วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้ง "เจ้าคุณประยูร" อธิการ มจร.สมัย 4

พระธรรมโกศาจารย์

สภามหาวิทยาลัยฯมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 .Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ 4...

พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 .Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ 4 หลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง 3 สมัย ทั้งนี้ เนื่องจาก เป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ด้านการบริหารเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจทั้งในและต่างประเทศและมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลก นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่แทนผู้บริหารชุดเดิมที่หมดวาระ อาทิ พระวิสุทธิภัทรธาดา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  (ไสว)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นต้น

สภามหาวิทยาลัยฯมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 .Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ 4... 29 พ.ค. 2553 04:51 ไทยรัฐ