วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิจัยมหิดล ค้นพบ เลือดไก่ใช้ตรวจเอดส์ได้

โดย

นักวิชาการมหิดล ค้นพบ ชุดตรวจวัดเซลล์เม็ดเลือดขาวจากเลือดไก่สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เชื่อ ชุดตรวจดังกล่าวนี้มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาได้...

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. นายโกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์  เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานสนับสนุนการวิจัย สาขาวืทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า การติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์นั้น ต้องมีการตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์ ( CD4) เป็นเซลล์เป้าหมายสำคัญของเชื้อเอชไอวี และการหาปริมาณเชื้อไวรัสในเลือด รวมทั้งตรวจหาภาวะการดื้อยาของเชื้อไวรัส การตรวจหาปริมาณไวรัสและการดื้อยาของไวรัสนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ทำให้ประเทศยากจนต่างๆ ตรวจเฉพาะเซลล์ ซีดีโฟร์ ด้วยเครื่องโฟลไซมิเตอร์ ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานเพียงวิธีเดียว

นายโกวิท กล่าวต่อว่า การตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์ อย่างถูกต้องแม่นยำ จำเป็นต้องใช้เม็ดพลาสติกเรืองแสงเล็กๆ (Microbeads) จากต่างประเทศร่วมในการตรวจวัดจึงจะทำให้ได้คุณภาพที่ดี ผลคือทำให้ราคาการตรวจวัดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟร์  ใช้  Microbeads  นั้นมีราคาค่อนข้างแพง ห้องปฏิบัติการเกือบทุกแห่งในประเทศไทย ยังคงใช้วิธีซึ่งไม่ใช้ Microbeads ทำให้การตรวจวัดไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐานตามหลักสากล  เพื่อพัฒนาการตรวจหาเม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์ในตัวอย่างเลือดผู้ป่วย ในโครงการกลไกการทำงานที่หลากหลายของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดพยาธิสภาพในโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  คณะวิจัยได้ศึกษาและพัฒนาจนได้น้ำยา Biobeads ที่สามารถเตรียมขึ้นเองได้ด้วยวิธีการง่ายๆ จากเลือดไก่ และสามารถใช้แทน  Microbeads จากต่างประเทศโดยที่มีราคาถูกกว่าถึง 10 เท่านายโกวิท ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่ามีแนวโน้มความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตในระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากวัสดุหลักในการผลิต Biobeads  คือเซลล์ขนาดเล็ก ส่วนเครื่องมือและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเป็นของที่มีใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและหาซื้อได้ง่าย ทั้งนี้กรรมวิธีการผลิตBiobeads  ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อนและใช้เวลาไม่นาน เพียงแค่เตรียมเซลล์ขนาดเล็กในสารละลายที่คิดค้นค้น ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาก็นำมาวัดความเข้มข้นโดยเครื่องนับปริมาณเม็ดเลือดและวัดค่าการเรืองแสงโดยโฟลไวโตมิเตอร์ จากนั้นก็สามารถนำไปใช้งานได้  ผลที่ได้มามีความถูกต้องแม่นยำสูง ทั้งนี้ ราคาต้นทุนในการผลิต Biobeads  ต่อหน่วยการตรวจวัดเม็ดเลือดขาว  ซีดีโฟร์  ที-ลิมโฟไซต์ ในเลือด 1 ตัวอย่าง มีราคาไม่เกิน 10 บาท

" ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแรง ค่าสาธารณูปโภค  สารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เมื่อคิดจากจำนวนตัวอย่างการวัดเม็ดเลือดขาว ซีดีโฟร์  ที-ลิมโฟไซต์ ของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนประมาณ 300,000-350,000 ตัวอย่าง จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการใช้  Biobeads ในการตรวจวัดเพียง 3 ล้านบาทเท่านั้น  เป็นค่าใช้จ่ายที่ถูก เมื่อเทียบกับการใช้  Microbeads  ต้องซื้อจากต่างประเทศเป็นเงินมากถึง 40-45 ล้านบาท"อาจารย์มหิดล กล่าว

นายโกวิท กล่าวด้วยว่า การพัฒนาชุดตรวจนี้นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และในอนาคตอาจนำไปประยุกต์ใช้หรือจำหน่ายให้แก่ประเทศด้อยคุณภาพหรือกำลังพัฒนาอื่นๆ นอกจากจะสามารถนำเงินเข้าประเทศแล้ว ยังสามารถช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นประหยัดเงินได้มากเช่นเดียวกัน

นักวิชาการมหิดล ค้นพบ ชุดตรวจวัดเซลล์เม็ดเลือดขาวจากเลือดไก่สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี เชื่อ ชุดตรวจดังกล่าวนี้มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ ประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาได้... 25 ม.ค. 2553 19:42 ไทยรัฐ