วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สหกรณ์อิสลามเข้มแข็ง ใช้ 7 ระบบงานสร้างมาตรฐาน

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล

สภาวะเศรษฐกิจในภายภาคหน้าจะผันผวนไปในทิศทางใดก็ตาม เพื่อให้ สหกรณ์อิสลามในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 54 สหกรณ์ สมาชิก 93,557 คน เกิดความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจต่างๆได้อย่างไม่ได้รับผลกระทบ...

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อให้ สหกรณ์อิสลามได้เข้าใจระบบการจัดการการพัฒนามาตรฐานการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการเงิน กรมตรวจบัญชีฯ ได้จัดเสวนาเรื่อง "การพัฒนามาตรฐานการบัญชีสหกรณ์อิสลามบนความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด" ขึ้นในวันนี้  (7  มกราคม)  ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์อัศศิดดีก  จำกัด  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการสำหรับ 35 สหกรณ์ ให้มีความพร้อมอย่างเพียงพอ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลตนเอง ก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบข้อมูลสหกรณ์สามารถ ใช้ระบบเตือนภัยบนพื้นฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน

"สภาวะเศรษฐกิจในภายภาคหน้าจะผันผวนไปในทิศทางใดก็ตาม เพื่อให้ สหกรณ์อิสลามในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 54 สหกรณ์ สมาชิก 93,557 คน เกิดความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจต่างๆได้อย่างไม่ได้รับผลกระทบ กรมตรวจฯจึงมุ่งพัฒนามาตรฐาน ส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชี ในการประมวลผลข้อมูล 7 ระบบงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย ระบบสมาชิกและหุ้น ระบบสินเชื่อไม่มีดอกเบี้ย อาทิ สินเชื่อมุรอบะหะฮะ สินเชื่อกอรดุล หะซัน ระบบเงินรับฝากไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเงินฝากประเภทวาดีอะฮ และมูฎอรอบะฮ ระบบสินค้า ระบบกองทุนตะกาฟุล ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบประมวลผล ซึ่งการคำนวณจะต้องกระทำให้ถูกต้องตามหลักศาสนา" อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าว.

สภาวะเศรษฐกิจในภายภาคหน้าจะผันผวนไปในทิศทางใดก็ตาม เพื่อให้ สหกรณ์อิสลามในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 54 สหกรณ์ สมาชิก 93,557 คน เกิดความเข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจต่างๆได้อย่างไม่ได้รับผลกระทบ... 6 ม.ค. 2553 14:15 6 ม.ค. 2553 18:44 ไทยรัฐ