บริการข่าวไทยรัฐ

ครูเฮ ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือน

นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ

เตรียมชงร่างพระราชกฤษฎีกา กงช. หวังดึงคนเก่ง-ดีอยู่ในราชการ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตข้าราชการ...

นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ  รมว.ศึกษาธิการ  (ศธ.)  ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบคำขอตั้งงบประมาณการปรับปรุงค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดและรักษาคนเก่งคนดีไว้ในราชการและเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตข้าราชการ สำหรับปีงบฯ 2554 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ 39,792 ล้านบาท และต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้เชิญเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการทุกประเภท และหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือนบุคลากรภาครัฐมาหารือกัน และมีมติให้ข้าราชการทุกประเภทจัดทำข้อเสนอการปรับบัญชีเงินเดือนในอัตราร้อยละ 5 เท่ากัน และให้ ส่งร่างกฎหมายการปรับบัญชีเงินเดือนฯให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) ภายในวันที่ 16 ก.ค.2553 นั้น

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...พร้อมด้วยบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท้ายร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว ซึ่งได้มีการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากอัตราปัจจุบันที่ใช้อยู่ โดยมีมติ เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.พร้อมตารางการปรับอัตราเงินเดือนแนบท้ายร่าง พ.ร.ฎ.ดังกล่าว ซึ่งหลังจากนี้จะเสนอ กงช. ต่อไป

"สำหรับตารางการปรับอัตราเงินเดือนฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 มีดังนี้ อันดับครูผู้ช่วย จากเดิมแท่งเงินเดือนเริ่มต้นจาก 7,940-16,840 บาท ปรับเพิ่มเป็น 8,340-17,690 บาท อันดับ คศ. 1 จากเดิม 7,940-27,500 บาท เป็น 8,340-28,880 บาท อันดับ คศ.2 จากเดิม 12,530-33,540 บาท เป็น 13,160-35,220 บาท อันดับ คศ.3 จากเดิม 12,530-47,450 บาท เป็น 13,160-49,830 บาท อันดับ คศ.4 จากเดิม 23,230-50,550 บาท เป็น 24,400-53,080 บาท และอันดับ คศ.5 จากเดิม 28,550-64,340 บาท เป็น 29,980-67,560 บาท" นายชินวรณ์ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้ซักถามกรณีที่ ศธ. ได้เสนอเสนอร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบความคืบหน้า ซึ่งตนได้ชี้แจงว่า  ศธ.  ได้เสนอร่าง  พ.ร.บ.เงินเดือนฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. ซึ่งขณะนี้ทราบว่า กงช.ได้ พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว.