประชาสังคม อาทิ เอ็นจีโอ ซึ่งจะมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและความเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหวังผลในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ร่วมทั้งสร้างแรงผลักดันทางการเมืองที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นนามธรรม ซึ่งผลของการประชุมนี้จะนำไปเสนอในที่ประชุมของสหประชาชาติ ที่นิวยอร์ก ในช่วงปลายปีนี้ เพื่อให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวาระการพัฒนาของสหประชาชาติ ภายหลังปี ค.ศ.2015.

ร่วมผลักดันหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรมและเสมอภาค ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) ภายใต้การดูแลของคณะที่ปรึกษา ซึ่งมี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา... 14 พ.ย. 2556 13:38 14 พ.ย. 2556 15:40 ไทยรัฐ