วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลอดแล้ว5คำเตือนขวดเหล้า

ประกาศคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับทุกสื่อ เจ๋งสุด "สุราทำให้เซ็กส์เสื่อม" นอกจากนี้ มีสุราทำให้เป็นมะเร็ง พิการถึงแก่ชีวิต เกิดการวิวาทอาชญากรรม ทำลายสังคมและครอบครัว...

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าววันนี้ (8 มิ.ย.) ถึงความคืบหน้าการออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ว่า ด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ว่าประกาศดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ได้ลงนามในร่างประกาศดังกล่าวเมื่อวันที่ 14พฤษภาคม 2553 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 แล้ว โดยตามประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในการโฆษณาครอบคลุมสื่อทุกประเภทโดยกำหนด ให้มีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาที่มีการแสดงภาพลักษณ์ของ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้กำหนด รูปแบบข้อความคำเตือนดังต่อไปนี้กรณีใช้สื่อโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์การแสดงภาพโดยผ่านเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่นใดทำนองเดียวกัน ให้แสดงข้อความคำเตือนแบบเสียงต้องรับฟังได้ชัดเจน สามารถเข้าใจความหมายได้โดยมีระดับเสียงเท่ากับข้อความหลักของโฆษณาและแสดงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2วินาที

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า ส่วนข้อความคำเตือนแบบอักษร ต้องเป็นอักษรลอย (super) ด้วยตัวอักษรไทยแบบ “อังสะนา นิว” สีขาวอยู่ในกรอบคำเตือนที่มีพื้นสีดำเข้ม สามารถอ่านได้ง่าย มองเห็นชัดเจน มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบข้อความคำเตือนโดยพื้นที่ของกรอบต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา มีความยาวตลอดแนวนอนชิดขอบบนจอภาพ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2วินาที

รมว.สาธารณสุข กล่าวด้วยว่า กรณีใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทอื่น ต้องแสดงข้อความคำเตือนด้วยตัวอักษรไทยแบบ “อังสะนา นิว” สามารถอ่านได้ง่าย มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรอบข้อความคำเตือน ใช้ตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีดำเข้ม โดยพื้นที่ของกรอบต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของพื้นที่โฆษณา มีความยาวตลอดแนวนอนชิดขอบบนของพื้นที่โฆษณา คำเตือนที่ใช้แสดงมีทั้งหมด 5 แบบให้แสดงได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 1.“สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้” 2.“สุรา เป็นเหตุให้เซ็กส์เสื่อมได้” 3.“สุรา เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้” 4.“สุรา เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้” และ 5.“สุรา ทำร้ายครอบครัว ทำลายสังคมได้” ทั้งนี้หากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประเภท เบียร์ หรือไวน์ให้เปลี่ยนคำว่าสุราเป็น เบียร์ หรือ ไวน์ด้วย

ประกาศคำเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับทุกสื่อ เจ๋งสุด "สุราทำให้เซ็กส์เสื่อม" นอกจากนี้ มีสุราทำให้เป็นมะเร็ง พิการถึงแก่ชีวิต เกิดการวิวาทอาชญากรรม ทำลายสังคมและครอบครัว... 8 มิ.ย. 2553 19:17 ไทยรัฐ