วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Morning Love…ยกระดับความหวาน ผสานความรักทุกเช้า

รณรงค์ให้คนไทยรักกัน เพื่อลดสถิติการหย่าร้าง ในโครงการ "Morning Love…ยกระดับความหวาน ผสานความรักทุกเช้า" สนับสนุนให้คู่รักที่จดทะเบียนสมรสใหม่ ครองคู่กันอย่างยืนนาน ลดปัญหาการหย่าร้าง สร้างความรัก ด้วยการหอมแก้มกันหลังตื่นนอนตอนเช้านางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข (กระทรวงมหาดไทย)  เปิดตัวโครงการ "Morning Love…ยกระดับความหวาน ผสานความรักทุกเช้า" รณรงค์ให้คนไทยแสดงความรักต่อกันด้วยการหอมแก้มกันในยามเช้า และแสดงออกถึงความรักต่อกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การกอด การบอกรักในทุกวัน เพื่อยกระดับความหวาน ผสานความรัก ซึ่งทางสมาคมฯ เชื่อว่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข และลดปัญหาการหย่าร้างในสังคมไทย

สาเหตุของการหย่าร้างในสังคมไทย มาจากความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจของฝ่ายหญิง ที่ปัจจุบันมีงานทำ พึ่งตัวเองได้ จึงไม่มีความจำเป็นต้องอดทนต่อชีวิตคู่เหมือนคนในยุคก่อน และการที่สามีภรรยาต่างก็ทำงานกันคนละที่ สังคมแยกจากกัน จึงเกิดความห่างเหิน จนกลายเป็นคนแปลกหน้า จนต้องแยกทางกันในที่สุด


โครงการ " Morning Love…ยกระดับความหวาน ผสานความรักทุกเช้า" ด้วยเป็นวันที่คู่รักจำนวนมาก เลือกจดทะเบียนสมรส ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตและสร้างครอบครัวร่วมกันของชายหญิง ได้เริ่มต้นนับหนึ่งไปพร้อมกับกิจกรรมเสริมสร้างความหวานในทุกๆ เช้า และปฏิบัติต่อกันอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นกิจวัตร ธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไป

สำหรับสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขนั้น มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ รับเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และดำเนินการด้านกฎหมาย รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาครอบครัว นำเสนอข้อเท็จจริงให้สังคมได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งงานด้านวิชาการ การปลูกฝังศีลธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัวไทย ให้หันมาห่วงใยครอบครัวมากขึ้น


เป็นที่น่าตกใจกับข้อมูลสถิติการหย่าร้างของสังคมไทยของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยในปี 2549 สมรส 347,913 คู่ หย่าร้าง 91,155 คู่  / ปี 2550 สมรส 307,910 คู่ หย่าร้าง 100,420 คู่ / ปี 2551 สมรส 318,496 คู่ หย่าร้าง 109,084 คู่ และสถิติปี 2552 สมรส 300,878 คู่ หย่าร้าง 109,277 คู่ จากข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า สังคม วิถีชีวิต ทัศนคติ มุมมองชีวิตคู่ของสังคมไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก ดังนั้น จึงอยากให้คนไทยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการหอมแก้มกันในทุกๆ เช้าหลังตื่นนอน

 

รณรงค์ให้คนไทยรักกัน เพื่อลดสถิติการหย่าร้าง ในโครงการ "Morning Love…ยกระดับความหวาน ผสานความรักทุกเช้า" สนับสนุนให้คู่รักที่จดทะเบียนสมรสใหม่ ครองคู่กันอย่างยืนนาน ลดปัญหาการหย่าร้าง สร้างความรัก ด้วยการหอมแก้มกันหลังตื่นนอนตอนเช้า 19 ก.พ. 2556 14:04 ไทยรัฐ