วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เป้าหมายปฏิรูปศึกษาทศวรรษที่ 2

รมว.ศึกษาธิการ ระบุ นายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 หัวข้อ...

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (กนป.) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ประชุมซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ร่างตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 หัวข้อ คือ 1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 2. คนไทยใฝ่รู้ 3. คนไทยใฝ่ดี และ 4. คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ดำเนินงานในปี 2561 นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง  มี รศ.ธงทอง  จันทรางศุ  เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อผลักดันขับเคลื่อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ กนป.มอบหมาย

รมว.ศึกษาธิการ ระบุ นายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการ ศึกษาในทศวรรษที่สอง 4 หัวข้อ... 4 มิ.ย. 2553 04:36 ไทยรัฐ