วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช.เชื่อความขัดแย้งไทย-เขมรเป็นไปตามแผนที่วางไว้

โดย

เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อ ความขัดแย้ง ไทย - เขมร เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ล่วงหน้า หนุน นายกรัฐมนตรี ใช้ท่าทีเหมาะสมแล้วในการตอบโต้กัมพูชา ...

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัย “เอแบคเรียลไทม์โพลล์” เรื่อง ท่าทีรัฐบาลไทยและนายกรัฐมนตรีต่อกรณีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา กรณีศึกษาประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,344 ครัวเรือน พบว่า เมื่อถามว่า นักการเมืองนึกถึงอะไรมากกว่ากัน ระหว่างผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง กับผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.2 คิดว่า นักการเมืองนึกถึงผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องมากกว่า ในขณะที่ร้อยละ 24.8 คิดว่า นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศมากกว่า และยังพบว่า ร้อยละ 57.5 คิดว่า ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาขณะนี้ เป็นไปตามแผนที่ฝ่ายการเมืองวางไว้ล่วงหน้า

ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 58.9 คิดว่า ท่าทีของรัฐบาลไทยที่ควรแสดงออกคือ ใช้ความนิ่งสงบ แต่มุ่งทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนต่อไป ในขณะที่ร้อยละ 41.1 คิดว่าควรตอบโต้ด้วยวิธีการรุนแรงตามสถานการณ์ โดยร้อยละ 51.9 เห็นว่า นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะมีท่าทีที่เหมาะสมแล้วต่อรัฐบาลกัมพูชา ในขณะที่ร้อยละ 24.8 คิดว่า อ่อนเกินไป และร้อยละ 23.4 คิดว่าแข็งกร้าวเกินไป
และเมื่อขอให้ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามประเมินให้คะแนนตัวเองในการแสดงออกเพื่อแก้ไขปัญหาการเมือง พบว่า ในเรื่องความสามารถออกมาต่อต้านฝ่ายการเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในที่สาธารณ ประชาชนให้คะแนนตัวเอง 6.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และเรื่องความพร้อมออกมาแสดงพลังรวมตัวกันกับคนอื่นๆ ในที่แจ้ง ต่อต้านความชั่วร้าย ไม่ถูกต้องในสังคมไทย ให้คะแนนตัวเอง 6.89 คะแนน

ที่น่าพิจารณาคือ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.6 อยากเห็นการนำภาพ “ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง” ร่วมร้องเพลงชาติของแต่ละจังหวัดในช่วงเวลาตอนเย็น 18.00 น.ของแต่ละวัน มาออกอากาศอีกครั้งในช่วงเวลา 08.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 21.4 ไม่อยากเห็น

ด้าน สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ปัญหาจาก “การเมือง เศรษฐกิจสังคม” ส่งผลกระทบ ต่อ “คนไทย” อย่างไร? จากตัวอย่างจำนวน 1,629 คน พบว่า จากกรณีของความขัดแย้งระหว่าง ไทย กับ กัมพูชา มีผลในด้านต่อไปนี้อย่างไรบ้าง พบว่า ด้านความรักชาติ /ความห่วงใย ประชาชน ร้อยละ 70.22 คิดว่าเพิ่มขึ้น เพราะรู้สึกว่าประเทศชาติกำลังอ่อนแอ ต้องอาศัยความรักความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการร่วมแรงร่วมใจกันปกป้องดูแล ไม่ให้ใครมาย่ำยี ร้อยละ 27.54 คิดว่า เท่าเดิม และ ร้อยละ 2.24 คิดว่า ลดลง เพราะ รู้สึกเบื่อ ระอาเป็นอย่างมาก ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะต้องมาเห็นคนไทยด้วยกันเองทะเลาะกัน จนถึงขั้นเอาประเทศชาติมาเป็นเดิมพัน รู้สึกเสียใจกับการกระทำของคนไทยด้วยกันเอง 

ด้านความตื่นตัว /ความสนใจทางการเมือง ร้อยละ 57.76 สนใจการเมืองมากขึ้น เพราะ จากความขัดแย้งระหว่างไทย กัมพูชา ส่งผลให้กระแสการเมืองไทยและการเมืองระหว่างประเทศร้อนแรงยิ่งขึ้น รูปแบบการเมืองไทยในปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปมาก มีกลยุทธ์ เทคนิค การแก้เกมต่างๆที่คาดไม่ถึงและรุนแรงมากขึ้น การเมืองไทยมีความสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชน ฯลฯ ร้อยละ 30.77 สนใจการเมืองเท่าเดิม และ ร้อยละ 11.47 สนใจการเมืองลดลง เพราะ รู้สึกเบื่อกับนักการเมืองและการเมืองไทยในขณะนี้อย่างมาก เป็นการทะเลาะกันของผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองเพียงไม่กี่คนเท่านั้น นักการเมืองที่หวังทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองมีมาก

ส่วน ความวุ่นวายทาง “การเมือง” ส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชน คือ ร้อยละ 36.18 ต้องคอยติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆมากขึ้น เพราะการเมืองมีความสำคัญต่อประเทศชาติ ร้อยละ 30.53 รู้สึกเครียด กังวล กับปัญหาการเมืองขณะนี้ ร้อยละ 24.61 ต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทย /ยกเลิกการท่องเที่ยว การทำธุรกิจต่างๆ และร้อยละ 8.68 หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะต้องรู้จักเบื้องลึกของนักการเมืองให้ดีกว่านี้

เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนส่วนใหญ่ เชื่อ ความขัดแย้ง ไทย - เขมร เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ล่วงหน้า หนุน นายกรัฐมนตรี ใช้ท่าทีเหมาะสมแล้วในการตอบโต้กัมพูชา ... 15 พ.ย. 2552 12:18 15 พ.ย. 2552 12:41 ไทยรัฐ