วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลา ขึ้นทะเบียนปลูกพืชศก.หลัก

โดย

กรมส่งเสริมการเกษตรให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้... 

นายจำเนียร เร่งเทียน เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ แจ้งว่า กรมส่งเสริมการเกษตรให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ สำหรับเกษตรกรที่ไปแจ้งขึ้นทะเบียนไม่ทันตามกำหนดหรือตกค้างหรือไม่ได้ไปยื่นขอขึ้นทะเบียน โดยเกษตรกรต้องมีพืชยืนต้นอยู่ในแปลงเท่านั้น และต้องผ่านการทำประชาคมหมู่บ้าน ทั้งนี้ เกษตรกรที่ตกค้างดังกล่าวถือว่า ยังไม่ได้รับสิทธิการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล จะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพืชที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อน จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรนำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง