วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

43 หัวกะทิภิกษุ-สามเณร ผ่านประโยค 9 ปี 53

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

กองบาลีสนามหลวงประกาศผลสอบพระภิกษุ-สามาเณร ผ่าน เปรียญธรรม 9 ประโยคปี 53 ทัั้งส้ิน 43 รูป จาก 455 รูป วัดสร้อยทอง ครองแชมป์สูงสุด 5 รูป เทพลีลา-ธรรมกาย รองลงมา

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. มีการประกาศผลสอบบาลีประโยค 9 (ป.ธ.9) ซึ่งถือเป็นสนามประลองความรู้วิชาบาลีชั้นสูงสุดของประเทศไทย จัดโดยแม่กองบาลีสนามหลวง มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก แม้จะมีสภาพอากาศค่อนข้างร้อน แต่ยังมีปรมาจารย์ภาษาบาลีระดับสุดยอดของประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ พระพรหมเมธาจารย์ (ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี พระเทพคุณาภรณ์(ป.ธ.9) วัดเทวราชกุญชร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเจ้าสำนักเรียนบาลีจากทั่วประเทศ ที่ส่งพระภิกษุสามเณรเข้าสอบ พระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบเป็นจำนวนมาก

จนกระทั่ง เวลา 15.00 น. คณะกรรมการตรวจผลสอบประโยคสนามหลวง ได้ทำการตรวจทานความถูกต้องจนเสร็จเรียบร้อย สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ประกอบพิธีสวดมนต์ ก่อนที่พระธรรมปัญญาภรณ์ เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ขึ้นประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ประจำปี 2553 มีผู้สอบไล่ได้ทั้งสิ้น จำนวน 43 รูป จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 455 รูป ดังนี้ 1. พระมหาปรีชา ชุติญาโณ วัดชนะสงคราม 2. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม 3. พระมหาสมพร สุภากาโร วัดเทพลีลา 4. พระมหาเกรียงศักดิ์ รตนโชโต วัดเทพลีลา 5. พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ วัดเทพลีลา 6. พระมหาธีรชัย ทตฺตสิริ วัดเทพลีลา 7. พระมหาประจักษ์ เขมกาโม วัดนรนาถสุนทริการาม 8. พระมหาพรพล วรพโล วัดเทวราชกุญชร 9. พระมหาอุทิศ เทวสิริ วัดพรหมวงศาราม 10. พระมหาเจนศักดิ์ อินทปญฺโญ วัดพรหมวงศาราม

11. พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต วัดพระเชตุพนฯ 12. พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร วัดพระเชตุพนฯ 13. พระมหาเดช ณฏฺฐิโก วัดมหาพฤฒาราม 14. พระมหายศวิน นาถกโร วัดสร้อยทอง 15. พระมหาถาวร เทวมิตฺโต วัดสร้อยทอง 16. พระมหาอำนาจ รตโน วัดสร้อยทอง 17. พระมหาธีรพันธ์ ธีรกิตฺติ วัดสร้อยทอง 18. สามเณรอนุชน คำมี วัดสร้อยทอง 19. สามเณรบุญยงค์ พลสิงห์ วัดสระเทศ 20. พระมหาภูษิต อคฺควณฺโณ วัดสามพระยา 21. พระมหานิรันดร์ กลฺยาณเมธี วัดสามพระยา 22. พระมหาสุรศักดิ์ ขนฺติธมฺโม วัดสังเวชวิศยาราม 23. พระมหาภาณุมาศ วรธมฺโม วัดโสมนัส 24. พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส วัดประยุรวงศาวาส 25. พระมหาชัยณรงค์ ชินวโร วัดโมลีโลยาราม 26. พระมหาบุญลือ ปุณฺณโก วัดโมลีโลกยาราม 27. พระมหาภูดิศ ปุญฺญสิทฺธิ วัดนางนอง 28. พระมหาปัญญา อินฺทญาโณ วัดอนงคาราม 29. พระมหาเพ็ญภาค ฐิตมโน วัดอรุณราชวราราม 30. พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 31. พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 32. พระมหานรเทพ สิทฺธโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 33. พระมหาวิทยา ฐิตฺตชโย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

34. สามเณรโชคชัย คนไว วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 35. พระมหากิตติ โกวิโทภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 36. พระมหานิรันดร์ สาสโนภาโส วัดจองคำ จ.ลำปาง 37. พระมหาสุมินทร์ ยติกโร วัดชัยภูมิพิทักษ์ จ.ชัยภูมิ 38. พระมหายุทธนา ธมฺมวํโส วัดป่าประดู่ จ.ระยอง 39. พระมหาสัมฤทธิ์ สิริวณฺโณ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี 40. พระมหาสมัย นิรุตฺติเมธี วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 41. พระมหาวีรยุทธ วีรยุทฺโธ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 42. พระมหาอนุวัชร์ อภิชาโต วัดสองพี่น้อง 43. สามเณรพงษ์พัฒน์ บ่อคำเกิด วัดหาดใหญ่สิตาราม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ผลการสอบน่าพอใจ แต่น่าจะดีกว่านี้ แม้ว่าจะได้จำนวนไม่มากนัก ทั้งที่ปัจจุบันนักเรียนมีเครื่องมือในการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีครูอาจารย์ มีการสอนพิเศษ ทำไมไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของนักเรียนที่สอบไล่ได้ส่วนใหญ่จะอยู่สำนักเรียนใหญ่ ในกรุงเทพฯ ส่วนสำนักเรียนต่างจังหวัดไม่ค่อยสอบไล่ได้ ที่น่าชมเชยคือสำนักเรียนวัดจองคำ จ.ลำปาง ถือว่ามีสถิติน่าพอใจ

ทั้งนี้ สำนักเรียนที่มีพระภิกษุ สามเณรสอบไล่ได้ปเปรียญธรรม 9 ประโยค สูงสุดคือ วัดสร้อยทอง จำนวนมากถึง 5 รูป รองลงมาได้แก่ วัดเทพลีลา 4 รูป วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 4 รูป ส่วนสามเณร มีสอบไล่ได้ 4 รูป ซึ่งจะได้ทำการอุปสมบทพระราชทานต่อไป.

กองบาลีสนามหลวงประกาศผลสอบพระภิกษุ-สามาเณร ผ่าน เปรียญธรรม 9 ประโยคปี 53 ทัั้งส้ิน 43 รูป จาก 455 รูป วัดสร้อยทอง ครองแชมป์สูงสุด 5 รูป เทพลีลา-ธรรมกาย รองลงมา 6 มี.ค. 2553 17:19 ไทยรัฐ