วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร

โดย farmchannel

สำหรับระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียน ข้าวเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.-31ต.ต.53 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่15พ.ค.-31ต.ค.53 และ มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่1มิ.ย.-31ต.ต.53

นายกวี กิตติสถาพร ผวจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้เปิดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ดังนี้ ข้าว ที่ปลูกตั้งแต่วันที่1พ.ค.-31ต.ต.53 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปลูกตั้งแต่วันที่1เม.ย.-31ต.ค.53 และมันสำปะหลัง ที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่1ต.ค.-30ก.ย.54 โดยผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย ต้องเพาะปลูกพืชในแปลงดังกล่าวก่อนที่จะมาขอขึ้นทะเบียน ต้องเป็นเจ้าของผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในแปลงนั้น และต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกระทรวงเกษตรฯ ส่วนสถานที่รับขึ้นทะเบียน คือ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ หรือสถานที่ที่มีการนัดหมาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเปิดขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจรอบที่ 2 ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการเพาะปลูก ปี 2553/2554 เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียน ข้าวเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.-31ต.ต.53 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่15พ.ค.-31ต.ค.53 และ มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่1มิ.ย.-31ต.ต.53 โดยมีหลักฐานประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสำเนาเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเอกสารการเช่าที่ดิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเปิดขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจรอบที่ 2 ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการเพาะปลูก ปี 2553/2554 โดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2553/54 เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะได้รับเงินส่วนต่างระหว่างเกณฑ์กลางอ้างอิงกับราคาประกันโดยตรงจากรัฐบาล จึงขอให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอโดยเริ่มขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 สำหรับคุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีสัญชาติไทย มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร

นายสุภัทร สุปรียธิติกุล เกษตรจังหวัดตาก กล่าวว่า เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีสัญชาติไทย มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร เป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2553 และต้องมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยืนต้นอยู่ในแปลง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอที่แจ้งขอขึ้นทะเบียน เป็นเจ้าของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่จะเข้าร่วมโครงการ สำหรับหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนคือ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.เอกสารการขึ้นทะเบียน ทบก.02  และ 4.สำเนาเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์การเช่าที่ดิน กรณีที่ไม่มีสำเนาเอกสารสิทธิ์ให้ใช้เอกสารรับรองการใช้ที่ดิน ซึ่งผ่านการรับรองโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้มีการเปิดขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจรอบที่ 2 ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปีการเพาะปลูก ปี 2553/2554 ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสัมปะหลัง จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2553 และข้าว 1 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถขอขึ้นทะเบียนฯ ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสถานที่ที่สำนักงานฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

สำหรับระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียน ข้าวเริ่มตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.-31ต.ต.53 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่15พ.ค.-31ต.ค.53 และ มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันที่1มิ.ย.-31ต.ต.53 21 พ.ค. 2553 19:36 ไทยรัฐ