วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย-ดินถล่ม

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียม แผนรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝน เฝ้าระวัง น้ำหลาก-ดินถล่ม 24 ชั่วโมง และ ตั้งสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า กว่า  2,300 สถานี...

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมได้เตรียมแผนรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1-10 เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และได้เฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมระยะนี้ ได้เฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์และบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมและตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่จะใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และซักซ้อมเส้นทางหนีภัย นอกจากนี้ได้ติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อลดภัยพิบัติจากน้ำหลาก ดินถล่มในพื้นที่เชิงเขา ไปแล้วกว่า 2,300 สถานี หรือประมาณ 8,000 หมู่บ้าน.

กรมทรัพยากรน้ำ เตรียม แผนรับมืออุทกภัย ช่วงฤดูฝน เฝ้าระวัง น้ำหลาก-ดินถล่ม 24 ชั่วโมง และ ตั้งสถานีเตือนภัย ล่วงหน้า กว่า 2,300 สถานี... 24 ก.ค. 2553 04:16 ไทยรัฐ