วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่าย ร.ร.เอกชน วอนรัฐปฏิรูปการศึกษาเสมอภาค

หลายภาคส่วนระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อเสนอขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ด้านเครือข่าย ร.ร.เอกชน วอนรัฐปฏิรูปการศึกษาเสมอภาค ชี้หากไม่สนับสนุนจริงจัง แนะปล่อยให้เป็นอิสระ...

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 57 โครงการหนุนเสริมพลังทางสังคมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะของคนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) จัดเวทีเครือข่ายโรงเรียนเอกชน ระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากการศึกษาของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา อีกทั้งปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่สะท้อนจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ใช้ทรัพยากรมากแต่ผลลัพธ์ต่ำ เช่น คะแนนสอบโอเน็ต ม.6 เฉลี่ยตกทุกวิชา ยกเว้นวิชาสุขศึกษา 62.03% ต่ำสุดวิชาคณิตศาสตร์ 20.48% จึงถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องร่วมกันแก้ไข ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ถือเป็นโจทย์ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับการสนับสนุนปฏิรูปการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนรัฐบาล ที่โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ ถนนวิภาวดี 64 กรุงเทพฯ

นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า เรื่องคุณภาพการศึกษาตกต่ำเป็นประเด็นที่น่าตกใจในสังคมไทย ฉะนั้นในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ร่วมกันคิดหาทางแก้ไข แต่ที่ผ่านมายังไม่มีเวทีพูดคุยกันอย่างจริงจัง ดังนั้น สสส. และ สกล. จึงได้เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมหารือ ภายใต้โครงการหนุนเสริมพลังทางสังคมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุขภาวะของคนไทย โดยกำหนดประเด็นทำอย่างไรจะให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความสุขทั้งมิติ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในตัวมนุษย์และสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสังคม และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ฉะนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นภารกิจของชาติที่จะละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อระดมความคิดเห็นและจัดทำข้อเสนอของภาคีเครือข่ายทางสังคมต่อการปฏิรูปการศึกษา 2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทางสังคมให้เกิดพลังสนับสนุนข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษา 3. การพัฒนาข้อเสนอเพื่อให้เป็นแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันระยะยาวเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างจริงจัง

“คิดว่าจังหวะนี้ เป็นโอกาสสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นจริง จึงหวังว่าจะเกิดความร่วมมือจากเครือข่ายพลังทางสังคม โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้และระดมความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพราะที่ผ่านมาเราให้การปฏิรูปการศึกษาอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว และทำงานในลักษณะตั้งรับอย่างเดียว ระยะเวลาผ่านมาเกือบ 20 ปี การปฏิรูปก็ยังไม่คืบหน้า แต่ขณะนี้เริ่มขยับมาเป็นผู้ตื่นตัวที่จะร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือ 9 กลุ่ม ทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาและเครือข่ายพลังทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นฐานข้อมูลในการทำงาน สนับสนุนให้เกิดกลไกและแผนการขับเคลื่อนในอนาคต รวมถึงติดตามความก้าวหน้าและพัฒนากลยุทธ์ในการทำงาน จึงมีความหวังว่าจะเกิดการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจริง ถือเป็นสัญญาใจที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อน” นายชัชวาลย์ กล่าว


ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนเวทีเครือข่ายโรงเรียนเอกชน กล่าวว่า สิ่งที่สำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาไทยส่วนหนึ่งคือเครือข่ายโรงเรียนเอกชนที่เป็นกลไกสำคัญที่จะนำพาประเทศชาติก้าวข้ามความขัดแย้ง ก้าวข้ามความสำเร็จที่รอมานาน คิดว่าเวทีวันนี้เป็นโอกาสใหม่ที่ต้องมีการคิดนอกกรอบเพื่อขับเคลื่อนออกไป สู่ความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้ โดยเฉพาะ ศธ.ได้ริเริ่มและดำเนินการให้เอกชนมีบทบาทมากขึ้น ในเรื่องการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์รวม ซึ่งจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันภายใต้ยุทธศาสตร์ และจัดทำตัวชี้วัดที่จะนำไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ โดยได้จัดทำแผนและแนวทางเพื่อยกระดับสู่สากล เพราะคุณภาพการจัดการศึกษาถือเป็นตัวการสำคัญที่หลายภาคส่วนต้องการขับเคลื่อนและยกระดับปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามพลวัตของกระแสโลก และจะทำอย่างไรไม่ให้การศึกษาเป็นทางเหลือ แต่ให้เป็นทางเลือก เพื่อให้ผู้ปกครองนำลูกหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสังกัดเอกชนทั้งในและนอกระบบ

“โรงเรียนสังกัดเอกชนต้องการความเสมอภาค โอกาสที่เท่าเทียมระหว่างโรงเรียนเอกชนกับรัฐบาล ทั้งเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพนักเรียน ครูผู้สอน แต่ขณะนี้โรงเรียนสังกัดเอกชนกลับถูกทอดทิ้งและมีช่องว่างการจัดการศึกษา มีปัญหาเรื่องครู บุคลากร เด็ก และผู้ปกครอง ดังนั้น เครือข่ายโรงเรียนเอกชน จึงต้องการเสนอให้ปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะที่ผ่านมานโยบายมีการปรับเปลี่ยนไปตามรัฐบาลที่เข้ามากำกับดูแล ศธ. ฉะนั้น มาตรการขับเคลื่อนจึงควรควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเพิ่มกลไกภาคประชาชนเข้าไปในแผนระยะยาว ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา เพราะถ้ารัฐไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง ก็ขอให้เราเป็นอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนของตนเอง” ดร.ปฐมพงศ์ กล่าว

 

หลายภาคส่วนระดมความคิดเห็น รวบรวมข้อเสนอขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ด้านเครือข่าย ร.ร.เอกชน วอนรัฐปฏิรูปการศึกษาเสมอภาค ชี้หากไม่สนับสนุนจริงจัง แนะปล่อยให้เป็นอิสระ... 31 มี.ค. 2557 15:17 31 มี.ค. 2557 16:20 ไทยรัฐ